Työturvallisuus

Työturvallisuusasioiden liittämisellä osaksi opetusta on tärkeä merkitys ennalta ehkäisevän turvallisuuskulttuurin luomisessa. On tärkeää, että samalla kun opitaan tekemään joku asia, opitaan tekemään se turvallisesti. Jo koulussa voidaan oppia, mikä merkitys turvallisella ympäristöllä on niin oppilaiden, opettajien kuin koko koulun henkilöstön hyvinvointiin. Hyvät opiskelu- ja työolosuhteet ja hyvä ilmapiiri luovat edellytykset tulokselliselle oppimiselle.

Näiltä sivuilta löydät tietoa työturvallisuudesta sekä eri oppiaineisiin liittyviä työturvallisuusohjeita.

Opetus- ja taustamateriaalia

Suomen työsuojelun viranomaistoiminnasta löytyy tietoa osoitteesta niin sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kuin työsuojelupiirienkin osalta.

Työsuojelun tietopankki on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkostoa, joka on perustettu työturvallisuus- ja työterveystiedon levittämistä varten. Osoitteesta löytyy tietoa viranomaisilta, tutkimuslaitoksilta ja muilta organisaatioilta.

Työturvallisuus ja työterveysasiat opetuksessa
Euroopan työturvallisuus- työterveysvirasto

Työterveyden ja työturvallisuuden integrointi kouluopetukseen (pdf)
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Työturvallisuus oppiaineissa

Fysiikka
Melu (Edu.fi)

Nuoret ja työ

Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjan teemana vuonna 2006 on HYVÄ STARTTI TYÖHÖN. Se tulee olemaan myös syksyn Euroopan turvallisuusviikon teema. Tämän teeman merkeissä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Suomen sivuille on koottu eri organisaatioiden tuottamaa tietoa aiheesta nuoret ja työ. EU on puolestaan tuottanut tiivistettyjä aineistoja (Facts numerot 61 – 66) nuoria koskevista teemoista.

Työturvallisuus ja riskien hallinta (Työterveyslaitos)
Tietoa muun muassa tapaturmien ehkäisemisestä, työsuojelusta, työturvallisuusjohtamisesta ja työväkivallasta.

Työura (Työterveyslaitos)
Hyvä terveys on työssä jaksamisen ja jatkamisen perusedellytys.

Työturvallisuuslakia (738/2002) sovelletaan paitsi koulun työntekijöihin myös oppilaiden työhön koulutuksen yhteydessä. Tällä työllä tarkoitetaan harjoitustyötä ja työhön rinnastettavaa käytännön opetusta, työssä oppimisjaksoja ja työharjoittelua sekä käytännön työelämään tutustumista ja osallistumista. (FINLEX)

Nuoria koskevat erityissäädökset:

Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 (FINLEX)

Nuorten työntekijöiden työsuojelusta on annettu uusi asetus: Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 14.2.2002/128(FINLEX)

Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä 22.12.1993/1431 (FINLEX)

Opetusalan työturvallisuus

Työturvallisuus ja –terveysasioista on huolehdittava opetusalalla kuten muissakin työpaikoissa. Haasteelliseksi sen tekee kuitenkin se, että kouluissa on työntekijöiden lisäksi oppilaita, lapsia ja nuoria, joilla ei ole paljoa tietämystä eikä varsinkaan kokemusta erilaisista työympäristön vaara- ja haittatekijöistä.
Työnantajan yleinen velvoite on huolehtia tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä. Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työpaikalla tehtyyn haitta- ja vaaratekijöiden arviointiin. Työnantajan tulee järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työpaikan haitta- ja vaaratekijät tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta käyttäen. Haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisessä ja arvioinnissa tulee käydä läpi kaikki työpaikan potentiaaliset haitta- ja vaaratekijät. Haitta- ja vaaratekijöiden selvittäminen on ensiaskel työpaikan työntekijöiden turvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä terveyden edistämiseksi. Selvityksen pohjalta tulee ryhtyä toimiin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi: vaarat tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan sekä arvioida ja minimoida jäljelle jäävien vaarojen merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.Lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Työturvallisuuslakia (738/2002) sovelletaan paitsi koulun työntekijöihin myös oppilaiden työhön koulutuksen yhteydessä. Tällä työllä tarkoitetaan harjoitustyötä ja työhön rinnastettavaa käytännön opetusta, työssä oppimisjaksoja ja työharjoittelua sekä käytännön työelämään tutustumista ja osallistumista. (FINLEX)

Euroopan työterveys ja –turvallisuusviraston Suomen sivuilta löytyy keskitetysti runsaasti työsuojelu-tietoa ja linkkejä. Sen julkaisut–sivuilta löytyy Fact Sheet -julkaisuja, joista kolme on suunnattu erityisesti opetusalalle:

Fact Sheet 45: Työturvallisuuden ja työterveyden hallinta opetusalalla
Fact Sheet 46: Opetusalan työturvallisuus ja työterveys
Fact Sheet 47: Henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen opetusalalla

Työturvallisuuskeskus on julkaissut kirjan Hyvinvointi opetustyössä, Helsinki 1999.