Varhaisiän opintojen arviointi

Oppilaan kyky arvioida itseään ja ympäristöään kehittyy varhaisiästä alkaen. Opettajat voivat käyttää lasten tanssitunneilla vaihtelevasti erilaisia opetusmenetelmiä lasten arviointitaitojen kehittämiseksi.

Keskustelu ja havainnointi arvioinnin välineinä (3-6 v)

Tanssin varhaisiän opinnoissa palautteen antamisen ja arvioinnin menetelmiä ovat esimerkiksi kysymykset, valintatilanteet, kokeilut ja keskustelut.

Arvioinnissa käytetään sekä sanallista viestintää että fyysistä kommunikointia. Lapset kehittyvät eri tavoin sanojen ymmärtämisessä ja ilmaisussaan, joten monipuoliset viestintätavat antavat kaikille mahdollisuuden osallistua. Viestinnän keinoja ovat muun muassa puhe, kosketus, sanaton viestintä ja näyttäminen. Opettajan on hyvä käyttää selkeitä ja yksinkertaisia ilmaisuja ja opettaa käsitteitä toiston avulla, jotta lapset vähitellen ymmärtävät ne ja saavat välineitä arviointiin

Esimerkkejä

 • Kysely: Puolet ryhmästä tekee ja puolet katselee. Katsojat arvioivat näkemäänsä. Opettaja kyselee ja antaa tehtäviä: Mitä näitte? Käykää koskettamassa teräviä asentoja. Kuka on kaikkein pienimmässä kippurassa? Olivatko reitit suoria vai kiemurtelevia?
 • Huivitanssi: Tanssia ensin huivien kanssa ja sitten ilman. Tanssin jälkeen istutaan ja opettaja kyselee ja antaa tehtäviä: Ne, jotka pitivät eniten huiviliikkeistä nousevat seisomaan. Ne, jotka pitivät liikkeistä ilman huivia käyvät vatsalleen lattialle. Miksi oli hauskempi tanssia huivin kanssa? Miksi pidit enemmän tanssista ilman huivia? Huom. kysymykset pyritään asettelemaan niin, että niihin ei voi vastata vain ’ei’ tai ’kyllä’
 • Lopputanssi: Oppilaat ovat luokan toisella laidalla ja opettaja toisella. Opettaja antaa tehtäviä: Valitse joku tällä tunnilla opetelluista hypyistä ja hypi tänne. Näytä, miten osaat liikkua korkeilla puolivarpailla.
 • Keskustelua tunnin lopussa: Osaatko olla oikein painava lattiaa vasten. Miltä se tuntuu? Mikä oli kaikkein jännittävin liike tällä tunnilla? Mitä tänään opittiin?
 • Eri taidemuotojen hyväksikäyttö tunnilla: musiikin kuuntelu ja siitä keskustelu.

Keskustelu, havainnointi, palaute ja itsearviointi arvioinnin välineinä (7-8 v)

Myös 7-8-vuotiaiden tanssin taiteen perusopetuksessa ovat palautteen antamisen ja arvioinnin menetelminä esimerkiksi kysymykset, valintatilanteet, kokeilut ja keskustelut. Näiden lisäksi voidaan käyttää mm. seuraavia menetelmiä:

 • Opettajan sanallista palautetta tunnin aikana tehtyjen harjoitteiden sujumisesta. Myös koskettamalla korjaamista voi käyttää palautteen antamisessa.
 • Palautteen antamisessa hyödynnetään oppilaiden havaintoja ja arvioita. Esim. liike tehdään nilkka koukussa ja sitten nilkka ojennettuna.
 • Kyselyä ja keskustelua eroavaisuuksista. Miltä tuntui, miltä näytti?
 • Lisäkysymyksiä: Kummalla tavalla oli helpompi tehdä liike? Miksi?
 • Paljon positiivista ja kannustavaa kommentointia hyvän itsetunnon pohjustamiseksi.
 • Opettajaleikkiä: Parit antavat palautetta toisilleen paritehtävän jälkeen.
 • Omaa suunnittelua vaativat tehtävät. Esim. selkeästi rajatut ryhmätyöt, jotka vuorollaan esitetään ja arvioidaan.

Lapset ovat usein vielä karkeamotorisia liikkeissään, joten innokkuus ja yritys ovat tärkeimpiä kriteerejä arvioitaessa liikkumista. Arviointitilanteessa opettaja auttaa oppilaita havainnoimaan monipuolisesti tanssia. Hän voi antaa myös erityistehtäviä: joku havainnoi tasoja, toinen muotoja tai joitain muita ajankohtaisia asioita. Opettajan on hyvä välttää kysymyksiä, joihin voi vastata ”ei” tai ”kyllä”. ”En tiedä” kannattaa julistaa heti alussa ”kielletyksi” ilmaisuksi.

Heti kauden alussa tanssitunnilla kaiken ikäisten ryhmissä opettaja voi keskustella lasten kanssa, millainen on miellyttävä tunti-ilmapiiri ja miten se voidaan saavuttaa. Yhdessä sovitut kriteerit kirjataan muistiin tai laaditaan tunnin säännöt. Opettaja ja oppilaat keskustelevat hyvästä ilmapiiristä ja sen kriteereistä pitkin vuotta ja he voivat pohtia, onko toiminta ollut niiden mukaista. Kauden lopussa opettaja voi järjestää yhteisen arviointikeskustelun siitä, miten on onnistuttu. Samalla asetetaan tavoitteet seuraavalle kaudelle.