Yleinen oppimäärä

Rakenne ja laajuus

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tasolta toiselle etenevä opetus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta; 6 perusopintojen ja 4 työpajaopintojen opintokokonaisuutta. Mahdollisista varhaisiän opinnoista päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Mahdollisia varhaisiän kasvatuksen opintoja ei lueta em. 500 tuntiin. Oppimäärän laajuuden laskennassa käytettävän oppitunnin pituus on 45 min. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät.

Oppimäärän laajuus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta. Näiden 10 opintokokonaisuuden tarjonta ja järjestys määritellään koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa paikallisesti ja paikalliset tarpeet huomioiden. Opintokokonaisuuksien laajuus voi vaihdella.

Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Koulutuksen järjestäjä määrittelee omassa kuvataiteen opetussuunnitelmassaan kullekin opintokokonaisuudelle nimet, tavoitteet, sisällöt ja laajuuden. Opetuksen järjestämisen muodosta päättää koulutuksen järjestäjä. Opetusta voidaan antaa muun muassa lukukausi-, kurssi- tai periodimuotoisena tai monimuoto-opetuksena. Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opintonsa aloittaneelle oppilaalle mahdollisuus koko kuvataiteen yleisen oppimäärän suorittamiseen.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalojen opintoja. Muiden taiteenalojen opintojen sisältyminen oppimäärään määritellään koulutuksen järjestäjän laatimassa ja hyväksymässä opetussuunnitelmassa.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoihin tulee olla määritelty koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen järjestäjä hyväksyy oppilaitokselle opetussuunnitelman, jonka tulee noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion oppilaitos.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 (pdf)

Opetuksen luonne

Kuvataiteen opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista.

Opinnoissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla: piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, tekstiili, valokuva, elokuva ja video, sarjakuva, ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi ja kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot ja taidehistoria.

Oppiminen tapahtuu opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan, arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työskentelyä sekä töitä. Kuvataideopetus on luonteeltaan keskustelevaa, vuorovaikutteista ja oppilaan yksilöllisyyden huomioivaa.