Oikeusturva

Oikeusturva ja oikeudenkäynti 


Ihmisiä julkisella paikalla. Kuva: Oikeusministeriö / tiedotus
Suomen perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Se sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, lainsäätämisjärjestyksestä, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista. Suomessa lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Asiat valmistellaan siinä ministeriössä, jonka toimialaan asiat kuuluvat. Hallitus esittelee ministeriöiden laatimat hallituksen esitykset eduskunnalle, joka hyväksyy, muuttaa tai hylkää ne.

Ihmiset ovat perustuslain mukaan yhdenvertaisia lain edessä. Yhtäläinen oikeusturva on jokaisen perusoikeus. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja viivytyksettä. Oikeudenkäynnin periaatteisiin kuuluvat julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, perustellut ratkaisut ja muutoksenhakuoikeus. Riippumattomia tuomioistuimia sitoo voimassa oleva oikeus.

Syyttäjät huolehtivat siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Ulosottoviranomaiset turvaavat tuomioiden täytäntöönpanon. Vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos toimeenpanevat vapausrangaistukset. Oikeusapua antavat mm. asianajajat ja oikeusaputoimistot.

Käy tutustumassa myös Hyviä käytäntöjä-sivulta löytyviin oikeuskasvatus-hankkeisiin!

Tiedotus | Oikeusministeriö