Väkivalta

Perheväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, vapauden rajoittamista tai seksuaalista häirintää. Perheväkivalta on rikos ja loukkaus ihmisoikeuksia kohtaan. Väkivalta kohdistuu yleensä naisiin, mutta myös vanhukset ja lapset joutuvat sen kohteiksi. Tietoa väkivallasta ja lähestymiskiellosta. (Poliisi)

Apua.info: Perheväkivalta
Etsitkö tietoa tai tukea? Apua.info on kanava aiheisiin, jotka koskettavat meistä useimpia - joko läheisten kautta tai henkilökohtaisesti. Täältä löydät tietoa perheen lähisuhteissa koetusta väkivallasta, sen ilmenemismuodoista, väkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä mahdollisuuksista selviytyä. Lähes jokainen suomalainen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa havaitsemaan väkivaltaa. Tukea on saatavilla kaikille, olitpa väkivallan näkijänä, kohteena tai tekijänä. Tilanteesta ei tarvitse selvitä yksin.

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi (Oikeusministeriö)

Väkivallasta sovintoon
Väkivallasta sovintoon on Suomen evankelisluterilaisen kirkon aloitteesta käynnistetty yhteistyöhanke. Kampanjan tavoitteena on nostaa viesti rauhasta, väkivallattomuudesta ja sovinnosta laajasti suomalaisten tietoisuuteen. Hankkeen sivuilta löytyy paljon materiaalia kouluissa hyödynnettäväksi sekä tietoa vuosittain vietettävästä väkivallattomasta viikosta!

Lasten turvataito (pdf) on suomalainen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyohjelma. Sen tarkoituksena on ennalta estää lapsia joutumasta fyysisen, psyykkisen, seksuaalisen väkivallan ja laiminlyönnin kohteeksi. Turvataito-ohjelman merkittävä osa on lapsille, heidän vertaisryhmissään koulussa, päivähoidossa, seurakunnan lapsityössä, vapaa-ajan harrastusryhmissä ja lasten hoitolaitoksissa tutun aikuisen ohjauksessa annettava turvataitokasvatus. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, edistetään heidän vuorovaikutustaitojaan ja hyviä kaverisuhteita sekä lisätään heidän valmiuksiaan suojella itseään turvallisuutta uhkaavissa kiusaamisen, väkivallan ja ahdistelun tilanteissa. (Stakes)

Myös Turvatallista löydät kiusaamiseen ja väkivaltaan liittyvää tietoa, harjoituksia ja pelin. Aineisto on tuotettu 9 –12-vuotiaiden turvallisuuskasvatukseen.
Tuotanto: Kotitapaturmien ehkäisykampanja ja Terveyden edistämisen keskus

Varpu eli Varhaisen puuttumisen -hanke
Hankkeessa edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Tarkoituksena on kehittää palvelujärjestelmän kykyä puuttua varhaisessa vaiheessa lasten, nuorten ja perheiden pulmiin ja tukea heitä niissä selviytymisessä. Päämäärään tähdätään kouluttamalla ja levittämällä varhaisen puuttumisen ja tukemisen hyviä käytäntöjä sekä kehittämällä lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen ja henkilöiden yhteistyötä. Stakesin ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyönä kootaan ja levitetään varhaisen puuttumisen toimivia työmuotoja. Lisäksi tuetaan näihin liittyvien paikallisten hankkeiden synergiaa. Keskeisenä tavoitteena on kehittämistyön ja sen tuotosten ankkuroiminen perustyöhön.
Lastensuojelun keskusliitto

Lisää tietoa kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä Turvallinen koulu-osiossa. (Edu.fi)

Anna-Elina Karjalainen