Perusopinnot

Oppilas laatii käsityön taiteen perusopintojen päätteeksi portfolion laajan oppimäärän mukaisista opinnoista. Oppilaan arvioinnin tulee pohjata pitkäaikaiseen näyttöön ja kohdistua oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, teoksiin ja tuotteisiin.

Laadittuaan portfolion oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja kahden arvioitsijan laatiman sanallisen arvioinnin opinnoistaan ja portfoliostaan.

Portfolio

Portfolio on:

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä

- visuaalinen ja johdonmukainen, jossa suunnittelu- ja valmistusprosessien sekä teoksien / tuotteiden kuvaukset on sanallisesti ja visuaalisesti erinomaisesti toteutettu
- itsenäisesti tehty aikataulun mukaan

- visuaalinen, jossa suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä teoksien / tuotteiden kuvaus on visuaalisesti hyvin toteutettu
- tehty itsenäisesti, mutta ohjatusti

- visuaalinen, josta löytyy teoksien / tuotteiden kuvat
-tehty ohjatusti

Oppilaan portfoliossa tulee näkyä seuraavat arvioinnin kohteet:

  • ilmaisu
  • taitojen ja tietojen oppiminen
  • työtapojen, tekniikoiden ja materiaalien käyttö sekä soveltaminen käsityön eri osa-alueilla
  • suunnittelu- ja valmistusprosessi
  • käsityön sanaston käyttö
  • osallistuminen ja vaikutteiden hakeminen kulttuuriperinnöstä, luonnosta sekä taiteiden välisyydestä
Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä

- monipuolisesti erilaisia teoksia / tuotteita
- teoksissa ja tuotteissa näkyy ilmaisun kehittyminen, persoonallisuus ja luova ongelmanratkaisukyky
- taitojen ja tietojen oppiminen ja kehittyminen sekä innostus näkyy
- valituissa teoksissa ja tuotteissa on yhdistetty useaa materiaalia tai tekniikkaa
- teokset ja tuotteet ovat taitavasti valmistettuja

- erilaisia teoksia /tuotteita
- oppilas kertoo jostain omasta ratkaisusta
- oppilaan omien taitojen ja tietojen oppiminen näkyy
- teoksissa ja tuotteissa näkyy innostus tekemiseen
- teoksissa ja tuotteissa on käytetty useaa tekniikkaa ja materiaalia
- teokset ja tuotteet hyvin valmistettuja

- muutama teos/ tuote
- omien taitojen ja tietojen kehitys ei näy teoksista tai tuotteista
- tekniikoiden ja materiaalien hallinta puutteellista
- työt viimeistelemättömiä tai keskeneräisiä

Oppilas

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä

oppilas

- kuvailee sanoin ja kuvin usean teoksen / tuotteen etenemistä suunnittelusta valmiiksi tuotteiksi
- kuvailee ja perustelee omia ratkaisujaan
- käyttää oikeaa käsityön sanastoa, jotka kuvaavat materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä
- kuvailee monipuolisesti tuotteiden visuaalista ulkonäköä (väri, muoto, tila, sommittelu ja rakenne)
- kertoo usean teoksen ja tuotteen kulttuurisen lähtökohdan
- kertoo erilaisista tapahtumiin osallistumisista ja kokemuksista

oppilas

- kertoo sanoin ja kuvin teoksen / tuotteen etenemistä suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen
- kertoo omista ratkaisuistaan
- pyrkii käyttämään oikeaa käsityön sanastoa
- kuvailee tuotteiden visuaalista ulkonäköä
- kertoo kulttuurisen lähtökohdan teokselle tai tuotteelle
- kertoo tapahtumiin osallistumisesta

oppilas

- suunnittelu- ja valmistusprosessin kuvaus puuttuu
- ei hallitse käsityön sanastoa
- kertoo tuotteista
- ei löydä kulttuurista lähtökohtaa tuotteille
- tapahtumiin osallistuminen satunnaista

Oppilaan portfoliosta tulee käydä ilmi seuraavat arvioinnin kohteet:

  • motivaatio ja sosiaaliset taidot
  • itsearvionti
Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä

oppilas

- arvioi ryhmässä työskentelyään ja sosiaalisia taitojaan sekä omaa motivaatiota ja aktiivisuutta
- esittää portfoliossaan pohdiskelevaa itsearviointia prosesseista ja tuotteista/ teoksista
- asennoituu positiivisesti portfoliotyöskentelyyn

oppilas

- kertoo omasta asenteestaan, motivaatiostaan ja sosiaalisista taidoistaan
- tekee itsearviontia
- suhtautuu myönteisesti portfoliotyöskentelyyn

oppilas

- arvio työskentelystä puuttuu
- esittelee teoksia/ tuotteita
- tekee portfolion

Portfolion arviointikriteerit pdf-tiedostona.