Päättötodistus

Perusopintojen päättötodistus

Perusopintojen päättötodistuksessa oppilas saa sanallisen arvion, mutta ei numeroarviointia. Sanallinen arvio kirjoitetaan todistuslomakkeeseen. Siinä kerrotaan, millaisia taitoja ja tietoja oppilas on saavuttanut opintojensa aikana. Todistuksen tulee olla realistinen, rakentava ja sävyltään myönteinen. Siinä arvioidaan oppilaan kehityskaarta ja opiskeluhistoriaa keskittyen siihen, mitä oppilas on siihen mennessä oppinut ja omaksunut. Perusopintojen päättötodistukseen ei kirjata kehotuksia tai muita tulevaisuuteen liittyviä asioita. Arvio voi olla suppeampi kuin koko laajan oppimäärän päättötodistuksen sanallinen arvio. Esimerkkejä perusopintojen päättötodistuksen sanallisesta arviosta:

 • N.N. on edistynyt tasaisesti koko opintojensa aikana. Hän on saavuttanut sekä tanssiteknisiä että ilmaisullisia taitoja ja oppinut luontevaa esiintyjyyttä. Etenkin perusopintojen viimeisen vuoden aikana edistyminen on ollut kiitettävää. N.N. on omaksunut monipuolisesti baletin ja nykytanssin liikesanastoa ja saavuttanut hyvän liikelaajuuden ja puhtaat linjaukset.
 • L.L. on osoittanut hyvää edistymistä tanssijana. Hän on oppinut suorittamaan liikkeet määrätietoisesti ja voimakkaasti. L.L. on saavuttanut harjoittelun avulla monipuolisia teknisiä taitoja.
 • S.S. on omaksunut aktiivisen työskentelytavan tanssitunneilla. Tunneille osallistuminen on ollut kiitettävää. Hän on osoittanut ystävällisyyttä ja kannustanut ryhmänsä jäseniä. Tanssiteknistä edistymistä on tapahtunut tasaisesti vuosien mittaan. S.S. on oppinut esiintyjän taitoja ja osaa eläytyä pirteästi.
 • T.T. on edistynyt erinomaisesti tanssiopinnoissaan ja on oppinut myös solistitehtävissä vaadittavia ominaisuuksia, kuten ilmaisun monipuolisuutta ja esiintymisvarmuutta. Hän on osoittanut hallitsevansa tanssin perusopintojen tanssitekniset taidot erinomaisesti.

Syventävien opintojen päättötodistus

Syventävien opintojen päättötodistuksessa annetaan sekä sanallinen arvio että numeroarviointi.

Sanallinen arvio

Päättötodistuksen sanallinen arvio kirjoitetaan todistuslomakkeeseen. Siinä kerrotaan, millaisia taitoja ja tietoja oppilas on saavuttanut opintojensa aikana. Sanallisen arvion tulee olla realistinen, rakentava ja myönteinen. Arvioinnin kohteena on oppilaan kehityskaari ja opiskeluhistoria. Arvioinnissa keskitytään siihen, mitä oppilas on siihen mennessä oppinut ja omaksunut. Päättötodistukseen ei kirjata kehotuksia tai muita tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Esimerkkejä laajan oppimäärän päättötodistuksen sanallisesta arviosta:

 • N.N. on omaksunut monipuolisia tanssitaitoja ja analyyttisen työskentelytavan opintojensa aikana. Hän on oppinut jäsentämään ja analysoimaan opetettua liikemateriaalia ja siten voinut jo harjoittelun alkuvaiheissa sisällyttää liikkeisiin erilaisia vivahteita ja tulkinnallista syvyyttä. Hän on opiskelussaan osoittanut omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. N.N. on kehittänyt musiikillista tarkkuuttaan ja hyödyntänyt saavutettua taitoa tanssissa. Opintovuosien säännöllinen ja ahkera harjoittelu on kantanut hedelmää. Opintoihin on kuulunut pääaineena nykytanssi, sivuaineina baletti ja showtanssi. N.N. on erityisesti nykytanssissa saavuttanut keskeisiä taitoja, kuten aksentointi ja ilmaisun monipuolisuus.
 • T.T. on oppinut täsmällisen ja ahkeran työskentelytavan tanssinopiskeluun. Opintojensa aikana hän on edistynyt tasaisesti baletissa ja oppinut baletin liikesanastoa ja tanssi-ilmaisua sekä baletin estetiikkaa. Pitkäjänteisen harjoittelun tuloksena T.T. on omaksunut hyvän kärkitossutekniikan. Hän on opinnoissaan osoittanut vastuuntuntoisuutta ja kypsyyttä. T.T. on harjaantunut esiintymään rohkeasti ryhmän jäsenenä ja ottamaan vastuuta ryhmästään.

Numeroarviointi

Päättötodistukseen merkitään myös oppilaan kokonaisarvosana, joka on sopusoinnussa sanallisen arvioinnin kanssa. Arvioinnin kohteita:

Yleisiä kohteita, oppilaan vahvuuksia esim.

 • yhteistyökyky, toimiminen ryhmän jäsenenä
 • oppilaan motivoituneisuus
 • osallistumisen intensiivisyys
 • oppilaan ahkeruus
 • energisyys
 • kyky vastaanottaa ja käsitellä palautetta

Tanssin lajikohtainen tekniikka (baletti, nykytanssi jne.)

 • liikemuisti
 • sarjojen oppiminen ja kyky omaksua uutta
 • liikemateriaalin omaksuminen
 • esteettisyys
 • liikkuvuus
 • tasapaino
 • koordinaatio

Kehontuntemus

 • linjaus
 • liikkeen ja liikkumisen ekonomisuus
 • omien fyysisten vahvuuksien ja rajoitusten löytäminen ja ymmärtäminen

Tanssin tuntemus

 • kiinnostus tanssiesityksiä kohtaan
 • perehtyneisyys tanssin historiaan
 • perehtyneisyys esityksen tuottamisen eri osa-alueisiin (esim. puvustus, maskeeraus, lavastus)
 • erilaisten tanssitekniikoiden tuntemus

Esiintyminen

 • lavasäteily, karisma
 • läsnäolo näyttämöllä
 • esiintymisrohkeus
 • muuntautumiskyky
 • kyky tehdä monenlaisia asioita
 • halukkuus vastaanottaa erilaisia
 • esiintymistehtäviä
 • kyky vastaanottaa ja antaa palautetta
 •  toiminta ryhmän jäsenen

Laajan oppimäärän kokonaisarvosanan (1-5) kriteerejä

Erinomainen 5

Oppilas on opintojensa aikana kehittynyt monipuoliseksi ja taidokkaaksi tanssijaksi tai koreografiksi niin tanssiteknisesti kuin ilmaisullisesti. Hän on pitkäjänteisen ja motivoituneen opiskelun ansiosta saavuttanut erinomaiset tiedot ja taidot tanssista monipuolisena taidelajina. Tanssin tai koreografian erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa.

 

Kiitettävä 4

Arvosanassa 4 otetaan huomioon osin arvosanan 5 ja osin arvosana 3 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Hyvä 3

Oppilas on hyvin motivoitunut tanssinopiskeluun ja hän on opintojensa aikana saavuttanut monipuoliset tanssitekniset tiedot ja taidot. Hänen tanssi-ilmaisunsa on kypsynyt luontevaksi. Oppilas on opiskelussaan osoittanut kiinnostusta tanssiin monipuolisena taidemuotona. Tanssijan erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa.

 

Tyydyttävä 2

Arvosanassa 2 otetaan huomioon osin arvosanan 3 ja osin arvosanan 1 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Välttävä 1

Oppilas on suorittanut tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot ja osoittanut pitkäjänteisyyttä harrastuksessa. Hän on omaksunut tanssilajinsa keskeisen liikemateriaalin ja oppinut lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria. Tanssijan erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa.