Itsearviointi

Itsearviointi on oppimisen menetelmä, jonka avulla oppilas oppii arvioimaan ja seuraamaan omien taitojensa kehittymistä. Oppilasta tulee tukea itsearviointiin koko syventävien opintojen ajan. Oppilasta tulee tukea ja opastaa oppimisensa dokumentointiin ja seurantaan. Itsearvioinnin avulla oppilas oppii seuraamaan omaa taidollista ja tiedollista kehitystään ja vaikuttamaan siihen.

Oppilasta tuetaan tavoitteiden ja välitavoitteiden asettamisessa. Itsearviointi on väline tavoitteiden toteuttamiseen. Itsearvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä (esim. aarrekartta, taitovihko, lomake, keskustelu, videointi, portfolio). Oppilaitos päättää millä menetelmällä itsearviointia toteutetaan ja miten materiaalia oppilaiden kanssa hyödynnetään.