UNESCOn tavoitteet ja opetussuunnitelmien perusteet

Unesco-kouluverkoston ja Suomen uuden perusopetuksen opetussuunnitelman sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ovat monilta osin yhtenevät. Molemmat kannustavat kouluja avautumaan rohkeasti ympäristöönsä ja ottamaan maailmankansalaisiksi kasvamisen lähtemättömäksi osaksi koulujen jokapäiväistä opetusta.

Globaalikasvatus ja kestävä kehitys on näin integroitu uuteen opetussuunnitelmaan tavalla, joka myötäilee ASPnet-strategiaa. Sekä opetussuunnitelmien perusteet että ASPnet-strategia näkevät myös mahdollisuutensa toimia yhteiskunnan muutosvoimana.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Sekä UNESCO-kouluverkosto että Suomen perusopetuksen opetussuunnitelma lähtevät sen pohjalta, että maailma on yhä keskinäisriippuvaisempi. Nykymaailman haasteet ovat usein yhtäaikaisesti sekä paikallisia että globaaleja. Niiden ymmärtämiseen vaaditaan laaja-alaista osaamista ja autenttista oppimista, jotka molemmat on sisälletty uuteen opetussuunnitelmaan. Nämä lähestymistavat mahdollistavat myös uudenlaiset opetusmenetelmät, joita APSnetin strategiakaudella pyritään kehittämään.

Autenttiseen oppimiseen kuuluu kysymysten käsittely niiden todellisessa kontekstissa, monista näkökulmista ja oppiainerajat ylittäen. Ilmiöitä voi tarkastella esimerkiksi koulun lähiympäristössä, mediassa tai verkkoyhteyksien avulla toisen maan koululaisten kanssa. Kouluja kannustetaan myös hyödyntämään alueelta löytyviä asiantuntijoita ja yhteisöjä. Autenttiseen oppimiseen liittyy myös oppilaiden omien ideoiden hyödyntäminen oppimisprosessin suunnittelussa.

Uudessa opetussuunnitelmassa myös painotetaan tiedollisen sisällön omaksumisen sijaan laaja-alaista osaamista. Tällä tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta ja kykyä soveltaa osaamista eri tilanteissa. Kokonaisvaltaisiin globaaleihin haasteisiin vastaaminen edellyttää kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä maailmankansalaisen talous- ja yhteiskunnallista osaamista.

Koska globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemat on sisällytetty monin tavoin uuteen opetussuunnitelmaan, toteuttavat Suomen Unesco-koulut ASPnetin strategiaa lähtökohtaisesti. Näin kouluille tarjoutuu myös mahdollisuus jakaa osaamistaan muille verkoston kouluille, jotka toimivat eri maissa.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta nojaavat samoihin perusarvoihin kuin ASPnetin strategia. Uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarkoitus on, että lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Näin lukiokoulutuksen tavoitteet noudattavat samaa linjaa kuin Unescon neljä oppimisen pilaria: lukiokoulutus opettaa tietämään, tekemään, olemaan ja elämään yhdessä.

Lisäksi lukio-opetuksen perustaksi määritellään elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Lukio-opintojensa aikana opiskelija muodostaa jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista.

Ihmisoikeusnäkökulman lisäksi erityisesti UNESCO-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvan strategiakauden kaksi pääteemaa maailmankansalaisuus (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävä kehitys (Education for Sustainable Development, ESD) limittyvät lukio-opetuksen arvoperustaan.