Valmistus

Hitsaus

Hitsaus on yksi keskeisimmistä ja vaativimmista tuotantotyötehtävistä koneita, laitteita ja metallituotteita valmistavissa yrityksissä. Hitsaamalla metalliset kappaleet voidaan liittää yhteen ja niiden välille saadaan kestävät ja tiiviit liitokset. Helppoa hitsaaminen ei kuitenkaan ole vaan kestävän hitsin teko vaatii hyvää ammattitaitoa tekijältään. Työ on palkitsevaa, sillä työn jälki on aina nähtävissä.
Tämän päivän hitsaajan päätyö on lyhyiden sarjojen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen tuot-teiden hitsaus. Hitsaajan työnkuvaan kuuluu lisäksi laadunvarmistus ja hitsattujen saumojen tarkistus sekä uusien tuotteiden hitsausmenetelmien määrittäminen. Hitsaajien työtä arvostetaan, sillä taitavaksi hitsaajaksi kehittyminen vaatii lahjakkuutta ja paljon harjoitusta.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Kädentaidot
 • Huolellisuus
 • Joustavuus
 • Luovuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Suunnitelmallisuus
 • Mittaustekniikoiden osaaminen
 • Piirustustenlukutaito
 • Hitsaustekniikoiden tunteminen

Keskeisimmät tehtävät

 • Kappaleiden liittäminen yhteen hitsaamalla eri hitsausmenetelmiä soveltaen
 • Laadunvarmistus eli hitsattujen saumojen tarkastaminen
 • Uusien tuotteiden hitsausmenetelmien määrittäminen
 • Uusien työntekijöiden neuvonta
 • Muiden tuotantotyötehtävien suorittaminen tarvittaessa

Koulutus

Hitsaustehtävissä menestymiseen vaatii kädentaitoja, jotka harjaantuvat vain työtä tekemällä. Ammatilli-sessa oppilaitoksessa opetellaan hitsauksen perusteet eli harjoitellaan mm. erilaisia hitsausmenetelmiä ja opetellaan tuntemaan materiaaleja ja niiden käyttäytymistä hitsattaessa. Hyväksi hitsaajaksi oppii vain riittävän harjoituksen myötä. Parhaan taustan hitsaajan tehtäviin antaa levyseppähitsaajan tutkinto, mutta myös muut toisen asteen metallialan ammatilliset tutkinnot luovat pohjaa hitsaustehtävissä menes-tymiseen.

Tarkempi kuvaus hitsauksesta (pdf)

Henkilökuva: Tuotekokooja Ulla Hurmalainen(pdf)

Kokoonpanotehtävät

Jokainen teknologiateollisuuden tuote on osiensa summa. Kokoonpanotehtävät ovat yksi keskeisimmistä työtehtävistä teknologiateollisuuden kone- ja metallituotteita valmistavissa yrityksissä.
Kokoonpanijan tehtävänä on koota lopputuotteita tai lopputuotteiden osia. Kokoaminen tehdään tuotteen piirustusten tai valmistusohjelman mukaisesti. Kaikille kokoonpanotöille yhteisiä vaatimuksia ovat hyvä tuotetuntemus, piirustuksenlukutaito ja tiimityötaito.
Kokoonpanijalla on erittäin vastuullinen tehtävä yrityksen tuotteiden laadunvarmistajana, sillä hän on useimmiten viimeinen lenkki ennen tuotteiden toimitusta asiakkaille.
Kokoonpanotyö vaatii tiimityötä. Tärkeimpiä työssä tarvittavia taitoja ovat komponenttien tuntemus ja erilaisten liittämismenetelmien hallinta sekä valmistusprosessin tuntemus.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Huolellisuus
 • Joustavuus
 • Oppimiskyky
 • Ryhmätyökyky
 • Komponenttien tuntemus
 • Laatutietoisuus
 • Liittämismenetelmät
 • Piirustustenlukutaito
 • Tuotetuntemus
 • Valmistusprosessin tuntemus

Keskeisimmät tehtävät

 • Tuotteen kokoaminen
 • Laadunvarmistus
 • Vikojen korjaaminen, jos mahdollista
 • Tuotteen pakkaaminen tarvittaessa
 • Uusien työtoverien opastaminen

Koulutus

Kokoonpanotehtävissä työskentely edellyttää tekniikan alan toisen asteen ammatillista tutkintoa. Koska on olemassa vaativuudeltaan hyvin erilaisia kokoonpanotehtäviä, työhön pääsyyn edellytettävän työkokemuksen määrä vaihtelee runsaasti. Yksinkertaisiin kokoonpanotehtäviin voi päästä ilman työkokemusta, sillä näissä tehtävissä edellytetään tutkinnon lisäksi lähinnä hyvää työmotivaatiota ja huolellisuutta. Vaativimmissa tehtävissä tarvitaan puolestaan usean vuoden kokemusta yrityksen tuotantotehtävistä, hyvää tuotetuntemusta sekä koottavasta tuotteesta riippuen joko kone- ja metallialan tai sähköalan toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Tarkempi kuvaus kokoonpanotehtävistä (pdf)

Henkilökuva: Kokoonpanija Kati Palmi (pdf)

Työkalunvalmistus

Työkalunvalmistajan tehtävänä on valmistaa erilaisia työkaluja, kuten jyrsinteriä, poria ja avaimia tuotannon tarpeisiin. Tehtävään kuuluu myös käytettyjen työkalujen kunnostusta sekä erilaisten tuotannon apuvälineiden valmistusta. Työkalunvalmistajan ammatti on vaihteleva ja vaativa, sillä jokainen valmistettava laite on oma "projektinsa". Työssä on tärkeää huomioida asiakkaiden eli tuotantotyöntekijöiden tarpeet, jotta valmistettavista välineistä tulisi mahdollisimman helppokäyttöisiä.

Työkalunvalmistus on ammatti, jossa paperitöitä ei tarvitse tehdä vaan työtä saa tehdä käsillään. Työssä tarvitaan monipuolista osaamista. Kädentaitojen lisäksi mm. materiaalien tuntemus sekä matematiikka ovat tärkeitä. Suunnittelijoiden piirustuksiakin on osattava tulkita. Työ on palkitsevaa, sillä sen tulokset ovat helposti nähtävissä käytännössä, kun itse alusta loppuun rakennutut laitteet helpottavat tuotannon työtovereiden päivittäistä työtä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Analyyttisyys
 • Asiakastarpeiden huomioiminen
 • Huolellisuus
 • Innovatiivisuus
 • Luovuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Hitsaus
 • Koneistus
 • Lämpökäsittelyjen hallinta
 • Materiaalien tuntemus
 • Piirustustenlukutaito

Keskeisimmät tehtävät

 • Uusien työkalujen ja apuvälineiden valmistaminen tuotannon tarpeisiin
 • Käytettyjen työkalujen korjaus ja modernisointi
 • Valmistettavien työkalujen ja apuvälineiden laadun varmistaminen
 • Yhteistyö tuotannon kanssa työkalutarpeita määritettäessä

Koulutus

Työkalunvalmistustehtävissä menestymiseen tarvitaan teknillisen alan toisen asteen ammatillinen koulutus. Esimerkiksi koneistajan tai levyseppähitsaajan tutkinnot antavat hyvät perustiedot ammatin oppimiseen. Työkalunvalmistustehtäviin on mahdollisuus päästä ilman työkokemusta, mutta ammattilaiseksi kehittyminen tapahtuu vasta kokemuksen myötä aivan kuten muissakin kädentaitoja vaativissa ammateissa.

Tarkempi kuvaus työkalunvalmistuksesta (pdf)

Henkilökuva: Työkalunvalmistaja Marko Aro (pdf) 

Teknologiateollisuus ry