Syventävien opintojen arviointi

13–18 -vuotiaiden arviointia koskevia ohjeita

Tanssin taiteen perusopetuksen syventävien opintojen aikana opiskelun tavoitteellisuus lisääntyy. Syventävissä opinnoissa arvioinnin tarkoituksena on tukea yksilöllistä oppimista, ja alan ammattikoulutukseen pyrkiville arvioinnin tulee antaa kuva oppilaan valmiuksista ja kehitysnäkymistä suhteessa tanssin ammatillisiin vaatimuksiin. Kaiken arvioinnin ja palautteen tulee kuitenkin olla myönteistä, tulevaisuuteen suuntaavaa ja opiskelua motivoivaa.

Syventävien opintojen arviointi perustuu jatkuvalle arjen palautteelle. Vastavuoroinen suullinen palaute saa lisää sijaa syventävien opintojen tuntityöskentelyssä perusopintoihin verrattuna, ja se sisältää sekä muilta saadun palautteen että muille annetun palautteen. Samalla syvennetään itsearviointia.

Itsearvioinnissa menetelmänä on kirjallinen työskentely, jonka avulla oppilas voi jäsentää oppimaansa ja hahmottaa paremmin etenemistään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Se auttaa oppilasta ymmärtämään, miten tavoitteiden työstäminen ja palaute tarkentavat työskentelyä ja miten arviointi auttaa saavuttamaan asetetut päämäärät. Itsearvionti kehittää taideopiskelijan vastuullisuutta ja lisää opiskelumotivaatiota. Itsearviointi luo myös pohjan opettajan antamalle palautteelle.

Jatkuva arviointi on:

  • vastavuoroista
  • suullista ja kirjallista
  • suhteessa omaan tekemiseen
  • palautteen saamista ja vastaanottamista muilta
  • kykyä antaa muille palautetta

Arviointilomakkeet:

  • Opettaja ja oppilas laativat yhdessä oppilaan opintosuunnitelman ja tavoitteet
  • Arviointilomakkeen avulla voidaan seurata opintosuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista
  • 13-14 -vuotiailla lomake monipuolistuu ja itsearviointia voidaa suorittaa myös numeroarvioinnin avulla
  • 15-16 -vuotiaiden arviointilomake laaditaan päättötyön kriteeristön ja arviointikohteiden pohjalta
  • Itsearviointi on osa oppilaan kokonaisarviointia

Lomakkeiden käyttö tukee omakohtaisen itsearvioinnin kehittymistä ja tarkoituksena on lisätä oppilaan opiskelumotivaatiota. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee päättötyön, joka arvioidaan syventävien opintojen päättötodistukseen.

Syventävissä opinnoissa arviointilomakkeiden sisältö on monipuolisempi kuin perusopinnoissa. Lomakkeiden käyttö voi parhaimmillaan tukea omakohtaisen itsearvioinnin kehittymistä ja lisätä oppilaan opiskelumotivaatiota. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee päättötyön, joka arvioidaan syventävien opintojen päättötodistukseen.