Liikenne

Liikennekasvatus perusopetuksessa

Perhe pyöräilemässäLiikennekasvatuksen toteuttamisessa otetaan huomioon oppilaan ikä, liikenneympäristö, liikenteen vilkkaus sekä oppilaiden kokemukset ja yksilölliset taidot. Opetuksen alussa opettajalle on hyödyksi selvittää oppilaiden ennakkotietoja ja -käsityksiä liikenteestä, jotta opetettava aines voidaan liittää oppilaiden jo olemassa oleviin tietoihin, kokemuksiin ja liikkumistottumuksiin.Liikenne on merkittävä osa ihmisen jokapäiväistä toimintaympäristöä. Oppilaan tulee saada osana perusopetusta valmiudet liikkua turvallisesti liikenteessä. Keskeistä on turvallisten toimintatapojen sekä turvallisuutta ja terveyttä arvostavien asenteiden oppiminen.

Liikennekasvatuksessa on keskeistä paikallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongelmanratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö kotien kanssa. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oman paikkakunnan olosuhteet. Liikennekasvatus on tehokkaimmillaan silloin, kun se kytketään kiinteästi oppilaan jokapäiväiseen liikkumisympäristöön ja liikkumistapoihin.

Milla Vähäkainu | Liikenneturva

Liikennekasvatus lukiossa

MopoautoNuorille sattuu ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten henkilövahinkoja liikenteessä. Valtaosa vahingoista sattuu nuorten ollessa henkilöauton kuljettajina tai matkustajina, mutta myös mopoiluun ja pyöräilyyn liittyvien henkilövahinkojen osuus on nuorilla merkittävä. Liikenneturvallisuusaiheen käsittely juuri lukion yhteydessä on tästä syystä keskeistä. Liikenneturvallisuuden käsittely lukiossa on myös tärkeä jatko perusopetuksen liikennekasvatukselle koko eliniän kattavassa liikennekasvatusjärjestelmässä.

Lukion turvallisuuskasvatuksen sisältöihin liittyen liikennesääntöjen tuntemuksen rinnalla nuoret tarvitsevat yhä enemmän sosiaalisten tilanteiden ja todellisten riskien hallintaan liittyviä valmiuksia. Nuorten vakaviin liikenneonnettomuuksiin liittyy usein kova vauhti, alkoholin käyttö ja turvavöiden käytön laiminlyönti. Ennakoivan ajon periaatteiden tuntemus, turvalaitteiden merkitys sekä alkoholin vaikutukset nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuteen ovat keskeisiä sisältöjä. Nuorten liikkumistottumusten ja liikkumistapojen valintaan liittyy turvallisuuden ohella myös kestävän kehityksen näkökulma.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa liikenneturvallisuus liittyy erityisesti terveystietoon sekä hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuteen. Opetussuunnitelman perusteissa ei ole kuitenkaan eritelty tarkemmin liikenneturvallisuuteen liittyviä sisältöjä, vaan turvallisuus on mainittu yleisempänä sisältönä. Liikenneaihe soveltuu hyvin myös muiden oppiaineiden yhteyteen kuten psykologian, fysiikan ja liikunnan yhteyteen. Liikenneturvallisuus voidaan valita myös soveltavan kurssin aiheeksi. Joissakin lukioissa osa autokoulun teoriaopetuksesta voidaan suorittaa soveltavan kurssin avulla tai autokoulussa suoritettu koulutus voi olla osa lukion liikennekasvatuskurssia. Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa teematilaisuuksia ja tapahtumia aiheesta.

Koulun pihan ja lähiympäristön liikenneratkaisujen turvallisuus vaikuttaa keskeisesti oppilaiden päivittäisen liikkumisen turvallisuuteen. Turvallisuustilanne on hyvä kartoittaa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Opiskelijahuoltoon liittyen lukion opetussuunnitelmassa tulee määritellä oppilaitoksen suunnitelma opiskeluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Minna Huopalainen | Liikenneturva