Oppilasarvioinnin tehtävä 

Tanssin taiteen perusopetuksen arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta kehittämään itseään tanssitaiteen alueella. Tarkoitus on, että arviointi tukee oppilaan itsetunnon kehittymistä ja opintojen edistymistä ohjaten oppilasta oppimaan oppimiseen, itseohjautuvuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Näin arviointi auttaa opiskelun tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on motivoida oppilasta opetuksen aikana ja tuottaa opettajalle tietoa siitä, miten opetusta tulisi jatkossa suunnata.

Oppimisen ja opetuksen arviointi on vuorovaikutuksellinen neuvottelutilanne. Arviointi perustuu oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun, ja se edistää oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. Tavoitteiden, arvioinnin kohteiden sekä arvioinnin kriteerien tarkentaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Oppilaan arvioiminen pohjaa näyttöön, jossa huomioidaan oppilaan koko tanssiharrastuksen jatkumo. Arvioitavana on sekä oppimisprosessi, muutos että lopputulos. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Arvioinnin tai palautteen antamisen ollessa luonteva osa oppimisprosessia oppilas saa palautetta oppimisestaan jatkuvasti oppimistilanteissa.

Oppilaille sekä oppilaiden vanhemmille (ja työyhteisölle) tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista:

  • arvioinnin tehtävät ja kohteet
  • arvosana-asteikko ja arviointikriteerit
  • arvioinnin oikaiseminen
  • päättötodistuksen sisältö

Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee päättötyön, joka arvioidaan perusopetuksen päättötodistukseen. Opiskelija voi tehdä päättötyön valintansa mukaan joko tanssijana tai koreografina. Syventävien opintojen päättötodistukseen oppilaalle annetaan kokonaisarvosana koko opintojen ajalta. Kokonaisarvosana määritellään oppilaan perusopintojen ja syventävien opintojen ajalta saamien henkilökohtaisten arvioiden sekä oppilaan itsearvioinnin pohjalta.