Taitavuus

Taitavuus on liikkeiden hallintaa. Taitavuus ominaisuutena kuvastaa hermoston ja lihaksiston yhteistoimintaa, se tavallaan kytkee yhteen kaikki muut fyysisen toimintakyvyn osa-alueet. Toisaalta monet motoriset taidot edellyttävät riittävää määrää fysiikkaa. Esimerkiksi puolivoltti eteenpäin edellyttää koordinaatiokyvyn ohella hartiaseudun notkeutta ja voimaa. Taitavuuden rakennuspalikoita ovat aistinelinten toimintakyky, taitojen vaatimat fyysiset edellytykset sekä monipuolinen liikevarasto. Taitava liikkuminen ilmenee kykynä tehdä liikkeitä nopeasti ja tarkasti sekä kykynä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Taito ilmenee myös motorisen oppimiskyvyn paranemisena.

Koululiikunnan tehtävänä on toisaalta tarjota oppilaille monipuolisia liikekokemuksia ja toisaalta kasvattaa liiketarkkuuteen. Taitavuutta voidaan myös edistää herkistämällä aistitoimintoja, esimerkiksi tekemällä liikkeitä silmät kiinni.

Taitavuuden kehittämisen monipuolisuusvaatimus voidaan ymmärtää koululiikunnassa kahdella tavalla. Toisaalta opetussisältöjen tulee käsittää erilaisia liikuntamuotoja, -lajeja ja –ympäristöjä, ja toisaalta myös yksittäisen liikuntamuodon sisälle on mahdollista sisällyttää vaihtelua erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla.

Muun muassa seuraavilla metodeilla voidaan kehittää oppilaiden taitavuutta:

  • epätavalliset alkuasennot (esimerkiksi hypyn juoksuvauhtiin lähtö selkä edellä)
  • peilikuvana tekeminen (sählyn peluu ”väärältä puolelta”)
  • liikenopeuden muuntelu (polkupyörän polkeminen mahdollisimman nopealla tai hitaalla frekvenssillä)
  • suoritustavan vaihtelu (kuperkeikka jalat koukussa, suorana, yhdelle jalalle)
  • vaikeuden lisääminen (vaaka puomilla)
  • entuudestaan tuttujen liikkeiden tekeminen uusissa yhteyksissä (voimistelun permantoliikesarjan teko lopusta alkuun)
  • epätavalliset olosuhteet (pesäpallon peluu jäällä).

Taitoharjoitteluun liittyy kiinteänä osana opettajan antama palaute. Palaute voi kertoa suorituksen lopputuloksesta (esimerkiksi menikö pallo koriin) tai suorituksesta (esimerkiksi koukistuivatko jalat).

Taidon alkeistasolla palautetta tarvitaan runsaasti. Tavoitteena on kuitenkin ohjata oppilas kuuntelemaan omaa kehoaan ja etsimään itse palaute omasta liikkumisestaan.

Teksti: Sami Kalaja