Oppilasarviointi

Arvioinnin tehtävä on tukea ja kannustaa oppimista, oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä ja kehittää edellytyksiä itsearviointiin.

Oppilaan arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin.

Oppilaalle tiedotetaan arvioinnin perusteista taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla. Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta omasta oppimisestaan. Keskustelut opettajan, oppilaan ja ryhmän kesken keskeneräisistä sekä valmiista töistä ovat oleellinen osa arviointia ja oppimista.

Oppilaalle annetaan vuosittain sanallinen arviointi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla.

Ennen siirtymistään syventäviin opintoihin oppilas saa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen suoritettuaan laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot (540 tuntia).

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen oppilas saa suoritettuaan laajan oppimäärän mukaiset syventävät opinnot (760 tuntia). Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän suorittamisesta.

Perus- ja syventävien opintojen arvioinnin kohteet

1. Kuvailmaisu, visuaaliset valmiudet

Kuvallisten ilmaisukeinojen hallinta

 • osaa ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja havaintojaan kuvin
 • osaa käyttää työskentelyssään hyväkseen luonnostelua ja havaintojaan
 • tuntee ja osaa käyttää kuvataiteen käsitteitä
 • hyödyntää työskentelyssään omia kokemuksiaan ja mielikuviaan
 • tekee itsenäisiä ja rohkeita ratkaisuja

Materiaalien ja välineiden hallinta

 • osaa käyttää monipuolisesti kuvataiteen työvälineitä ja materiaaleja
 • osaa valita työskentelyynsä tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit
 • soveltaa monipuolisesti valitsemiaan työtapoja
 • osaa huoltaa työvälineensä

2. Kuvan ja ympäristön tarkastelu, kulttuurisuhteen kehittyminen

 • Osaa kertoa, mikä kuvassa kiinnostaa ja koskettaa
 • Osaa tulkita jonkin verran television, elokuvan, mainonnan, lehdistön ja internetin välittämien kuvaviestien sisältöä ja ilmaisua
 • Osaa tarkastella ja tulkita luonnon ja rakennetun ympäristön visuaalisia ilmiöitä
 • Ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ja oman mahdollisuutensa vaikuttaa siihen

3. Työskentelytaidot ja itsearviointi, arviointikyvyn kehittyminen

 • kykenee keskittyneeseen työskentelyyn
 • pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhteistyöhön muiden kanssa
 • antaa muille työrauhan
 • osaa arvioida omaa työtään ja työskentelyprosessiaan: mitä on oppinut, missä onnistunut ja missä epäonnistunut

Perusopintojen portfolion arvioinnin kohteet

Perusopintojen päätteeksi oppilas tekee portfolion laajan oppimäärän mukaisista opinnoistaan. Portfolion arviointi kohdistuu perusopintojen oppimisprosessin dokumentointiin, kuvaukseen ja itsearviointiin. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan kuvataideharrastustaan ja kehittymään siinä.

Päättötyön arvioinnin kohteet

Päättötyössä arvioidaan valmis kuvataiteellinen teos, työprosessia kuvaava portfolio ja oppilaan kyky arvioida itse päättötyötään (itsearviointi). Oppilaalle tulee ilmoittaa etukäteen arvioinnin kohteet ja kriteerit. Oppilas saa päättötyöstä sanallisen ja numeroarvioinnin. Arvioinnin suorittaa vähintään kaksi arvioijaa. Arvioijat ja päättötyön tekijät kohtaavat keskustelevassa arviointitapaamisessa ja laativat tältä pohjalta arvionsa. Arvioinnit tulevat oppilaan päättötodistuksen liitteiksi.

Olennainen osa päättötyön suorittamista on oppilaan oma arviointi työstään. Itsearvioinnin pohjana on työkirja, joka sisältää työsuunnitelman ja työskentelyaikataulun lisäksi otteita työprosessin aikana syntyneistä muistiinpanoista, prosessikuvauksen teoksen valmistumisesta ja työn toteuttamiseen liittyvää pohdintaa ja arviointia. Työkirja sisältää kuva-, luonnos- ja havaintomateriaalia. Oppilaalle voidaan antaa työkirjaa varten tukikysymykset.

Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan kuvataideharrastustaan ja kehittymään siinä.

Arvioinnin kriteerit annetaan oppilaalle etukäteen. Arvioinnin oikaisemisesta ja arvosanan korottamisesta on ohjeet asetuksessa taiteen perusopetuksesta.

Päättötyön arviointikriteerit

Päättötyö arvioidaan asteikolla 5 – 1. Numeroarvioinnin lisäksi päättötyöstä annetaan sanallinen arviointi. Arvosanojen perusteet on määritelty arvosanoille erinomainen (5), hyvä (3) ja hyväksytty (1). Arvosanat kiitettävä (4) ja tyydyttävä (2) sijoittuvat näiden väliin.

Erinomainen (5)
Työ on hallittu kokonaisuus, josta ilmenee tekijän itsenäinen ajattelu, luovuus ja ilmaisuvoima. Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan kuvallisin keinoin ja hallitsee käyttämänsä materiaalit erinomaisesti. Hän on sitoutunut työskentelyprosessiin ja pitää aktiivisesti työpäiväkirjaa. Hän esittää rohkeasti näkökulmansa ja kykenee arvioimaan omaa työtään. Suunnittelu- ja työskentelyprosessi sekä materiaalien ja tekniikoiden käyttö ovat onnistuneessa suhteessa aiheen valintaan. Työ tarjoaa katsojalle aiheita teeman prosessointiin.

Hyvä (3)
Työ on hyvä taiteellinen kokonaisuus. Tekijä osoittaa käyttämiensä materiaalien ja tekniikoiden hallintaa. Kuvalliset ratkaisut osoittavat persoonallista ja tarkoituksenmukaista ajattelua. Oppilas ottaa vastuun työskentelystään ja pysyy aikataulussa. Hän pitää prosessistaan työpäiväkirjaa ja kykenee arvioimaan omaa työskentelyään. Suunnittelu- ja työskentelyprosessi sekä materiaalien ja tekniikoiden käyttö ovat suhteessa aiheen valintaan.

Hyväksytty (1)
Päättötyön aiheen sisältö on suppea ja työ on rakenteeltaan hajanainen. Materiaalien ja kuvallisten keinojen käyttö on rajoittunutta. Oppilas on sitoutunut heikosti suunnittelu- ja työskentelyprosessiin ja työpäiväkirjan pito on satunnaista. Tekijän omakohtaiset tavoitteet eivät välity työstä selkeästi. Työ on kuitenkin suoritettu loppuun ja siinä on omakohtaisia havaintoja ja näkökulmia.

Todistukset

Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamaa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Oppilaitos ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän opintosuorituksistaan, jotta todistusten antaminen on mahdollista. Oppilaitos pitää oppilaan suorituksista rekisteriä, esimerkiksi opintokirjat johon merkitään oppilaan suorittamien opintojen lisäksi esimerkiksi näyttelykäynnit, kulttuuritapahtumat sekä koulun kansainväliset projektit.

Vuosittainen sanallinen arviointi

Oppilaalle annetaan vuosittain sanallinen arviointi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla.

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus
Oppilaan suorittamista perusopinnoista annetaan päättötodistus. Perusopintojen päättötodistuksessa oppilas saa kahden arvioitsijan sanallisen arvioinnin suorittamistaan perusopinnoista ja niihin kuuluvasta portfoliosta.

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus

Oppilaan suorittamista syventävistä opinnoista annetaan päättötodistus. Päättötodistuksen saaminen edellyttää 760 tunnin syventäviä opintoja, mihin tuntimäärään sisältyy päättötyön tekeminen.

Päättötodistus sisältää oppilaan suorittamat opinnot, joista suoritetut kuvataiteen laajan oppimäärän opinnot muodostuvat.

Syventävien opintojen päättötodistuksessa oppilas saa numeroarvosanan ja sanallisen arvioinnin päättötyöstään. Päättötyön arvioi vähintään kaksi arvioitsijaa. Päättötyön sanallinen arviointi tulee päättötodistuksen liitteeksi.

Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän suorittamisesta.

Osallistumistodistus

Pyydettäessä, esim. opintojen keskeytyessä, oppilaalle annetaan osallistumistodistus.