Musiikin perustaso

Arvioinnin kohteet

 1. Instrumentin hallinta
  - äänen laatu
  - sävelpuhtaus
  - tekninen valmius
  - instrumenttikohtaiset erityisvaatimukset 
 2. Musiikillinen ajattelu ja ilmaisu 
  - rytmiikka ja fraseeraus
  - dynamiikka
  - tyylintuntemus, tyylin hallinta
  - ilmaisu
  - musiikillisen suuntautumisen (pop/jazzmusiikki, kansanmusiikki, vanha musiikki jne.) mukaiset erityiset arviointikohteet 
 3. Yhteismusisoinnin perustaidot
  - musiikillisen kokonaisuuden ja oman soittimen roolin ymmärtäminen
  - kyky kuunnella kokonaisuutta ja reagoida kuulemaansa
  - kyky toimia ryhmän jäsenenä
  - vastuullisuus ja sitoutuminen annettuihin tehtäviin
  - aktiivisuus ja oma-aloitteisuus 
 4. Päättöarviointiin vaikuttavia muita tekijöitä

Oppilaan esiintymistaitoa voidaan arvoida osana päättöarviointia.

Päättöarvioinnissa otetaan huomioon myös opettajan ja oppilaan näkemykset seuraavista arvioinnin kohteista:

- työskentelytaidot (motivoituneisuus, aktiivisuus, oma-aloitteisuus, kyky arvioida ja kehittää omaa työskentelyä)
- kehityskaari
- kuuntelutaidot (aktiivisuus ja omaehtoisuus musiikin kuuntelussa)
- monipuolisuus ja erityiset vahvuudet
- valmiudet musiikin itsenäiseen harrastamiseen
- valmiudet opintojen jatkamiseen musiikkiopistotasolla

Arvioinnin kohteita sovelletaan musiikillisen suuntautumisen mukaisesti. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon päättösuorituksen arvioitsijoiden, opettajan ja oppilaan näkökulma. Päättötodistuksen instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen lopullinen arvosana voi muodostua yhteisesti sovitusta tai jokaisen erikseen antamasta arviosta.

Arvointikriteerit, musiikin perustason päättöarviointi

Arviointiperusteet on määritelty arvosanoille Erinomainen 5, Hyvä 3 ja Hyväksytty 1. Väliarvosanat Tyydyttävä 2 ja Kiitettävä 4 määritellään seuraavasti:

Arvosanassa Tyydyttävä 2 oppilas saavuttaa arvosanan Hyväksytty 1 ja osittain myös ylempien arvosanojen osaamisen.

Arvosanassa Kiitettävä 4 oppilas saavuttaa arvosanan Hyvä 3 osaamisen ja yltää joillakin osa-alueilla arvosanaan Erinomainen 5.

Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi

1. Instrumentin hallinta

Erinomainen 5
 • instrumentin tekninen hallinta palvelee musiikillisia päämääriä
 • oppilas osaa käyttää instrumentin sävyjä ja sointivärejä musiikillisessa ilmaisussa
 • oppilas osaa säädellä sävelpuhtautta esityksen aikana

Hyvä 3
 • instrumentin tekninen hallinta vastaa esitettävän musiikin vaatimuksia
 • oppilas pystyy tuottamaan instrumentille ominaisen soinnin
 • oppilas osaa korjata sävelpuhtautta esityksen aikana

Hyväksytty 1
 • instrumentin tekninen hallinta riittää päättötason helpon ohjelmiston esittämiseen
   
 • oppilas pystyy tuottamaan soivan äänen
   
 • oppilas osaa virittää soittimen ja tuntee sävelpuhtauteen vaikuttavat tekijät

2. Musiikillinen ajattelu ja ilmaisu

Erinomainen 5

Oppilas

 • osaa ilmentää sisäistä ajantajua, pystyy käsittelemään tempoa elävästi ja joustavasti
 • kykenee luontevaan, musikaaliseen fraseeraukseen
 • osaa käyttää dynamiikkaa musiikillisessa ilmaisussa
 • kykenee musiikin tyylinmukaiseen esitykseen
 • kykenee persoonalliseen musiikilliseen ilmaisuun
 • osoittaa musiikilliseen suuntautumisensa mukaista erityisosaamista

Hyvä 3

Oppilas

 • kykenee joustavaan tempon- ja rytminkäsittelyyn ja fraseeraukseen
 • osaa käyttää vaihtelevaa dynamiikkaa
 • hallitsee musiikillisen tyylin keskeisiä piirteitä
 • hallitsee musiikillisen suuntautumisensa mukaisen erityisosaamisen pääperiaatteet

Hyväksytty 1

Oppilas

 • pystyy säilyttämään tempon
 • kykenee musiikin nuottikuvan mukaiseen esittämiseen
 • on tutustunut musiikillisen suuntautumisensa vaatimaan erityisosaamiseen

3. Yhteismusisoinnin perustaidot

Erinomainen 5

Oppilas

 • kuulee ja tunnistaa musiikillisia ilmiöitä ja kykenee yhtyeessä reagoimaan niihin tyylinmukaisesti
 • kykenee musiikilliseen vuorovaikutukseen
 • osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä
 • osaa toimia aktiivisesti ja oma-aloitteisesti ryhmän hyväksi
 • on vastuullinen  ja täsmällinen

Hyvä 3

Oppilas

 • kuulee ja tunnistaa musiikillisia ilmiöitä ja pyrkii yhtyeessä reagoimaan niihin
 • ymmärtää musiikillisen vuorovaikutuksen periaatteen
 • osaa toimia myönteisesti ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä

Hyväksytty 1

Oppilas

 • pystyy yhtyeessä huolehtimaan omasta osuudestaan harjoitetun tulkinnan mukaisesti
 • osaa yhtyeessä toimia selkeiden musiikillisten viitteiden mukaisesti
 • kykenee sopeutumaan ryhmän toimintaan