Sanataideopetuksen päämääristä ja tavoitteista

Jotta sanataiteen oppimista on mahdollista arvioida, on ensi tilassa tunnistettava ja tunnustettava päämäärät ja tavoitteet, joihin opetuksella pyritään. Taiteen perusopetuksessa opetuksen lähtökohta ja tavoitteiden määrittäjä on valtakunnallinen opetussuunnitelma, joka antaa pohjan taiteellisen yleissivistyksen tavoittelemiselle. Taiteellinen työskentely on kokonaisvaltaista ja edellyttää monia asioita aina teknisestä harjoittelusta ja tietoisesta pohdinnasta alitajuiseen prosessointiin.
Opetussuunnitelma määrittelee kokonaistavoitteet, joihin koko taidekasvatusjärjestelmällä pyritään (ks. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, OPH 2005). Sanataidekasvatuksen perustavoite on tukea lapsen kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittymistä. Sanataiteessa korostetaan ilmaisemisen iloa ja rohkeutta leikkiä sanoilla. Tavoitteena on tukea lapsessa rohkeutta löytää oma äänensä ja luonteva tapa ilmaista ajatuksiaan, jotta hän voisi sitä kautta ymmärtää sekä itseään että muita paremmin. Päämäärät voivat olla ainakin tiedollisia, taidollisia tai sosiaalisia. Voipa jonkun sanataidekasvatukseen osallistuvan päämäärä olla taiteilijaksi tuleminenkin. Se ei kuitenkaan saa olla opetuksessa itseisarvo, sillä taiteilijaksi voi tulla ilman kasvatustakin. Usein käy myös niin, että sekä opettaja että oppilas saavat toiminnastaan tyydytystä, mutta eteenpäin kehittymisen mahdollisuudet ovat rajalliset.

Sanataiteen merkitys kietoutuu elämästä selviämiseen. Ihmisen on helpompaa käsittää ja käsitellä omaa elämäänsä ja vaikeuksiaan, kun ne on mahdollista kertoa tarinoina ja sitä kautta etäyttää omasta välittömästä kokemuksestaan. Toinen tärkeä taito, jonka voi oppia sanallisen ilmaisun kautta, on epäonnistumisen sietäminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppii, ettei epäonnistuminen ole vaarallista. Luovuus kehittyy, kun on mahdollisuus epäonnistua turvallisessa ympäristössä.

Sanataiteen opetussuunnitelma antaa tiettyjä tavoitteita ja päämääriä opetukselle, mutta jokaisen sanataideopettajan on itse asetettava väli- ja lähitavoitteita ja autettava oppilaitaan henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa. Ne konkretisoituvat jokaisessa suunnitellussa tunnissa. Tavoitteiden asettelussa on tärkeää muistaa onnistumisen tunteen vaaliminen, koska sanataidekasvatuksen tulee ensisijaisesti olla palkitsevaa, rohkaisevaa ja hauskaa.