Miten aloitan yhteistyön yrityksen kanssa?

Ajatus yhteistyöstä voi tulla usealta eri taholta; opettajalta, rehtorilta, yrityksestä, oppilaiden vanhemmilta, opetussuunnitelmasta, … Yhteistyötä suunniteltaessa on tarpeellista kartoittaa kaikki yhteistyöhön mahdollisesti liittyvät tahot ja pohtia niiden rooli. Riippumatta siitä keneltä tai mistä yhteistyön idea on peräisin, yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa päärooli on koululla, erityisesti niillä opettajilla, jotka yhteistyöhön sitoutuvat.

Yhteistyö matematiikan näkökulmasta

Mihin matematiikkaa työelämässä tarvitaan? – opas perustuu kolmeen koulujen ja yritysten yhteistyönä toteutettuun matematiikan opetuskokeiluun. Oppaan tekemiseen vaikuttivat myös perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteiden vaatimukset opettamisen linkittämisestä yhteiskuntaan. Vastauksia yhteistyössä yritysten kanssa!

Muistilista yhteistyön suunnittelusta

1. Kartoitetaan opettajien ja rehtorin kiinnostuneisuus ja resurssit
- ketkä opettajat sitoutuvat yhteistyöhön
- mitkä oppiaineet
- mitkä luokka-asteet

2. Halutessa yhteys Teknologiateollisuus ry:n kouluyhteyshenkilöön
- kouluyhteyshenkilöltä saa apua käytännön järjestelyihin

3. Kartoitetaan lähiyritykset ja valitaan yhteistyöyritys
- jos yritys on läheltä koulua, säästyy resursseja
- alustava tutustuminen yritykseen vaikkapa netin kautta, esim. Teknologiateollisuus ry:n verkkopalvelusta jäsenluettelo

4. Yhteys yrityksen henkilöön, joka vastaa koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
- alustava yrityksen kiinnostuneisuuden ja mahdollisuuksien selvittäminen

5. Opettajien ja rehtorin ensivierailu yritykseen
- yrityksen eri toimintoihin tutustuminen
- koulun ja yrityksen alustavia toiveita ja odotuksia

6. Opettajien syvällisempi tutustuminen yritykseen, opettajien työharjoittelu, TET
- esim. kahtena iltapäivänä
- opettaja kirjoittaa TET –raportin, joka lähetetään myös yritykseen
- miten kohdata oppilaat: preppausta yrityksen henkilöille

7. Opettajat laativat yritykselle lähetettävän toivomuslistan yhteistyön teemoista
- Teemat nousevat koulun / kunnan opetussuunnitelmasta
- ideoita ei sensuroida tässä vaiheessa

8. Sovitaan yhdessä, opettajat ja yrityksen edustajat, toteutettavista teemoista
- rehtorin läsnäolo on erittäin suotavaa
- sovitaan yhteyshenkilöt: kuka koululla ja kuka yrityksessä on yhteyshenkilö
- sovitaan yhteisistä pelisäännöistä: mm. ketkä vierailevat (oppilaat, yrityksen edustajat vai molemmat), kuinka suurissa ryhmissä, alustava aikataulu, …

9. Kirjoitetaan yhteistyöstä sopimus.
- rehtori allekirjoittaa koulun puolesta
- toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö yrityksen puolesta

10. Aloitetaan yhteistyö kaavion Yhteistyö prosessina mukaisesti.

Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry