Päättötyö ja päättötyön arviointi

Oppilas suunnittelee, valmistaa ja toteuttaa teatteritaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päätteeksi teatteriesityksen yksin tai ryhmässä. Teatteritaiteen laajan oppimäärän päättötyö muodostuu taiteellisesta työstä teatteriesityksessä ja kirjallisesta osiosta. Oppilas voi opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmasta ja tarjonnasta riippuen valita yhden teatteritaiteen osa-alueen tai eri osa-alueiden kombinaation: esim. dramaturgia, ohjaajantyö, näyttelijäntyö, puvustus, valosuunnittelu tai lavastustaide eli skenografia, jolla osallistuu päättötyöesityksen valmistamiseen. Päättötyön kirjallinen osio sisältää taiteellisen työn työselosteen ja raportin. Taiteellisen työn arvioitavat osa-alueet ovat sidoksissa oppilaan valitsemaan teatteritaiteen osa-alueeseen sekä vuorovaikutustaitoihin.

Opetuksen järjestäjä määrittelee sen, miten taiteellinen työ ja kirjalliset työt painottuvat suhteessa toisiinsa. Pääpaino tulee olla taiteellisessa työssä. Painopisteet voidaan ilmaista esim. prosentteina.

Päättötyö on taiteellisen oppimisen prosessi, joka voi kestää koko lukuvuoden. Päättötyössä kulminoituvat opetuksen tavoitteellisuus ja tasolta toiselle eteneminen.  Päättötyössä yhdistyvät oppilaan jo oppimat teatteritaiteelliset taidot sekä taiteellinen prosessi. Päättötyön valmistaminen tapahtuu opetustuntien aikana. Oppilaan päättötyöprosessia valvoo opettaja.
Opetuksen järjestäjän tulee

 • informoida oppilasta päättötyöstä ja sen aikatauluista.
 • informoida oppilasta arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä.
 • informoida oppilasta, kuka on päättötyön ohjaava opettaja.
 • informoida oppilasta, kuka arvioi päättötyöhön kuuluvat kirjalliset työt.
 • järjestää arviointitilaisuus päättötyön esittämistä varten.

Taiteellisen työn arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi. Mahdollisuuksien mukaan arvioitsijat hankitaan oppilaitoksen ulkopuolelta. Kirjallisten töiden arvioitsijoista päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulee saada päättötyöstään suullinen ja kirjallinen arvio. Teatteritaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistukseen merkitään kirjallinen arvio päättötyöstä sekä kokonaisarvosana syventävistä opinnoista ja sanallinen arvio osaamisesta.

Päättötyön arvioinnin kohteet

1. Taiteellinen työ teatteriesityksessä

Teatteriesitys voi olla yksilö- tai ryhmäesitys. Oppilas voi toimia ohjaajana, esiintyjänä, dramaturgina tai vastata teatteriesityksen visuaalisesta puolesta (valo, ääni, puvustus, lavastus). 

Ohjaajantyö
Arvioinnin kohteet:

 • kokonaisuuden hahmottaminen
 • tilankäyttö
 • aiheen esiintuonti
 • vuorovaikutustaidot

Näyttelijän työ
Arvioinnin kohteet:

 • läsnäolo ja eläytyminen (tunneilmaisu)
 • fyysinen ilmaisu
 • äänenkäyttö ja puhetekniset taidot
 • kontakti
 • vuorovaikutustaidot

Dramaturgin ja käsikirjoittajan työ
Arvioinnin kohteet:

 • tekstin tai esityksen sisältö (teemat, aiheet, niiden välittyminen teoksesta)
 • tekstin tai esityksen rakenne ja muoto (Miten ne palvvelevat kirjoittajan ja esityksen pyrkimyksiä?)
 • kieli
 • vuorovaikutustaidot

Lavastajan työ 
Arvioinnin kohteet:

 • tilan käyttö (kyky kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja muodon hallintaan)
 • dramaturginen ajattelu (kyky kertoa tarinaa ja välittää sisältöjä)
 • visuaalinen ilmaisu: ilmaisukeinojen hallinta ja käyttö; materiaalien ja värien käyttö
 • vuorovaikutustaidot

Äänisuunnittelijan työ 
Arvioinnin kohteet:

 • äänisuunnitelma (koko esitykselle)
 • tilan ja ajan äänellinen hahmottaminen
 • erilaisten lähteiden käyttö
 • vuorovaikutustaidot

Valosuunnittelijan työ 
Arvioinnin kohteet:

 • valosuunnitelma (koko esitykselle)
 • esityksen tilallinen hahmottaminen
 • valosuunnittelun keinojen käyttö: suunta, muoto, liike, väri, rytmi
 • vuorovaikutustaidot    

Puvustajan työ 
Arvioinnin kohteet:

 • puvun dramaturgia (kertovuus ja yhteys rooliin, aikakauteen, tyylilajiin)
 • visuaalinen ilmaisu; materiaalien ja värien käyttö
 • puvun tekninen toimivuus (materiaalivalinnat, vaihdot, pukuhuolto)
 • vuorovaikutustaidot

2.  Kirjalliset työt

Oppilas tekee taiteellisesta työstä työsuunnitelman ja raportin opetuksen järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Kirjallisissa töissä painopisteenä ovat oppimisprosessin kuvaus ja oppilaan itsearviointitaidot.

2.1. Työsuunnitelma

Ohjaava opettaja hyväksyy työsuunnitelman etukäteen.  Siihen sisältyvät:

 • oppilaan taiteelliset ja teatteritaidolliset tavoitteet päättötyössä
 • oppilaan toiminnan aikataulutus
 • kirjallinen suunnitelma oppilaan osuudesta teatteriesityksessä

2.2. Raportti

Päättötyöraportti on kirjallinen työ, joka perustuu työsuunnitelmaan, oppimispäiväkirjaan tai muihin muistiinpanoihin prosessista ja itsearviointiin päättötyöesityksestä. Päättötyöraportissa oppilas arvioi päättötyön toteutumista asettamiinsa tavoitteisiin nähden, analysoi päättötyöprosessin etenemistä ja taiteellista työtään päättötyöesityksessä.

Päättötyön sanallinen arvio

Todistukseen tulee päättötyöstä sanallinen arvio sekä arvioitsijoiden ja ohjaavan opettajan lausuntojen että oppilaan itsearvioinnin pohjalta. Arviossa keskitytään siihen, mitä oppilas on päättötyöprosessissa oppinut ja millaisia taitoja hän on saavuttanut. Arvioitsijat antavat oppilaalle myös suullisen palautteen.

Päättötyön numeroarviointi

Päättötyön arvosana-asteikko on 1 – 5. Päättötyön arvosana vaikuttaa syventävien opintojen kokonaisarvosanaan oppilaitoksen opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Päättötyön numeroa ei merkitä päättötodistukseen.

Erinomainen  5

 • oppilaan työ on taiteellinen kokonaisuus, joka osoittaa persoonallista näkemystä
 • työsuunnitelma ja raportti on toteutettu erinomaisesti
 • oppilas on saavuttanut asettamansa tavoitteet erinomaisesti
 • oppilas on toiminut itsenäisesti
 • oppilas on toiminut ryhmässä rakentavasti ja vastuullisesti

Hyvä  3

 • oppilaan taiteellinen työ on toimiva kokonaisuus
 • työsuunnitelma ja raportti on toteutettu hyvin
 • oppilas on saavuttanut suurimman osan asettamistaan tavoitteista
 • oppilas on pystynyt osittain toimimaan itsenäisesti
 • oppilas on toiminut hyvin yhteistyössä muiden kanssa

Hyväksytty  1

 • oppilas on tehnyt taiteellisen työn teatteriesityksessä
 • oppilas on tehnyt päättötyöhön liittyvät kirjalliset työt: työsuunnitelman ja raportin
 • oppilas on pyrkinyt toimimaan itsenäisesti
 • oppilas on toiminut yhteistyössä muiden kanssa

Arvosanassa tyydyttävä (2)  on arvosanan hyvä (3)  piirteitä, mutta se ei kaikilta osin yllä sen tasolle. Arvosanassa kiitettävä (4) on erinomaisen (5) piirteitä, mutta se ei kaikilta osin yllä sen tasolle.