UNESCO-kouluverkosto

Maailmanlaajuinen Unesco-kouluverkoston (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project Network) tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti globaalikasvatus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.

Unesco-verkosto on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 10 000 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen yli 180 maassa.

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1953. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa yli 70 oppilaitosta ala-asteista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Verkoston toiminta näkyy koulujen arjessa esimerkiksi erilaisina hankkeina ja ystävyyskoulutoimintana.

Verkoston toimintaperiaatteet

Unesco-kouluverkostoon hakeneet koulutusalan instituutiot toimivat positiivisen muutoksen edistäjinä. Ne tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa.

Toimimalla verkostossa koulut panevat käytäntöön YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia. Ne ovat:

  • olleet tärkeässä asemassa Unescon Koulutus kaikille – prosessin (Education for All, EFA) toimeenpanossa.
  • toiminnallaan edistäneet YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista.
  • osallistuneet Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen.
  • tehneet näkyviksi Unescon neljä 2000-luvun oppimisen pilaria: oppia tietämään, oppia tekemään, oppia olemaan ja oppia elämään yhdessä.

Koulut toimivat uusien ajatusten ja innovatiivisten lähestymistapojen testauspaikkoina opetuksensa, toimintakulttuurinsa ja toteuttamiensa hankkeiden kautta. Ne myös soveltavat opetuksessa Unescon aineistoja ja jakavat keskenään hyviä käytänteitä. Unesco-kouluverkoston avulla kouluissa voidaan reagoida globaaleihin kysymyksiin ja nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita, jotta lapsilla ja nuorilla olisi paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa, keskinäisriippuvuuksien maailmaa.

Verkoston strategia 2014–2021

Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021). Erityisesti se tukee strategian toista tavoitetta, jonka mukaan Unesco pyrkii voimaannuttamaan oppijoita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Maailmankansalaisuuskasvatuksella pyritään rohkaisemaan oppilaita tiedostaviksi ja vastuulliksi toimijoiksi paikallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Strategiakauden tavoitteet ovat:

  • Globaalikasvatus ja kestävä kehitys integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.
  • Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ASPnet korostaa verkostoitumista: oman koulun sisällä ja sen ympäristössä sekä koulujen välillä tietotekniikan avulla. ASPnet rohkaisee luomaan koko kouluyhteisöstä yhteisen oppimisalustan (whole-school approach) ja hyödyntämään alueelta löytyvää asiantuntijuutta ja kontakteja. Kouluja rohkaistaan myös soveltamaan interaktiivisia ja osallistavia opetusmenetelmiä. Avautumalla ulkomaailmaan ja innovatiivisilla lähestymistavoilla Unesco-koulujen ajamat arvot leviävät myös koulujen ulkopuolelle. Tavoitteet vastaavat myös Suomessa vuonna 2016 uudistuvia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia.