Verkoston toiminta

Verkoston toimintaan kuuluvat ylikansalliset lippulaivahankkeet, koulujen omat pilottihankkeet sekä materiaalien tuottaminen. Unesco-kouluksi valitut koulut toteuttavat pilottihankkeita yhdestä tai useammasta koulutusverkoston neljästä opetusteemasta:

 • YK:n rooli ja maailman huolenaiheet
  Tämä teema tutustuttaa oppilaat YK:n järjestelmään ja auttaa ymmärtämään globaalien ongelmien paikalliset, kansalliset ja kansainväliset ulottuvuudet. Sen kautta oppilaat voivat myös ymmärtää kansainvälisen yhteistyön merkityksen. Kouluissa on järjestetty toimintaa esimerkiksi kansainvälisten teemapäivien tai -vuosien raameissa.
 • Kestävä kehitys
  Ilmastonmuutos, ympäristö- ja ruokakriisit sekä taloudellinen epävarmuus ovat alati läsnä nykypäivänä. Kestävään kehitykseen liittyvät pilotit valmistavat oppilaita toimimaan maailmassa, jossa haasteet ovat yhä useammin yhteisiä globaalilla tasolla.
 • Rauha ja ihmisoikeudet
  Unesco-kouluissa on nostettu vahvasti esiin ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus ja demokratia aloitusvuosista lähtien. Hankkeet voivat käsitellä esimerkiksi rasismia, syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Ihmisoikeuskasvatus tähtää omien ja muiden oikeuksien tunnistamiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen sekä väkivallattomaan ongelmanratkaisuun.
 • Kulttuurienvälinen oppiminen
  Sekä maailma että luokkahuoneet ovat kulttuurisesti yhä monimuotoisempia. Tähän teemaan liittyen koulut ovat esimerkiksi tehneet kansainvälisiä hankkeita eri maalaisten koulujen kanssa. Oppilaita kannustetaan uteliaisuuteen kulttuureja kohtaan ja heidän kulttuurista osaamistaan tuetaan. Näin oppilaat ymmärtävät kulttuurien kehittyvän vuorovaikutuksessa jolloin myös oma kulttuuri näyttäytyy uudesta näkökulmasta.

Muualla maailmassa tehtyihin pilottihankkeisiin voi tutustua ASPnetin sivuilla, jonne voi lisätä myös oman koulun pilotin. Sivuilta voi löytää myös kansainvälisen kumppanin yhteistyöhankkeeseen.

Lippulaivahankkeet ja kansainvälinen yhteistyö

Unescon kansainvälisen koulutusverkoston ydintoimintaan kuuluvat alueelliset ja kansainväliset lippulaivahankkeet, joihin koulut voivat osallistua sijainnistaan riippuen. Hankkeet ovat teemoiltaan ja kestoiltaan vaihtuvia. Yksi pitkäaikaisimmista hankkeista on ollut esimerkiksi Itämeriprojekti (Baltic Sea project, BSP), jossa myös Suomi on ollut mukana. ASPnet-verkoston sivuilla voi tutustua kaikkiin lippulaivahankkeisiin ja niiden materiaaleihin.

Materiaalit

Kansainvälinen ASPnet-verkosto tuottaa ja julkaisee materiaaleja koulujen toiminnan tueksi. Verkoston sivuilla voi tutustua muun muassa Hyvien käytäntöjen -julkaisuihin, joihin on koottu hyväksi todettuja ideoita ja toimintoja. Koulut voivat hyödyntää näitä suunnitellessaan omaa toimintaansa.

Unesco-kouluissa on mahdollista myös hyödyntää Unescon ja sen lähiorganisaatioiden tuottamia oppimateriaaleja. Aineistoja löytyy esimerkiksi ihmisoikeuksista ja maailmanperintökohteista.

Kouluja kannustetaan jakamaan ideoitaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä ASPnet-kouluja varten perustetussa verkkoympäristössä ASPnet in Action.