Syventävät opinnot

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas laatii itsenäisesti käsityön laajan oppimäärän mukaisen päättötyön, joka sisältää tuotteen, portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 760 tuntia, josta päättötyön osuus on 60-120 tuntia riippuen työn laajuudesta. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta sovitaan erikseen.

Syventävistä opinnoistaan ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan. Päättötyön arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi.

Arvosana-asteikko:

Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty 1

Käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötyön arvioinnin kohteet ovat

 1. suunnittelu- ja valmistusprosessi
 2. teos / tuote
 3. portfolio.

Päättötyössä arvioidaan suunnittelu- ja valmistusprosessia, tuotetta tai teosta sekä portfoliota. Suunnittelu- ja valmistusprosessia arvioidaan ¼ painokertoimella, tuotetta tai teosta ½ painokertoimella ja portfoliota ¼ painokertoimella kokonaisarvosanasta. Kriteerit on laadittu erinomaiselle(5), hyvälle(3) ja hyväksytylle(1) arvosanalle. Arvosanat 4 ja 2 sijoittuvat näiden väliin. Arvioinnin kriteerit annetaan oppilaalle etukäteen.

Suunnittelu- ja valmistusprosessi (¼ arvosanasta)

 • idean kehittely ja luova ongelmanratkaisu
 • visuaalinen ja tekninen suunnittelu ja valmistus
 • materiaalien, tekniikoiden ja työvälineiden käyttö
 • taloudellisuus ja ekologisuus
 • muiden tiedon ja taidonalojen soveltaminen
 • itsearviointi

Oppilas

erinomainen ( 5 ) kriteerit hyvä ( 3 ) kriteerit hyväksytty ( 1 ) kriteerit

-laatii oman aikataulun ja tavoitteet itsenäisesti ja pysyy niissä
- etsii ja tuottaa itsenäisesti taustatietoja
- ideoi ja suunnittelee erinomaisen ja omaperäisen tuotteen / teoksen
- valitsee itsenäisesti ilmaisuun sopivat tarkoituksenmukaiset materiaalit, tekniikat ja työvälineet ja käyttää niitä oikein
- kehittää ja seuraa johdonmukaisesti suunnittelu- ja valmistusprosessia
- toimii aktiivisesti, innostuneesti ja motivoituneesti sekä ottaa vastuuta työskentelystään
- saavuttaa itselleen asettamat tavoitteet ja arvioi omaa työtään kriittisesti

- laatii oman aikataulun ja tavoitteet itsenäisesti, mutta vaatii ohjausta pysyäkseen niissä
- etsii ja tuottaa taustatietoja
- ideoi ja suunnittelee hyvän tuotteen / teoksen
- valitsee ilmaisuun sopivia, tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja käyttää niitä
- seuraa johdonmukaisesti suunnittelu- ja valmistusprosessia
- pyytää tarvittaessa apua ja huolehtii työn etenemisestä
- suhtautuu innostuneesti päättötyön tekemiseen
- saavuttaa tavoitteet ja arvioi omaa työtään

- laatii aikataulun, mutta sen noudattaminen tuottaa vaikeuksia
- etsii taustatietoja
- suunnittelee tuotteen/ teoksen
- valitsee materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja käyttää niitä
- seuraa suunnittelu- ja valmistusprosessia , mutta ei muuta toimintaansa palautteen mukaisesti
- tekee päättötyön
- arvioi omaa työtään

Teos / tuote (½ arvosanasta)

 • visuaalisuus ja esteettisyys
 • toimivuus
 • käyttötarkoituksenmukaisuus
 • tiedon ja taidon näkyminen valmiissa teoksessa / tuotteessa
 • yksilöllisyys

Oppilaan valmistama teos/tuote on:

erinomainen ( 5 ) kriteerit hyvä ( 3 ) kriteerit hyväksytty ( 1 ) kriteerit

- erinomaisesti valmistettu ja viimeistelty
- visuaalinen
- laadukas
- tarkoituksenmukainen, jossa oppilas tiedostaa ja ymmärtää työnsä lähtökohdat
- esteettinen ja ekologinen
- yksilöllinen ja omaperäinen, jossa näkyy oppilaan tietojen ja taitojen soveltaminen
- onnistuneessa suhteessa aiheen valintaan

- hyvin valmistettu ja viimeistelty
- hyvä
- tarkoituksenmukainen ja esteettinen
- yksilöllinen, jossa näkyy oppilaan tietojen ja taitojen käyttö
- suunnitelman mukainen

- valmistettu ja viimeistelty
- kopioitu ja tuotteessa ei näy oma suunnittelu
- visuaalinen, josta tekniset laatutekijät eivät välity
- teknisesti hyvin toteutettu, mutta visuaaliset elementit eivät välity

Portfolio (¼ arvosanasta)

 • ideointi
 • teoksen / tuotteen kuvaus ja esittely
 • suunnittelu- ja valmistusprosessi
 • visuaalisuus
 • itsearviointi
erinomainen ( 5 ) kriteerit hyvä ( 3 ) kriteerit hyväksytty ( 1 ) kriteerit

Oppilas

- perustelee omat tekniset, materiaaliset ja visuaaliset valintansa
- käyttää oikeaa ja tarkkaa käsityön sanastoa
- kykenee osoittamaan omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan omassa työssään ja työskentelyssään
- esittää portfoliossaan pohdiskelevaa itsearviointia prosessista ja tuotteesta/ teoksesta
- asennoituu positiivisesti portfoliotyöskentelyyn

Portfolio on

- visuaalinen ja johdonmukainen, jossa suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä teoksen / tuotteen kuvaus on sanallisesti ja visuaalisesti erinomaisesti toteutettu
- itsenäisesti tehty aikataulun mukaan

Oppilas

- kertoo teknisistä, materiaalisista ja visuaalisista valinnoista
- käyttää käsityön sanastoa
- kertoo omista vahvuuksistaan omassa työssään ja työskentelyssään
- esittää suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä sanallisesti että visuaalisesti
- arvioi valmistuneen tuotteen ja tekee itsearviontia
- suhtautuu myönteisesti portfolion tekoon

Portfolio on
- visuaalinen, jossa suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä teoksen / tuotteen kuvaus on visuaalisesti hyvin toteutettu
- tehty itsenäisesti, mutta ohjatusti

Oppilas

- esittelee teknisiä, materiaalisia ja visuaalisia valintojaan
- kertoo työstään ja työskentelystään
- esittelee suunnittelu- ja valmistusprosessin
- esittelee valmistuneen teoksen / tuotteen
- tekee portfolion

Portfolio on
- visuaalinen, josta löytyy työn lähtökohta sekä suunnittelu- ja valmistusprosessin kuvaus
- tehty ohjatusti

Päättötyön arviointikriteerit pdf-tiedostona.