Päättötyön arviointi

Sanallinen arvio

Päättötyöstä kirjoitetaan todistukseen sanallinen arvio sekä päättötyöraadin ja ohjaavan opettajan lausuntojen että oppilaan itsearvioinnin pohjalta. Arviossa keskitytään siihen, mitä oppilas on päättötyöprosessissa oppinut ja millaisia taitoja hän on saavuttanut. Oppilaalle voidaan todistukseen kirjoitettavan arvioinnin lisäksi antaa erillinen lausunto tai opintokirjamerkintä, jossa tuodaan rakentavasti esiin ne osa-alueet, joita päättötodistuksessa ei mainita. Ohjaavan opettajan tai arviointiraadin on myös hyvä käydä oppilaan kanssa palautekeskustelu, jossa vaihdetaan ajatuksia päättötyösuorituksesta ja -prosessista. Perusopintojen päättötodistukseen ei kirjata kehotuksia tai muita tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Esimerkkejä päättötyön sanallisesta arviosta

Tanssija

 • Päättötyössään S.S. pystyi yhdistämään liikemateriaalin ja Rottakuninkaan roolihahmon ulkoisen olemuksen toimivaksi kokonaisuudeksi. Hypyt olivat ilmavia ja piruetit pyörivät taitavasti. Ryhmätanssiosuuksissa pienten hiirten kanssa S.S:stä löytyi myös pehmeää ja virtaavaa liikelaatua, joka vahvistui selvästi harjoitteluprosessin myötä. Harjoitusten ja esitysten aikana S.S. huomioi kiitettävästi ryhmän muut jäsenet.
 • Päättötyössä V.V:n opintojen aikana kehittynyt ilmeikkyys ja kokonaisvaltainen tanssi-ilmaisu pääsivät hyvin esille Isoäidin roolissa. V.V. työsti harjoitteluvaiheessa hahmoaan aktiivisesti ja esiintymistilanteessa pystyi luomaan hyvän vuorovaikutuksen yleisön kanssa. Esitys oli uskottava ja tunteikas. Tanssitekniset taidot tulivat esiin tanssin loppuosassa. Isot hypyt ja piruetit sujuivat varmasti ja roolin hengen mukaisesti. V.V. tanssi musikaalisesti ja sulavasti.
 • K.K. osoitti päättötyöprosessissa erityistä aktiivisuutta ja paneutumista soolotanssin harjoitteluun, mikä toi esille hänestä soolotanssijan kykyjä. Syvällinen paneutuminen päättötyöprojektiin oli avain sekä ilmaisullisten kykyjen että tanssiteknisten taitojen huomattavaan kasvuun viimeisen opiskelulukukauden aikana. K.K. loi hyvän kontaktin yleisöön vahvan läsnäolonsa sekä liikkeen hyvän ajoituksen ja tarkkuuden avulla.

Koreografi

 • Päättötyö toi esiin uusia osaamisen alueita. Oma koreografia ’Vesi’ oli mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka koreografi itse esitti. Teoksen vahvuuksia olivat tilankäyttö, fokus ja käsien liikkeet. Vaihtuvat suunnat, veden lailla virtaava liike ja katseen käyttö saivat aikaan energisen ja dynaamisen tunnelman. Teokseen valittu musiikki tuki koreografiaa ja elävöitti sitä. Musiikin tauot oli hyödynnetty taitavasti katsein ja käsiliikkein. Teoksessa oli mieleenpainuva lopetus.
 • Oma koreografia ’Rajatapaus’ oli kiintoisa kompositio, joka oli laadittu kahdelle tanssijalle. Koreografiaan oli yhdistetty aineksia sekä nykytanssista että baletista, ja tanssiosuudet sopivat hyvin tehtäviin valituille tanssijoille. Teoksessa oli selkeä rakenne, musiikki tuki aihepiiriä ja kokonaisuus oli sopusuhtainen. ’Rajatapaus’ oli omaperäinen tanssi, jonka takana oli selkeä oma tarina ja ajatus. Kahden erilaisen temperamentin yhdistelmä oli innostava lähtökohta. Koreografian suunnitteluvaiheessa T.T. osoitti erityistä kypsyyttä ja kiitettävää paneutumista aiheeseen. 

Numeroarvio

Todistukseen merkitään erillinen arvosana päättötyöstä.

Arvioinnin kohteita soolo- tai ryhmätanssissa

Yleisiä kohteita, suorituksen vahvuuksia, esim.

 • oppilaan päättötyötä varten itselleen asettamien tavoitteiden saavuttaminen
 • oppilaan kyky itsenäiseen ja ohjattuun työskentelyyn
 • päättötyö prosessina (päättötyöprosessin vaiheet)

Tekninen suoritus

 • lajin hallinta
 • tekniset ominaisuudet, kuten
 • liikkuvuus, voima, nopeus, tasapaino,
 • kestävyys, rytmisyys, reaktiokyky

Ilmaisu

 • tulkinta / ilmaisukyky (persoonallisuus, heittäytyminen)
 • tyylin hallinta

Työskentelytaidot

 • motivoituneisuus
 • oma-aloitteisuus, pitkäjänteisyys, harrastuneisuus
 • reagointi erilaisiin tilanteisiin 

Arvioinnin kohteita koreografiassa

Yleisiä kohteita, suorituksen vahvuuksia, esim.

 • oppilaan päättötyötä varten itselleen asettamien tavoitteiden saavuttaminen
 • oppilaan kyky itsenäiseen ja ohjattuun työskentelyyn
 • päättötyö prosessina (päättötyöprosessin vaiheet)

Muita arvioinnin kohteita

 • kompositio
 • koreografian soveltuvuus esittävälle solistille / ryhmälle
 • käytetyn liikemateriaalin laatu, ominaisuudet ja omaperäisyys
 • tilankäyttö
 • dynamiikka
 • musiikin käyttö
 • ilmaisullinen omaperäisyys
 • työskentelytavat, motivoituneisuus

Päättötyön arvioinnin (1-5) kriteerejä, tanssija

Erinomainen 5

Oppilas osoittaa monipuolisuutta ja taidokkuutta tanssijana niin tassiteknisesti kuin ilmaisullisesti. Tanssijalla on vahva näyttämöllinen läsnäolo ja hän kommunikoi muiden tanssijoiden ja yleisön kanssa koreografian ja esityksen idean vaatimalla tavalla. Tanssija esiintyy varmasti ja osaa reagoida nopeasti yllättävissäkin tilanteissa. Tanssijan erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa.

 

Kiitettävä 4

Arvosanassa 4 otetaan huomioon osin arvosanan 5 ja osin arvosanan 3 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Hyvä 3

Oppilaalla on monipuoliset tekniset taidot, joiden avulla hän pystyy ilmentämään koreografian liikemateriaalia ja tyyliä. Oppilaan vuorovaikutus muiden tanssijoiden sekä yleisön kanssa on luontevaa. Tanssija muistaa oman osuutensa teoksessa ja hänen työskentelynsä ja esiintymisensä on varmaa. Tanssijan erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa. 

 

Tyydyttävä 2

Arvosanassa 2 otetaan huomioon osin arvosanan 3 ja osin arvosanan 1 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Välttävä 1

Oppilaalla on taitoja ilmaista itseään tanssin keinoin ja hän suoriutuu esiintymistilanteesta. Hän pyrkii luomaan suhteen muihin tanssijoihin ja yleisöön. Oppilaalla on tanssilajille ominaisia teknisiä taitoja (esim. liikkuvuutta, voimaa jne.). Tanssijan erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa.

 

 

Päättötyön arvioinnin (1-5) kriteerejä , koreografi

Erinomainen 5

Oppilas on luonut eheän kokonaisuuden, jonka eri osa-alueet tukevat koreografisen idean välittyvistä. Liikemateriaali on persoonallista.

Teos on dramaturgisesti ja rakenteeltaan mielenkiintoinen.

Teoksen visuaalinen ilme, äänimaailma ja tilankäyttö ovat harkittuja.

Kokonaisuus on viimeistelty ja tyylillisesti eheä.

Oppilaan päättötyön erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa ja kirjataan arviointiin.

 

Kiitettävä 4

Arvosanassa 4 otetaan huomioon osin arvosanan 5 ja osin arvosanan 3 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Hyvä 3

Teoksen rakenne on selkeä ja pitää yllä katsojan mielenkiinnon.

Oppilas on luonut uutta liikemateriaalia ja teos on tyylillisesti tasapainoinen.

Äänimaailma ja visualisointi tukevat kokonaisuutta ja teos on huolellisesti harjoitettu.

Oppilaan päättötyön erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa ja kirjataan arviointiin.

 

Tyydyttävä 2

Arvosanassa 2 otetaan huomioon osin arvosanan 3 ja osin arvosanan 1 kriteereitä oppilaitoksen omien painotusten mukaisesti.

 

Välttävä 1

Teoksen koreografinen idea on havaittavissa ja työ on harjoitettu kokonaisuus.

Oppilas on käyttänyt työssään omaa liikemateriaalia tavanomaisen ja tutun materiaalin ohella.

Oppilaalla on taitoa työstää tanssiesityksen elementtejä (esimerkiksi visualisointi, äänimaailma, tilankäyttö jne.) ja koota niistä kompositio.

Oppilaan päättötyön erityiset vahvuudet huomioidaan arvioinnissa ja kirjataan arviointiin.