Taustaa ja tavoitteita

Opettamisen tavoitteena on saada oppilas oppimaan. Opetus-oppimisprosessissa opettajan toiminta on perinteisesti ollut keskeisessä asemassa, sillä oppimista on pidetty tehokkaan opettamisen lopputuloksena. Behavioristisen oppimiskäsityksen vuoksi oppilas on vuosikymmenten ajan ollut toissijaisessa roolissa.

Erityisesti viime vuosikymmenen aikana tutkijat ovat havainneet, että opettajakeskeinen toiminta ei olekaan tehokasta. Oppilaan oma, yksilöllinen toiminta on havaittu tärkeäksi oppimiselle ja muistamiselle. Käsitys oppimisesta on kääntynyt nurin niskoin: oppimiselle on tärkeämpää itse oppimisprosessi kuin lopputulos. Lopputulos eli oppiminen syntyy vain, jos oppilas omaehtoisesti ylläpitää oppimisprosessiaan. Opettaminen muuttuu yksilöllisen oppimisen ohjaukseksi, joka tarjoaa oppilaalle motivoivan, aktivoivan ja runsaan harjoittelun mahdollistavan oppimisympäristön. Ydinkeskeisessä opettamisessa oppilaan osaaminen on oppimisen ydin, joka muodostaa oppimisen lähtökohdan ja viitoittaa opetus-oppimisprosessin toteutuksen. Käytännössä liikuntatunnin toteutus muuttuu opettajakeskeisestä oppilaskeskeiseksi.

Ydinkeskeisen opettamisen toteuttaminen merkitsee sisällöllisesti vieläkin radikaalimpaa muutosta. Opettaminen kohdistuu oppilaan tiedostamattomaan minään, jolloin se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset, asenteiden sävyttämät käyttäytymismallit (skeemat), joista syntyy konkreettiset oppimista ohjaavat mielikuvat. Kunkin oppilaan liikuntaosaaminen on omaleimaista, joten motoristen taitojen opettelu ja kehittely perustuvat yksilölliseen osaamiseen ja konstruointiin. Oppilas aktivoidaan oppimistoimintaan tarjoamalla hänelle henkilökohtaisesti motivoiva ja runsaan harjoittelun mahdollistava oppimisympäristö. Liikuntatunnilla on yhtä aikaa jokseenkin yhtä monta erilaista kehittelyä kuin luokassa on oppilaita.

Opetuksen ja valmennuksen lajioppaiden teknisiin liikeanalyyseihin perustuvat lajien ydinkohdat eivät sovellu nykyaikaisen opettamiskäsityksen, ydinkeskeisen opettamisen, kehittelyportaiksi. Nämä muutokset merkitsevät sitä, että perinteisen opettamisen periaatteet (osaopetus) ja rakennusainekset (tekniset ydinkohdat) siirtyvät ydinkeskeisen oppimisen ohjauksen taustalle. Ne muodostavat vain karkeat, teknisesti tavoitteelliset taustatiedot ja suuntaviivat varsinaiselle opetukselle, sillä ydinkeskeisen opettamiskäsityksen mukaisesti itse opetus-oppimisprosessi toteutetaan kunkin oppilaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista skeemaa (osaamismielikuvaa) laajentaen ja tarkentaen.


Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto