Oppilasarviointi

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan ja ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä, ja siinä otetaan huomioon oppilaan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt.

Oppilaan arvioinnin tulee pohjata pitkäaikaiseen näyttöön ja kohdistua sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, teoksiin ja tuotteisiin. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Taideopetusta arvioitaessa otetaan huomioon, että sen merkitys yksilön elämässä näkyy vasta pitkällä aikavälillä.

Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista:

  • arvioinnin tehtävät ja kohteet
  • arvosana-asteikko ja arviointikriteerit
  • arvosanan korottaminen
  • opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset
  • arvioinnin oikaiseminen ja
  • päättötodistusten sisältö.

Oppilaalle annetaan jatkuvaa suullista palautetta omasta oppimisestaan oppimistilanteissa. Arviointi on vuorovaikutuksellista opettajan, oppilaan ja ryhmän välillä. Oppilaille annetaan sanallinen arviointi lukuvuoden päättyessä. Arvioinnin pohjana käytetään opettajakunnan laatimaa arviointilomaketta. Oppilasta ohjataan itsearviointiin ja häneltä kerätään vuosittain sanallista arviointia, jota hän pystyy hyödyntämään myös portfoliotyössään. Oppilasta kehotetaan antamaan kirjallista palautetta käsityökoululle.

Paula Relander ja Maire Valkonen