Laaja oppimäärä: perusopintojen arviointi

Sirkustaiteen laajan oppimäärän arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Sen tulee tukea hyvän itsetunnon ja ilmaisuvalmiuksien kehittymistä. Arvioinnin tulee olla säännöllistä ja oppilaalle annetaan oppimisesta palautetta jatkuvasti oppimistilanteissa. Oppilas opiskelee koko opintojen ajan itsearviointia. Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin, taitoihin ja lopputulokseen eli päättötyöhön.

Sirkustaiteen opetuksessa keskeistä on oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus. Oppilaalle annetaan oppilaan kehitystä tukevaa suullista palautetta säännöllisesti. Palautetta voidaan antaa tuntitilanteissa, harjoitusten jälkeen ja esitysten jälkeen. Opetuksessa tuetaan myös oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä.

Oppilaalle annetaan kaikista opinnoista vuosittain kirjallinen arvio opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Oman opettajan antama kirjallinen arvio antaa oppilaalle ja oppilaan perheelle tietoa tämän edistymisestä lukuvuoden aikana.

Itsearviointi

Itsearviointi on oppimisen menetelmä, jonka avulla oppilas oppii arvioimaan ja seuraamaan omien taitojensa kehittymistä. Oppilasta tulee ohjata itsearviointiin koko perusopintojen ajan ja häntä tulee opastaa oppimisensa dokumentointiin ja seurantaan. Itsearvioinnin avulla oppilas oppii seuraamaan omaa taidollista ja tiedollista kehitystään ja vaikuttamaan siihen.

Oppilasta ohjataan tavoitteiden ja välitavoitteiden asettamiseen. Itsearviointi on väline tavoitteiden toteuttamiseen. Itsearvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä (esim. aarrekartta, taitovihko, lomake, keskustelu, videointi, portfolio). Oppilaitos päättää millä menetelmällä itsearviointia toteutetaan.

Päättötyö ja päättötyön arviointi

Oppilas valmistaa opettajan ohjauksessa sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päätteeksi esityksen yksin tai ryhmässä. Oppilas esiintyy itse esityksessä. Oppilas arvioi itse tekemäänsä ja saa työstään suullisen palautteen. Päättötyö on prosessi, joka voi kestää koko lukuvuoden.
 
Opetuksen järjestäjän tulee

  • informoida oppilasta päättötyöstä ja sen aikatauluista
  • informoida oppilasta siitä, kuka on päättötyön ohjaava opettaja
  • järjestää arviointitilaisuus päättötyön esittämistä varten

Perusopintojen päättötyöesityksen arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi. Päättötyön arviointi kohdistuu oppilaan ilmaisuun ja tekniseen osaamiseen. Oppilas saa todistuksen ja kahden arvioitsijan laatiman kirjallisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Oppilas arvioi itse päättötyön toteutumista asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja saa myös suullisen palautteen päättötyöstään.

Perusopintojen päättötodistuksen tulee sisältää Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 13§:ssä mainitut asiat.