Musiikkiopistotaso

Arvioinnin kohteet

Arvioinnin kohteet 1–3 ovat samat kuin musiikin perustason päättöarvioinnissa (instrumentin hallinta, musiikillinen ajattelu ja ilmaisu, yhteismusisoinnin perustaidot). Näiden lisäksi arvioinnin kohteena ovat yleiset valmiudet ja osaamisen erityisalueet.

4. Yleiset valmiudet

 • ohjelmiston hallinta ja omaksuminen
 • työskentelytaidot
 • esiintymistaidot
 • kuuntelutaidot
 • oman soittimen (soittimiston ja laitteiston) tuntemus
 • valmiudet itsenäiseen musiikin harrastamiseen
 • valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

5. Osaamisen erityisalueet

 • monipuolisuus, sivuaineet
 • musiikillisen suuntautumisen mukainen erityisosaaminen
 • omaan instrumenttiin liittyvä erityisosaaminen
 • muut erityiset vahvuudet

Arvointikriteerit, musiikkiopistotason päättöarviointi

Arvioinnin kohteissa 1-3 sovelletaan musiikkiopistotason lähtökohdista käsin samoja arviointiperusteita kuin musiikin perustasolla. Yleisten valmiuksien ja osaamisen erityisalueiden arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointiperusteita:

4. Yleiset valmiudet

Erinomainen 5

Oppilas

 • osaa ylläpitää monipuolista ohjelmistoa ja valmistaa itsenäisesti uutta
 • kykenee soittamaan ulkoa laajan ohjelmiston
 • osaa oma-aloitteisesti arvioida ja kehittää omaa työskentelyään
 • osaa analysoida omia esityksiään ja löytää niistä kehitettäviä asioita
 • hallitsee esiintymistilanteen ja kykenee esiintymään erilaisissa olosuhteissa
 • on aktiivinen ja oma-aloitteinen musiikin kuuntelija
 • tuntee oman soittimensa toiminnan ja kunnossapidon periaatteet
 • kykenee itsenäiseen musiikin harrastamiseen
 • osoittaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin

Hyvä 3

Oppilas

 • osaa ylläpitää keskeistä ohjelmistoa ja valmistaa ohjattuna uutta
 • kykenee soittamaan osan ohjelmistosta ulkoa
 • osaa ohjattuna arvioida ja kehittää omaa työskentelyään
 • osaa analysoida omia esityksiään
 • hallitsee esiintymistilanteen tutuissa olosuhteissa
 • kuuntelee musiikkia
 • kykenee itsenäiseen musiikin harrastamiseen

Hyväksytty 1

Oppilas

 • osaa ohjattuna ylläpitää suppeaa ohjelmistoa ja valmistaa uutta
 • osaa ohjattuna kehittää omaa työskentelyään
 • suoriutuu esiintymistilanteesta

5. Osaamisen erityisalueet

Osaamisen erityisalueilla arvointiperusteet ovat vaihtoehtoisia. Erinomaiseen ja hyvään arvosanaan riittää yhdenkin arviointiperusteen vakuuttava toteutuminen.

Erinomainen 5

Oppilas

 • hallitsee vähintään yhden sivuinstrumentin tasolla, joka laajentaa hänen musiikillisia valmiuksiaan
 • hallitsee useampia sivuinstrumentteja
 • osoittaa musiikillisen suuntautumisensa mukaista erityisosaamista (esim. säveltäminen, improvisointi)
 • osoittaa omaan pääinstrumenttiinsa liittyvää erityisosaamista (esim. vapaa säestys, musiikin eri tyylilajien hallinta, perehtyneisyys jonkin tyylikauden musiikkiin jne.)
 • osoittaa erityisosaamista jollain musiikin osa-alueella (esim. prima vista –taito)

Hyvä 3

Oppilas

 • hallitsee vähintään yhden sivuinstrumentin perustaidot
 • osoittaa erityisosaamista jollakin musiikin osa-alueella

Hyväksytty 1

 • ei vaadita erityisosaamista.