5. Oppilaan sisäisen pomon positiivinen huijaaminen

Oppilas tekee sitä, mitä osaa, ja harjoittelee sitä, mikä motivoi. Positiivisessa huijauksessa opettaja tarjoaa oppilaalle sellaisen oppimisympäristön, joka houkuttelee oppilasta harjoittelemaan omista lähtökohdistaan lähtevää omaa oppimispolkuaan kohti uutta mielenkiintoista motorista taitoa.

Positiivinen huijaaminen tarkoittaa oppilaan motivoimista harjoittelemaan ja kehittymään kohti tavoiteltavaa suoritusta. Tämä tehdään oppilaan toiminnan ehdoilla. Huijaamisessa yhdistyy opittavan tehtävän tekninen sisältöydin ja oppilaan osaamisydin.

Tekninen ydin tarkoittaa lajin ideaa, joka on välttämätön ja keskeinen osa suoritusta ja näin ollen edustaa opettajan tavoitemielikuvaa. Osaamisydin tarkoittaa sellaisia tehtäviä ja harjoitteita, joissa opettaja tarjoaa teknisen ytimen sisältöä oppilaille toisaalta heidän osaamiskapasiteettinsa rajoissa ja toisaalta heidän kannaltaan mielekkäällä ja motivoivalla tavalla. Opettaja pyrkii positiivisesti huijaamalla muuttamaan oppilaan sisäisen pomon hallitsemaa ja muutosta vastustavaa käyttäytymistä ( katso kuvio 3).

Oppiminen käynnistyy vielä herkemmin, jos oppilaat itse keksivät sopivia harjoitteita. Tällöin oppilaiden päähuomio on mukavassa ja motivoivassa tekemisessä, eikä niinkään opettajan haluaman teknisen aineksen harjoittelemisessa. Oppimisen alkuvaiheessa opettaja rakentaa huijaustilanteita, mutta varsin pian myös oppilaat itse huijaavat itseään.

Perinteisessä opetuksessa oppilaan osaamisskeemaa pyritään muuttamaan ulkoapäin lajin asia- ja tietopainotteisella oppiaineksella, huijaamisessa oppilaan osaamisskeemaa vastaavat mielikuvat määräävät oppiaineksen. Ydinkeskeisen opettamisen todellinen, kehitettävä ja ohjattava ydin on oppilaan mielikuva (skeema) opetettavasta aiheesta ( katso kuvio 2). Yksinkertaistaen, oppiaines onkin oppilaan päässä eikä lajioppaassa. Oppilaan päässä olevaa ydintä pyritään laajentamaan ja kehittämään opetustavoitteen suuntaan. Tästä syystä nyt esiteltävää mallia nimitetään ydinkeskeiseksi motoriseksi opettamiseksi.


Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto