Tuotannon suunnittelu

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaaja toimii linkkinä tuotannon ja suunnittelun välillä sekä vastaa tuotannon sujuvuudesta ja aikataulussa pysymisestä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yhä useammin keskeinen tuotannonohjauksen apuväline. Hyödynnettiinpä tuotannossa toiminnanohjausjärjestelmiä tai ei, kuuluu tuotannonohjaajan tehtäviin valvoa ja kehittää tuotantotoimintaa siten, että laadukkaat tuotteet kyetään toimittamaan asiakkaille sovitussa aikataulussa kilpailukykyisin kustannuksin.

Tuotannonohjaajan tehtävä on erittäin monipuolinen ja vastuullinen, mikä edellyttää niin tekniikan kuin taloudenkin tuntemusta sekä hyviä ihmissuhdetaitoja. Haasteellinen työ on vaihtelevaa. Työpäivään saattaa kuulua esimerkiksi tuotannon ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, toimitusaikoja koskevia neuvotteluja myyntiosaston kanssa ja varastoinnin tehostamista yhteistyössä ostajien kanssa. Päivittäin pidetään yhteyttä myös tuotannon koordinaattoreihin, joilta saadaan tietoa tuotantosolujen tilanteesta.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Asiakastarpeiden huomioiminen
 • Koordinointikyky
 • Kyky hallita tietotulvaa
 • Liiketaloudellinen osaaminen
 • Oma-aloitteisuus
 • Ryhmätyökyky
 • Stressinsietokyky
 • Tekninen suuntautuneisuus
 • Yhteistyökyky
 • Tuotteiden ja tuotantolaitteiden tuntemus
 • Tuotannonohjausjärjestelmän tuntemus
 • Tuotantoprosessien tuntemus
 • Valmistusmenetelmien tuntemus

Keskeisimmät tehtävät

 • Laatii tai vahvistaa yrityksen tuotanto-ohjelmat
 • Huolehtii tuotteiden valmistumisesta tuotanto-ohjelman mukaisesti
 • Materiaalivirtojen hallinta
 • Seuraa tuotannon toimivuutta ja reagoi poikkeustilanteisiin varmistaen tuotanto-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen
 • Varastojen hallinta
 • Kehittää yrityksen tuotantotoimintaa esimerkiksi osallistumalla toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen sekä vaikuttamalla yrityksen laitehankintoihin

Koulutus

Parhaan taustan tehtävässä menestymiseen antavat diplomi-insinöörin tai insinöörin opinnot. Sopivin koulutusohjelma teknologiateollisuuden koneita, laitteita ja metallituotteita valmistavissa yrityksissä tuotannonohjaustehtävissä toimimiseen on konetekniikan koulutusohjelma, mutta myös muista koulutusohjelmista valmistuvat voivat toimia tuotannonohjaustehtävissä. Tuotannonohjaajan työtehtäviin pääsy edellyttää laajaa ja monipuolista yrityksen tuotantotoiminnan tuntemusta.

Tarkempi kuvaus tuotannonohjauksesta (pdf)

Henkilökuva: Tuotannonohjausinsinööri Tarja Laitinen (pdf)

Henkilökuva: Tekniikan ylioppilas Sanna Jokinen (pdf)

Henkilökuva: Tuotantoinsinööri Hanna Immonen (pdf)

Valmistuksen menetelmäsuunnittelu

Menetelmäsuunnittelija on teknologiateollisuuden yrityksessä valmistustekninen asiantuntija. Hänen päätehtävänään on suunnitella yrityksen tuotantotoiminnat mahdollisimman tehokkaiksi kehittämällä valmistusmenetelmiä ja osallistumalla laitehankintojen suunnitteluun. Kehittämistyötään varten menetelmäsuunnittelijan on tunnettava yrityksen tuotteet ja tuotteiden valmistusprosessit kauttaaltaan.
Kehityskohteiden löytämiseksi tehdään työtutkimuksia, joissa menetelmäsuunnittelija on tiiviisti mukana.

Tuotannossa tarvittavien erilaisten työkalujen ja tuotantotoimintaa helpottavien apuvälineiden tietokoneavusteinen suunnittelu kuuluu oleellisena osana menetelmäsuunnittelijan tehtäviin.
Menetelmäsuunnittelija toimii tuotannon ja johdon välissä, joten hänen vaativana tehtävänään on tuotannon ja yritysjohdon tuotannonkehittämistä koskevien näkemysten yhteensovittaminen.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Huolellisuus
 • Innovatiivisuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Tekninen suuntautuneisuus
 • Liiketaloudellinen osaaminen
 • Tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmistojen hallinta
 • Tuotantolaitteiden ja -prosessien tuntemus
 • Tuotetuntemus
 • Valmistusmenetelmien tuntemus
 • Yhteistyökyky

Keskeisimmät tehtävät

 • Layout-suunnittelu tuotantoprosesseja rakennettaessa ja kehitettäessä
 • Osallistuminen uusien tuotantolaitteiden investointisuunnitelmien laadintaan
 • Osallistuminen valmistuksen kehittämistä koskevien tutkimusten laadintaan
 • Työkalujen ja tuotantotoimintaa helpottavien apuvälineiden, kuten kiinnittimien suunnittelu
 • Työntekijöiden kouluttaminen ja opastaminen uusia menetelmiä käyttöönotettaessa
 • Valmistusmenetelmien kehittäminen
 • Yhteistyö tuotekehityksen kanssa uusien tuotteiden valmistusmenetelmiä suunniteltaessa

Koulutus

Menetelmäsuunnittelijan tehtäviin sopii insinöörin koulutus. Hyvän taustan ammattiin antaa esimerkiksi konetekniikan insinöörin tutkinto. Yrityksen tuotantotoiminnan syvällisestä tuntemisesta on ammatissa paljon hyötyä, joten menetelmäsuunnittelijan tehtäviin pääsy vaatii tyypillisesti 3-5 vuoden kokemuksen tuotantotyöstä.

Tarkempi kuvaus valmistuksen menetelmäsuunnittelusta (pdf)

Henkilökuva: Menetelmäkehittäjä Janne Heikkinen (pdf)

Teknologiateollisuus ry