Oppilasarviointi

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilaalle tulee tiedottaa arvioinnista ja sen kohteista.

Perus- ja työpajaopintojen arvioinnin kohteet

1. Kuvailmaisu, visuaaliset valmiudet

Kuvallisten ilmaisukeinojen hallinta
Materiaalien ja välineiden hallinta

2. Kuvan ja ympäristön tarkastelu, kulttuurisuhteen kehittyminen

3. Työskentelytaidot ja itsearviointi, arviointikyvyn kehittyminen

Arvioinnin muodot

Yleisessä oppimäärässä oppilas saa koko opintojensa ajan monipuolista palautetta suullisesti ja/tai sanallisesti oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Oppilaalle annetaan palautetta myös oppitunneilla. Arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Numeroarviointia ei käytetä.

Todistukset

Oppilaitos/koulu ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän opintosuorituksistaan, jotta todistusten antaminen on mahdollista.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opintokokonaisuutta. Todistuksesta on käytävä selville, minkä visuaalisten taiteiden oppimäärän (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide tai käsityö) opinnot oppilas on suorittanut. Päättötodistus sisältää kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärän.

Osallistumistodistus

Oppilaalle annetaan pyydettäessä esim. opintojen keskeytyessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.