Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa

Kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä liikuntatunneilla

Tässä artikkelissa esitellään koulutyössä esiintyvien tilanteiden avulla, tarinoiden muodossa, tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttöä ja käytön vaikutuksia luokkatilanteissa.

Liikunnanopetuksessa on tunne- ja vuorovaikutustaidoilla tärkeä merkitys. Opettajan ja myös oppilaiden hyvät taidot edistävät myönteistä opetus- ja oppimisilmapiiriä ja positiivisten liikuntakokemusten kehittymistä sekä viihtymistä liikuntatunneilla. Liikuntatunnit ovat luonteeltaan toiminnallisia, ja niihin liittyy runsaasti vuorovaikutustilanteita, joissa tarvitaan kehittyneitä sosioemotionaalisia taitoja eli tunne- ja vuorovaikutuspätevyyttä.

Tunne- ja vuorovaikutuspätevyydellä tarkoitetaan kykyä ymmärtää, käsitellä ja ilmaista oman elämän tunne- ja vuorovaikutusnäkökohtia tavalla, joka mahdollistaa menestyksellisen toiminnan eri elämänalueilla esimerkiksi oppimisessa, ihmissuhteiden muodostamisessa, jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa ja kasvun ja kehityksen monimutkaisiin vaatimuksiin sopeuduttaessa.

Pätevä toiminta edellyttää riittävää keskeisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi eläytyvä kuuntelu, selkeä ja tilanteeseen sopiva omien tunteiden, ajatusten ja tarpeiden ilmaiseminen ja ristiriitojen ratkaisutaito. Taitoja on mahdollista harjoittaa ja kehittää. Kokemusten mukaan näitä perinteisesti terapeuttien käyttämiä taitoja voivat myös opettajat ja oppilaat oppia käyttämään. Taidot, asenne ja arvot kulkevat käsi kädessä. Aitous, empatia ja toisen ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on vahvuuksineen ja heikkouksineen ovat edellytyksiä taitojen toimivuudelle.

Kirjoitus perustuu professori Taru Lintusen ja professori Pilvikki Heikinaron johtamassa soveltavan liikunnan tutkimusohjelmassa saatuihin tutkimustuloksiin ja kehitettyyn opetusohjelmaan.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tarinoiden sisällysluettelo

Eläytyvä kuuntelu
Selkeä ajatusten, tunteiden ja tarpeiden ilmaisu
Ongelmaan tarttuva minäviesti ja eläytyvä kuuntelu
Molemmat voittavat -menetelmä
Arvoristiriidoissa toimiminen
Lähteet

Teksti: Taru Lintunen, Marjo Kuusela ja Ulla Klemola |Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos | Piirros: Niko Manikas |