Vuorovaikutteinen / vuorovaikutteisuus / vuorovaikutus

Useissa tutkimuksissa on paneuduttu käsitteen ”vuorovaikutteinen” tai ”interaktiivinen” merkityksen tarkasteluun ja pohdittu samassa yhteydessä, ovatko esitystaulut ”vuorovaikutteisia” ja lisäävätkö ne vuorovaikutusta luokassa. Miten ne vaikuttavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen? Millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen? (Deaney, Chapman & Hennessey 2009) Jotkut, mukaan lukien laitetoimittajat, katsovat vuorovaikutteisen tarkoittavan sitä, että oppilaan on ”kosketettava esitystaulua” sormella tai kynällä. Twiner toteaa, että eräät tutkijat kutsuvat tauluja mieluummin digitaalisiksi tai sähköisiksi esitystauluiksi (esim. Haldane 2007).

Tutkimuksissa on tarkasteltu opettajan roolia luokassa, oppilaiden liikkumista, vuoropuhelua sekä tekniikan ja käyttäjän välistä rajapintaa.

Alison Twiner (2010) hahmottelee ”vuorovaikutteisen opettamisen ja oppimisen unelmaa, jossa käyttäjät osallistuvat fyysisesti, verbaalisesti ja käsitteellisesti tai käyttävät vuorovaikutteisesti manipuloitavia oppimisresursseja ja -sisältöjä kehittäessään yhdessä ymmärrystään”.

Interaktiiviset esitystaulut kuvataan tekniikkana, joka tarjoaa mahdollisuuksia opettajan ja oppilaan väliseen ja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja entistä aktiivisempaan osallistumiseen.