Oppimisen arviointi

Arvioinnin periaatteista

Arviointi ja palautteenanto ovat osa taiteellista oppimisprosessia. Arviointia on käsitelty laajasti opetussuunnitelman perusteissa. Arviointi on kirjoitettava paikalliseen opetussuunnitelmaan läpileikkaavaksi osaksi opetusta ja suunnittelua. Arviointi on oppilaan, opetusryhmän ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Arviointia on myös oppilaan itsearviointi. Arviointi ja palaute tukevat oppilaan tavoitteellista oppimista, sisäisen motivaation syntymistä, oman oppimisen ymmärtämistä ja itsearviointitaitojen kehittymistä. Välitön oppitunnilla annettu palaute auttaa oppilasta oikean ja turvallisen sirkustekniikan oppimiseen sekä selkeään itseilmaisuun. Oppilaita opetetaan asettamaan omia tavoitteitaan realistisesti, seuraamaan kehittymistään sekä nauttimaan yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnissa on muistettava, että se kohdistuu aina oppilaan toimintaan, ei hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, arvoihinsa tai asenteisiinsa. Palaute sirkustaiteessa on kannustavaa, todenmukaista, oppilasta eteenpäin auttavaa ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Myös mahdollinen muiden opintojen tai muualla hankitun osaamisen tunnustaminen on osa arviointia. Arvioinnin kohteita sirkustaiteessa ovat oppilaan kehittyminen, oppilaan itsearviointi sekä oppimisprosessi ja tavoitteiden saavuttaminen.

Suoritetun oppimäärän arviointi

Oppimista arvioidaan jatkuvasti opintojen edetessä. Opintojen päättyessä arvioinnin merkitys ja pitkäjänteisyys korostuvat. Yleisessä oppimäärässä oppilas saa todistuksen suoritettuaan yleisen oppimäärän opinnot. Laajassa oppimäärässä oppilas saa sekä perusopintojen että syventävien opintojen päätteeksi todistuksen, jossa on sanallinen arvio hänen opinnoistaan.

Todistuksen sanallisen arvion antamisesta vastaa oppilaan opettaja ja se kattaa koko arvioitavan opintojen osuuden keston. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. Todistusten tarkasta sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. Oppilas saa myös kesken opintoja pyydettäessä osallistumistodistuksen.

Laajan oppimäärän lopputyön arviointi

Aiemmin on jo kerrottu laajan oppimäärän lopputyön tekemisen periaatteista. Uudet opetussuunnitelman perusteet uudistavat oppilaan lopputyön arviointia. Kun numeroarviointi on jäänyt pois lopputyön arvioinnista, opetussuunnitelman perusteet eivät enää edellytä kahta ulkopuolista arvioijaa. Tämä ei kuitenkaan poista lopputyön arvioinnin merkitystä. Oppilas saa lopputyöstään sanallisen palautteen ja arviointi on oppilasta opettavan opettajan vastuulla. Opettaja ja oppilaitos voivat määritellä lopputyön arvioinnin toteutettavaksi myös ulkopuolisen arvioijan toimesta, kuten aiemmissa opetussuunnitelman perusteissa edellytettiin.

Lopputyöesityksen arvioitavia osa-alueita ovat esiintymistaito, sirkustekniikka ja esityksen kokonaisuus. Arviointi tapahtuu suhteessa oppilaan omalle lopputyölleen asettamiin tavoitteisiin. Oppilas saa palautetta myös lopputyön ennakkosuunnitelmasta ja loppuraportista.

Oppilaan arviointia ohjaa laki taiteen perusopetuksesta ja sen arvioinnin muutoksenhakua käsittelevä kohta on 10 §.

TPO2018