Resurssit

 1. Missä määrin osaat hyödyntää esitystaulun ohjelmistoa?

 2. Kuinka usein laadit omia aineistoja esitystaululle?

 3. Mitä laatimillesi aineistoille (flipchart-, notebook- tai workspace-tiedostoille) tapahtuu?

 4. Käytätkö säännöllisesti joitakin muita opetusvälineitä esitystaulujen kanssa? Miten käytät niitä?

 5. Millaisia esitystaulusisältöjä opettajat haluavat ?

 6. Millä tavoin jaat opettajien tai muiden alan ammattilaisten laatimia sisältöjä?

 7. Miten kollegasi jakavat materiaalia kanssasi?

 8. Mitä mieltä olet laitetoimittajien tuottamista resursseista ja verkkoyhteisöistä saatavista aineistoista?

 9. Mitä muita oppimisresursseja tarvitaan?

 10. Miten tekijän- ja immateriaalioikeudet on otettu huomioon? 

 


 

 •  Interaktiivisten esitystaulujen uudet käyttäjät odottavat saavansa käyttöönsä kattavan valikoiman sähköisiä resursseja, mutta niihin tutustuminen vie aikaa. Kasvatusalan ammattilaisille suunnattu kysely ja kouluvierailut ovat osoittaneet, että opettajat eivät ole aina tietoisia kaikista käytettävissä olevista mahdollisuuksista. Yleinen ongelma on se, että opettajat eivät ole perehtyneitä interaktiivisen esitystaulun mukana tulevaan ohjelmistoon. Joissakin tapauksissa kaikkia resursseja ei ole asennettu opettajan käyttöön. Esimerkiksi eräs toisen asteen matematiikan opettajana toimiva kokenut esitystaulun käyttäjä ei ollut tietoinen ohjelmistoon sisältyvistä matematiikan resursseista.
   
 • Yhtenä suurimmista ongelmista mainittiin se, että monet opettajat käyttävät resursseja vain omalla kannettavalla tietokoneellaan. Tällöin jokaisella saattaa olla käytössään eri aineistoja, ja valmiit resurssit on tallennettu eri paikkoihin.
   
 • Lähivuosina yhä useampi opettaja ryhtyy käyttämään esitystaulujen kanssa äänestys- tai vastausjärjestelmien kaltaisia välineitä. Tällaisten interaktiivisten laitteiden käyttöönotto tulee toteuttaa suunnitelmallisesti.
   
 • Opettajat ovat suhtautuneet myönteisesti laitetoimittajien kehittämien työkaluohjelmistojen ja asiakirjamallien käyttöön. Ne eivät ole kokonaisia oppituntimateriaaleja tai valmiita resursseja, mutta niitä voidaan muokata ja yhdistää opettajan omiin tuntisuunnitelmiin, joten ne säästävät aikaa, koska kaikkea ei tarvitse tehdä kokonaan alusta. Näitä resursseja on kuitenkin syytä käyttää harkiten, sillä kaikki tehtävät eivät sovellu luokan kaikille oppilaille. Opettaja saattaakin joutua eriyttämään resursseja oppilaiden yksilöllisten oppimistarpeiden mukaisesti.
   
 • Alueellisten toimijoiden tulisi pyrkiä järjestämään mahdollisuuksia oppimisresurssien yhteisölliseen tuottamiseen. Opettajat ovat todenneet tarvitsevansa aikaa oman opetusaineensa materiaalien laatimiseen. Laitetoimittajat voisivat pyrkiä helpottamaan sisällöntuotantovaihetta.
   
 • Koulujen tulisi nimittää vastuuhenkilöt, jotka osaavat laatia omat resurssinsa ja esitellä uusia opetus- ja oppimistapoja. Tehtävä voitaisiin antaa ehdotetulle opetus- ja oppimistiimille.
   
 • Resurssien tulee olla siirrettäviä, jäsenneltyjä, ymmärrettäviä ja arviointiin nivellettyjä.
   
 • Opettajat kaipaavat räätälöitäviä resursseja, joissa tehtäviä voidaan muokata ja yhdistää opetussuunnitelman eri osa-alueisiin. Laitetoimittajien on tarpeen tuottaa tällaisia resursseja.
   
 • Käyttökelpoisten resurssien löytäminen on edelleen kasvava haaste. Määrä ja laajuus ei välttämättä kerro mitään laadusta. Joillakin laitetoimittajalla on oma verkkoyhteisö ja ne ovat mukana sosiaalisissa verkostoissa. Opettajat pitävät näitä hyödyllisinä, koska niistä löytyy ideoita ja materiaaleja oppitunteja varten sekä yhteyksiä muihin käyttäjiin ja näiden käytäntöihin. Osa käyttäjistä on kuitenkin harmissaan siitä, että kaikkia materiaaleja ei ole arvioitu eivätkä kaikki materiaalit sovellu jokaisen opettajan käyttöön. Vähemmän kokeneet käyttäjät lataavat silti näitä materiaaleja ja käyttävät niitä tarkistamatta sisältöä etukäteen. Opettajia häiritsee se, että materiaaleja ei useinkaan voi käyttää sellaisenaan.
   
 • Onkin ehdotettu, että laitetoimittajien tulisi kehittää vertaisarviointi- ja kommentointijärjestelmiä. Opettajat vahvistavat, että yksittäisten resurssien käyttökelpoisuus riippuu niiden laadusta. Laitetoimittajien tulisi käyttää kasvatusalan ammattilaisia ulkopuolisten tahojen tuottamien materiaalien arvioijina. Myös ministeriöt ovat vastuussa jaettavien materiaalien laadun varmistamisesta.
   
 • Tämä koskee jossain määrin myös julkaistuja resursseja, joita käytetään toisinaan virikkeinä ja oppilaiden motivoimiseksi. On myös näyttöä siitä, että joitakin tehtäviä ei ole täysin kytketty opetussuunnitelmaan eivätkä ne aina sovellu ilmoitetuille ikäryhmille. Lisäksi osa julkaistuista resursseista on pikemminkin suunnattu kannustamaan oppilaita valitsemaan oikea ratkaisu kuin muodostamaan omia mielipiteitä tai ajatuksia.
   
 • Opettajat ovat myös havainneet, että resursseja ei aina voi jakaa. Monet tuottavat nykyisin resursseja itsenäisesti ja tallentavat ne omalle kannettavalle tietokoneelleen. Kouluissa on syytä pohtia oppimateriaalien tallennuspaikkaa ja järjestää asia virtuaalisen oppimisympäristön avulla. Joissakin kouluissa on myös käytetty mahdollisuutta jakaa resursseja, tehtäviä tai uusia taitoja henkilöstökokouksissa tai täydennyskoulutuksessa.
   
 • Henkilöstön ja oppilaiden pitäisi päästä käyttämään ohjelmistoa myös koulun muista tiloista ja kotoa. Oppilaiden pitäisi päästä käyttämään resursseja virtuaalisessa oppimisympäristössä.
   
 • Kaikissa Euroopan kouluissa ei ole käytettävissä luotettavia ja turvallisia internetyhteyksiä, jotka ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta opettaja voi toimia spontaanisti. Koulujen johtajien ja rehtorien on myös aiheellista miettiä palomuuriratkaisuja, joilla estetään opettajia ja oppilaita pääsemästä käsiksi sopimattomaan aineistoon.
   
 • Resurssien käyttöä haittaa yhä erikielisten resurssien rajallinen saatavuus. Laitetoimittajat ovat ryhtyneet ratkaisemaan tätä kysymystä eri alueilla toimivien käyttäjien tarpeiden ja kysynnän mukaisesti. Ministeriöiden tulisi sopia resurssien tarjonnasta laitetoimittajan kanssa sovitussa käyttöönottosuunnitelmassa. Resurssien pitää olla saatavilla ostopaikasta. Laitetoimittajien tulee myös olla tietoisia muista paikallisesti saatavilla olevista sisällöistä tai materiaaleista, jotka soveltuvat esitystaulukäyttöön.
   
 • Tässä yhteydessä voisi olla hyvä hankkia tietoa sellaisista aluetason ryhmistä tai kumppanuuksista, jotka voivat auttaa opettajia hyödyntämään tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla.
   
 • On erittäin suositeltavaa asentaa esitystauluohjelmisto verkkoon. Tällöin henkilöstöllä on pääsy aineistoihin ja päivittäminen on helpompaa.
   
 • Lisäksi henkilöstö pääsee käyttämään ohjelmistoa ideoiden suunnitteluun ja kehittämiseen opetustuntien ulkopuolella.
   
 • Opettajien ei pidä unohtaa fyysisten resurssien arvoa. Vaikka visuaalisen sisällön esittäminen esitystaululla elävöittää oppituntia, myös konkreettisten esineiden käsittely on hyödyksi oppilaille. Esitystaululla voi esimerkiksi näyttää rahan kuvia, mutta opettajat tiedostavat sen, että oppilaiden on hyvä myös nähdä ja pidellä oikeita kolikoita.
   
 • Opettajien kannattanee miettiä ja suunnitella seuraavia vaiheita valitessaan resursseja esitystaulukäyttöön.

 • Opettajat haluavat käyttää myös muita resursseja esitystaulun rinnalla. Kyselyyn vastanneet vahvistivat käyttävänsä edelleen myös erikokoisia tussitauluja. Lisäksi opettajat käyttävät äänestys- tai vastausjärjestelmiä, langattomia piirtoalustoja, langattomia taulutietokoneita, dokumenttikameroita, lukukyniä, minikannettavia, langattomia hiiriä, mikrofoneja ja videoneuvottelulaitteistoja. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti käyttäneensä matkapuhelinta esitystaulun kanssa. Oppilaiden omien laitteiden käyttö esitystaulun kanssa on puolestaan keskeinen jatkotutkimuksen aihe.
   
 • Opettajan on myös pohdittava tekijän- ja immateriaalioikeuksia ennen resurssien jakamista. Opettajien tulisi lisätä Creative Commons  lisenssejä resursseihin, joita julkaistaan yhteisöissä tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tämän raportin sivulla 66 on linkkejä verkkosivustoihin, joilla käsitellään näitä kysymyksiä.