Tietotekniikka oppimisen tukena

Opetuksen pedagogiset tavoitteet ja oppimisympäristö määritellään kulloinkin voimassa olevissa opetussuunnitelmien perusteissa. Tutkimusten mukaan opetussuunnitelmien tavoitteet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta eivät toteudu suurimmassa osassa kouluja.

Esimerkiksi keväällä 2013 julkistetun EU:n komission tilaaman eurooppalaisen vertailututkimuksen (Survey of Schools: ICT in education) mukaan suomalaiset koulut kuuluvat opetuksessa tietotekniikan käyttäjinä huonoimpien joukkoon. Suomalaiset peruskoulut olivat jopa oppilaiden opiskelukäyttöä mitattaessa aivan vertailun viimeisiä. Huolestuttava tieto on myös se, että noin kolmasosa peruskoulun ja lukion oppilaista ei ollut tutkimusta edeltäneen vuoden aikana käyttänyt tietokonetta koulussa juuri lainkaan. Työasemien määrää mitattaessa suomalaiset koulut ovat keskitasoa, mutta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa pärjättiin paremmin. Näissä maissa koulujen työasemien asemien määrä oppilasta kohden on kaksi tai kolme kertaa suurempi kuin Suomessa.

Tekeillä olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kaikissa koulussa käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä mediaa eri oppiaineissa ja kaikilla perus-opetuksen vuosiluokilla, niin että niitä hyödynnetään vuorovaikutukseen, tiedon kanssa työskentelyyn ja uuden tiedon luomiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen. Jokaisen oppilaan tulee myös oppia tieto- ja viestintätekniikan ja verkkoviestinnän perustaidot ja oppia käyttämään erilaisia sähköisiä palveluita.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet astuvat voimaan vuonna 2016. Jotta kouluissa pystytään toteuttamaan niiden asettamat vaatimukset, tarvitaan huomattavasti lisää investointeja laitteistoihin, ohjelmistoihin, tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmiin. Suuri tarve on myös henkilöstön osaamisen nostamisessa ja asenteisiin vaikuttamisessa. Jotta haasteista selvitään, joutuvat koulutuksen järjestäjät ja muut vastuutahot miettimään erilaisia ja ehkä uusiakin toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotta koulut voivat tarjota oppilaille puitteet hyödyntää tietotekniikkaa sekä pedagogisena oppimisen välineenä että uudenlaisten toimintojen ja käyttötaitojen oppimisen ympäristönä. Tämän oppaan tavoitteena on tuoda tietoa jo toimiviksi koetuista ratkaisuista.

Vähintään samanlaisten haasteiden edessä ovat myös toisen asteen koulutuksen järjestäjät, sekä lukioiden että ammatillisen koulutuksen osalta. Myöskään lukiot ja ammatilliset oppilaitokset eivät pärjää kovin hyvin kansainvälisessä vertailussa. Ammatillisille oppilaitoksille asettaa myös työelämä aina vain lisää vaatimuksia, joten laitteistoja ja osaamista joudutaan kehittämään jatkuvasti. Lukioiden uusien opetussuunnitelmien sisällöistä ei ole vielä yhtä paljon tietoa kuin perusopetuksesta, mutta nyt jo tiedetään että ylioppilastutkinnon sähköistämissuunnitelmat tulevat asettamaan lukioiden omistajat suurten haasteiden eteen sekä toimivan infrastruktuurin että opetusmenetelmien uudistamisen osalta.