Johtaminen ja organisaatio

 1. Mikä on laitetoimittajan rooli käyttöönottoprosessissa?

 2. Mikä on alueellisen asiantuntijan rooli käyttöönottoprosessissa?

 3. Miten interaktiivisen esitystaulun käyttöönotto sopii yhteen muiden teknisten ratkaisujen kanssa?

 4. Miten esitystaulutekniikka voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön koulussa?

 5. Miten tämän tekniikan omaksuminen voidaan yhdistää tämänhetkisiin aloitteisiin?


 • Interaktiivisten esitystaulujen onnistunut käyttöönotto organisaatiossa edellyttää oikean henkilön asettamista prosessin johtoon. Haasteena on usein samanaikaisten aloitteiden suuri määrä niin kansallisella kuin alue- ja paikallistasollakin, jolloin niiden yhteensovittaminen saattaa olla mahdotonta.
 • Alueellisten asiantuntijoiden tai muiden vastaavien toimijoiden tulisi pyrkiä järjestämään kouluille mahdollisuuksia kehittää yhteisiä aloitteita, kuten yhteiskoulutusta ja sisällöntuotantoa. Lisäksi yhteistyöstä voi olla hyötyä käsiteltäessä ainekohtaisia aineistoja.
   
 • Koulun rehtorin on otettava vastuu ja osoitettava sitoutuneensa pitkän aikavälin teknisiin investointeihin; tämä ei siis ole yksinomaan tietotekniikkavastaavan tehtävä. Tutkimuksesta käy ilmi, että opetus- ja oppimistiimejä on pidetty kouluissa erityisen onnistuneena ratkaisuna. Tavallisimmin tällaisen tiimin vetäjänä toimii koulun johtoryhmän jäsen. Tiimin tehtävänä on päättää, milloin, miksi ja miten esitystaulut sijoitetaan luokkiin, sekä esitellä muulle henkilöstölle tekniikan tehokkaita käyttötapoja ja -tarkoituksia opetuksessa ja oppimisessa.
   
 • Opetus- ja oppimistiimin tulee olla kuin koulu pienoiskoossa eli edustaa eri aineita ja luokka-asteita. Tiimin tulee kyetä ottamaan huomioon koulun kehittämissuunnitelma ja toimia siltana johtoryhmän ja käytännön opetustyön välillä. Opettajien tulisi kyetä tunnistaman aukot tiedoissaan, taidoissaan ja käsityksissään. Opetus- ja oppimistiimit ovat ratkaisevassa asemassa selvitettäessä, miten tekniikka voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti muiden aloitteiden kanssa. Muutamissa kouluissa henkilöstön on annettu ”tarjota” laitehankintoja koulun painopistealueeksi selvittäen samalla painopistealueet ja määrittäen, miten käytännöistä tiedotetaan kollegojen kesken.

Tietoiset valinnat

 • Kuka vastaa kehittämistoimien johtamisesta?  
   
 • Mitkä ovat oppimistekniikan käytön painopisteet? 
   
 • Mikä on toteutusaikataulu? 
   
 • Miten tavoitteet saavutetaan?

Määritetään tarvittavat tekniset ratkaisut

Määritetään muut vuorovaikutteiset laitteet

Selvitetään koulutusvaatimukset

Määritetään koulun laitteistot ja luokkajärjestelyt

Selvitetään ja kerätään olemassa olevat sisällöt

Selvitetään uusien sisältöjen tuottamisen mahdollisuudet

Tiedotetaan käytännöistä


 • Kyselytutkimuksen mukaan interaktiivisten esitystaulujen hankinnasta vastaa rehtori lähes 50 prosentissa kouluista ja tieto- ja viestintätekniikan vastuuopettaja 20 prosentissa kouluista. Tällaiset päätökset edellyttävät ehdottomasti useamman henkilön panosta. Samassa yhteydessä kannattaa myös selvittää henkilöstön näkemyksiä. Mitä ilmeisimmin ministeriötason päätös esitystaulutekniikan hankinnasta ja yksittäisten koulujen toteutushankkeet ovat etäällä toisistaan.
   
 • Ennen tekniikan hankintaa koulujen tulisi pyrkiä järjestämään mahdollisuuksia tutustua sen käyttötapoihin ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä. Laitetoimittajat voisivat tukea tätä toimintaa tarjoamalla kannustimia alueellisina osaamiskeskuksina toimiville oppilaitoksille. Uusien käyttäjien täytyy ymmärtää, miten tekniikkaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.
   
 • EuSCRIBE-hanketiimi vieraili kouluissa, jotka ovat sitoutuneet interaktiivisten esitystaulujen käytön kehittämiseen. Niissä on muun muassa nimetty vastuuopettaja, jonka tehtävänä on esitellä henkilöstölle ohjelmiston tehokasta käyttöä, osallistuu yhteisopetukseen, vetää oppitunteja ja antaa palautetta. Vaikka yksi henkilö voi koordinoida kaikkea toimintaa, kehittämistyötä kannattaa tehdä tiimeissä, ettei kehitys pysähdy siihen, kun tuo henkilö on tyytyväinen saavutettuun tasoon.
   
 • Johdon ja opetushenkilöstön tulee pyrkiä kehittämään mahdollisuuksia käytäntöjen jakamiseen. Tämä ei kuulu kaikkien maiden nykyisiin toimintatapoihin. Henkilöstöä tulisi kuitenkin tutkimisen ja arvioinnin sijaan kannustaa luomaan, esittelemään ja pohtimaan asioita yhteistoiminnallisissa ryhmissä.
   
 • Laitetoimittajien tulisi tarjota mahdollisuuksia esitellä parhaita käytäntöjä rehtoreille, vastuuopettajille ja opetus- ja oppimistiimeille. Tällainen toiminta voisi sisältyä hankintaprosessiin. Myös ministeriöiden tulee jakaa esimerkkejä käytännöistä omissa maissaan.
   
 • Tästä tutkimuksesta käy ilmi, että koulujen tulee tarkastella interaktiivisia esitystauluja osana toimintaperiaatteitaan ja suunnittelutyötään. Henkilöstön tulee kyetä erittelemään, miten he käyttävät sähköisiä sisältöjä ja interaktiivisia esitystauluja. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jottei henkilöstö hyödynnä eri tunneilla samoja sähköisiä resursseja, jolloin oppilaiden taidot eivät kehity lainkaan.
   
 • Jos henkilöstö ei näe esitystauluja osana pitkän aikavälin suunnittelua, opettajat lataavat verkkomateriaaleja puhtaasti sattumanvaraisiin ja epämuodollisiin oppimistarkoituksiin. Tällöin tehtävät on voitu valita motivoivien ominaisuuksiensa vuoksi, eli koska ne ovat hauskoja ja kiinnostavia, jolloin niillä ei aina ole yhteyttä opetussuunnitelmaan tai suunnittelutyöhön. Tällaiset tehtävät eivät välttämättä johda oppimistuloksiin, vaan niitä on käytetty yksinomaan oppilaiden aktivoimiseen.
   
 • Koulun johtajien tulee varata aikaa ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja myös omaan ammatilliseen kehittymiseensä. Eräs vararehtori huomauttikin: ”Oppituntia pitämään pyydetystä vastuuopettajasta tilanne voi tuntua pelottavalta, jos hän ei osaa käyttää esitystaulua.”
   
 • Muuan opetusavustaja totesi: ”Meille hankittiin interaktiiviset esitystaulut kuusi vuotta sitten, mutta ne ovat vähällä käytöllä ja näyttävät yhä uusilta, ja suurimmalle osalle henkilöstöstä ne ovatkin uusia, koska koulussa on käynnissä liian monta aloitetta.”
   
 • Kouluissa tulisi myös varata aikaa tekniikan esittelyyn oppilaiden huoltajille ja koulun johtokunnalle.