Oikeusapu


Helsingin hovioikeuden pääaula. Kuva: Oikeusministeriö / tiedotus

Mitä oikeusapu on ja mistä sitä saa?  (Oikeusministeriö)

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Valtion oikeusaputoimistoissa oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet.

Jollei asianosaisella ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa oikeudellista apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Oikeusapuesitteessä kerrotaan esim. mitä oikeusapuun kuuluu, kuka siihen on oikeutettu, miten sitä haetaan. Lisätietoja on oikeuslaitoksen oikeusapusivuilla.

Mitä kansainvälisellä oikeusavulla tarkoitetaan? (Oikeusministeriö)
Kansainvälinen oikeusapu liittyy siviili- ja rikosasioihin, esimerkkeinä asiakirjojen tiedoksianto, tuomioiden täytäntöönpano ja rikoksentekijän luovuttaminen.

Kansainvälinen lapsikaappaus –esitteestä löytyy tarkemmin menettelyohjeita kansainvälisissä lapsikaappaustilanteissa. Kansainvälinen oikeusapu perustuu yleensä kansainvälisiin yleissopimuksiin, joissa on useita sopimuspuolia. 

Oikeusapuohjaus -palvelu

Asianajajat (Suomen Asianajajaliitto)

Asianajajat neuvovat oikeudellisissa asioissa ja avustavat kansalaisia ja yrityksiä oikeudenkäynneissä. Asianajajat avustavat julkisten oikeusavustajien ohella julkisen oikeusavun piiriin kuuluvissa oikeudenkäynneissä.
 
Asianajajalta edellytetään oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävissä. Tämän lisäksi asianajajan täytyy suorittaa asianajajatutkinto. Asianajajan tulee täyttää asianajajalaissa ja Asianajajaliiton säännöissä määrätyt soveltuvuusedellytykset (esim. rehellisyys), noudattaa hyvää asianajajatapaa, vakuuttaa toimintansa ja ylläpitää ammattitaitoa kouluttautumalla.
 
Paljon käytetty asianajajahakupalvelu sekä tietoa asianajajista, sovintomenettelystä ja Asianajajaliiton oikeusturvaohjelmasta Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Oikeuskasvatusta 9-luokkalaisille

Asianajajaliitto on käynnistänyt lapsille ja nuorille suunnatun oikeuskasvatusprojektin. Kohderyhmänä ovat erityisesti peruskoulun 9-luokkalaiset. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että lapsille ja nuorille kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heidän lakiin perustuvista oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja vastuistaan sekä maamme oikeusjärjestelmästä.

Oikeuskasvatusprojektiin osallistuvat asianajajat käyvät peruskouluissa ilman erillistä korvausta kertomassa mm. Suomen oikeusjärjestelmästä ja asianajotoiminnasta sen osana, lasten ja nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista, siviili- ja perusoikeudellisista asioista sekä rikosprosessin vaiheista.

Lisätietoja oikeuskasvatusprojektista (Suomen Asianajajaliitto)

Tiedotus | Oikeusministeriö