Laaja oppimäärä: syventävien opintojen arviointi

Arviointi on osa opetusta ja oppimista. Sirkustaiteen laajan oppimäärän arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Sen tulee tukea hyvän itsetunnon ja ilmaisuvalmiuksien kehittymistä. Arvioinnin tulee olla säännöllistä ja oppilaalle annetaan oppimisesta palautetta jatkuvasti oppimistilanteissa. Oppilas vahvistuu opintojen aikana itsearvioinnin taidoissa. Arviointi kohdistuu sekä prosessiin että lopputulokseen.

Sirkustaiteen opetuksessa keskeistä on oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus. Opettaja antaa oppilaalle tämän kehitystä tukevaa suullista palautetta säännöllisesti. Palautetta voidaan antaa tuntitilanteissa, sekä harjoitusten ja esitysten yhteydessä. Opetuksessa tuetaan myös oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä.

Oppilaalle annetaan kaikista opinnoista vuosittain kirjallinen arvio opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Oman opettajan antama kirjallinen arvio antaa oppilaalle tietoa tämän edistymisestä lukuvuoden aikana. 

Itsearviointi

Itsearviointi on oppimisen menetelmä, jonka avulla oppilas oppii arvioimaan ja seuraamaan omien taitojensa kehittymistä. Oppilasta tulee tukea itsearviointiin koko syventävien opintojen ajan. Oppilasta tulee tukea ja opastaa oppimisensa dokumentointiin ja seurantaan. Itsearvioinnin avulla oppilas oppii seuraamaan omaa taidollista ja tiedollista kehitystään ja vaikuttamaan siihen.

Oppilasta tuetaan tavoitteiden ja välitavoitteiden asettamisessa. Itsearviointi on väline tavoitteiden toteuttamiseen. Itsearvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä (esim. aarrekartta, taitovihko, lomake, keskustelu, videointi, portfolio).

Päättötyö

Oppilas suunnittelee, valmistaa ja toteuttaa sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päätteeksi päättötyöesityksen yksin tai ryhmässä. Oppilas esiintyy itse esityksessä. Sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötyö muodostuu taiteellisesta sirkusesityksestä ja kirjallisesta osiosta. Kirjallinen osio sisältää päättötyön ennakkosuunnitelman ja raportin. Taiteellisen sirkusesityksen arvioitavia osa-alueita ovat esiintymistaito, sirkustekniikka ja esitystä tukevat elementit.

Opetuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelmassaan sen, miten sirkusesitys ja kirjalliset työt painottuvat suhteessa toisiinsa. Pääpaino tulee olla taiteellisessa työssä.

Päättötyö on taiteellisen oppimisen prosessi, joka voi kestää koko lukuvuoden. Päättötyössä kulminoituvat opetuksen tavoitteellisuus ja tasolta toiselle eteneminen.  Päättötyössä yhdistyvät oppilaan jo oppimat sirkustekniset taidot, esiintymisen taidot sekä taiteellinen prosessi. Päättötyön valmistaminen tapahtuu opetustuntien aikana. Oppilaan päättötyöprosessia valvoo opettaja.
Opetuksen järjestäjän tulee

 • informoida oppilasta päättötyöstä ja sen aikatauluista
 • informoida oppilasta kuka on päättötyön ohjaava opettaja
 • informoida oppilasta kuka arvioi päättötyöhön kuuluvat kirjalliset työt
 • järjestää arviointitilaisuus päättötyön esittämistä varten

Päättötyön arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi. Hyväksi käytännöksi on havaittu se, että ulkopuoliset alan asiantuntijat arvioivat päättötyön ja oppilaan opettaja vastaa ennakkosuunnitelman ja itsearvioinnin arvioinnista. Oppilaan tulee saada päättötyöstään suullinen ja kirjallinen arvio. Sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistukseen merkitään kirjallinen arvio päättötyöstä. Päättötodistuksessa tulee olla myös kokonaisarvosana syventävistä opinnoista ja sanallinen kuvaus oppilaan osaamisesta.

Arvioinnin kohteet

1. Sirkusesitys

Sirkusesitys voi olla yksilö- tai ryhmäesitys. Oppilas toimii esiintyjänä päättötyöesityksessä. 

1.1. Esiintymistaito

 • taito esiintyä
 • taito välittää ideoita esiintymisen kautta
 • persoonallinen tapa käsitellä valittua aihetta

1.2. Sirkustekniikka

 • oppilas on sisäistänyt sirkuslajille ominaiset tekniset taidot
 • oppilas on huomioinut käyttämälleen sirkuslajille tarpeelliset turvallisuusnäkökohdat
 • sirkustekniikan omaperäinen käyttö

1.3. Esitystä tukevat elementit

 • valot
 • äänimaailma
 • puvustus
 • lavastus
 • koreografia

2.  Kirjalliset työt

Oppilas tekee päättötyöstä ennakkosuunnitelman ja raportin opetuksen järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Kirjallisissa töissä painopisteenä ovat oppimisprosessin kuvaus ja oppilaan itsearviointitaidot.

2.1. Ennakkosuunnitelma

Ohjaava opettaja hyväksyy ennakkosuunnitelman etukäteen.

 • päättötyön taiteelliset ja sirkustekniset tavoitteet
 • aikataulutus
 • kuvaus tulevasta esityksestä
 • visuaalinen suunnitelma (lavastus, puvustus, valot)
 • esityksen äänimaailma.

2.2. Raportti

Päättötyöraportti on kirjallinen työ, pituudeltaan vähintään yksi liuska. Päättötyöraportissa oppilas arvioi päättötyön toteutumista asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Raportissa oppilas analysoi päättötyöprosessin etenemistä ja päättötyöesitystä.

Arviointi

Oppilaan tulee saada päättötyöstään suullinen ja kirjallinen arvio. Päättötyön arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi (ks. kohta: Päättötyö). Päättötyön arviointi annetaan sekä arvioitsijoiden lausuntojen että oppilaan itsearvioinnin pohjalta. Arviossa keskitytään siihen, mitä oppilas on päättötyöprosessissa oppinut ja millaisia taitoja hän on saavuttanut. Arvioitsijat antavat oppilaalle myös suullisen palautteen.

Päättötyössä osoitettu osaaminen vaikuttaa syventävien opintojen kokonaisarvosanaan oppilaitoksen opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla.

Alla olevat ohjeelliset kriteerit kuvaavat opiskelijan päättötyössään osoittamaa osaamista:
 
Erinomainen 

 • ennakkosuunnitelma ja seloste on toteutettu erinomaisesti
 • oppilaalla on erinomaiset esiintymistaidot
 • oppilaalla on erinomaiset sirkustekniset taidot
 • oppilas on saavuttanut asettamansa tavoitteet erinomaisesti
 • oppilas on käsitellyt valitsemaansa aihetta persoonallisesti

Hyvä 

 • ennakkosuunnitelma ja raportti on toteutettu hyvin
 • oppilaalla on hyvät esiintymistaidot
 • oppilaalla on hyvät sirkustekniset taidot
 • oppilas on saavuttanut asettamansa tavoitteet hyvin

Hyväksytty 

 • oppilas on tehnyt päättötyöhön liittyvät kirjalliset työt: ennakkosuunnitelman ja raportin
 • oppilas esiintyy päättötyöesityksessä
 • oppilas käyttää päättötyöesityksessä sirkustekniikkaa tai -tekniikoita

Syventävien opintojen päättötodistus ja kokonaisarviointi

Oppilas saa koulutuksen järjestäjän antaman päättötodistuksen suoritettuaan hyväksytysti sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot. Syventävien opintojen päättötodistukseen merkitään kirjallinen arvio päättötyöstä sekä kokonaisarvosana syventävistä opinnoista ja sanallinen arvio osaamisesta.
Kokonaisarvosana koostuu oppilaan edistymisestä syventävissä opinnoissa ja oppilaan osaamisesta päättötyöesityksessä. Kokonaisarvosanassa otetaan huomioon miten opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaan omat tavoitteet ovat toteutuneet.

Syventävien opintojen päättötodistuksen tulee sisältää Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 13§:ssä mainitut asiat.

Alla olevat ohjeelliset kriteerit kuvaavat opiskelijan osaamista syventävissä opinnoissa:

Arvosana-asteikko

 Erinomainen 5
 Kiitettävä 4
 Hyvä 3
 Tyydyttävä 2
 Hyväksytty 1

Erinomainen 5

Oppilas on pitkäjänteisen ja motivoituneen opiskelunsa ansiosta saavuttanut erinomaiset tiedot ja taidot pääaineensa sirkustekniikasta sekä esiintymisestä. Oppilas on oppinut harjoittelemaan itsenäisesti. Hän ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja hallitsee pääaineensa turvallisuusnäkökohdat. Oppilaan päättötyöesitys on persoonallinen ja eheä kokonaisuus.

Kiitettävä 4

Oppilas on pitkäjänteisen ja motivoituneen opiskelunsa ansiosta saavuttanut kiitettävät tiedot ja taidot pääaineensa sirkustekniikasta sekä esiintymisestä. Oppilas on oppinut harjoittelemaan itsenäisesti. Hän ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja hallitsee pääaineensa turvallisuusnäkökohdat. Oppilaan päättötyöesitys on eheä kokonaisuus.

Hyvä 3

Oppilas on ollut motivoitunut opiskeluun ja saavuttanut hyvät tiedot ja taidot pääaineensa sirkustekniikasta sekä esiintymisestä. Oppilas on oppinut harjoittelemaan itsenäisesti. Hän ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja on oppinut pääaineensa turvallisuusnäkökohtia. Oppilas onnistui päättötyöesityksessä hyvin.

Tyydyttävä 2

Oppilas on suorittanut sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaiset opinnot. Oppilaalla on tyydyttävät tiedot ja taidot pääaineensa sirkustekniikasta sekä esiintymisestä. Hän ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja on oppinut pääaineensa turvallisuusnäkökohtia. Oppilas on tehnyt päättötyöesityksen.

Hyväksytty 1

Oppilas on suorittanut sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaiset opinnot. Oppilaalla on tietoja ja taitoja pääaineensa sirkustekniikasta sekä esiintymisestä. Hän on tutustunut kehonhuoltoon ja pääaineensa turvallisuusnäkökohtiin. Oppilas on tehnyt päättötyöesityksen hyväksyttävästi.