Projektit

Koulu voi saada tukea kestävän kehityksen työhönsä projekteista, ohjelmista tai hankkeista. Ne vaativat aikaa ja sitoutumista, mutta tuovat mukanaan esimerkiksi

 • uutta intoa ja ideoita
 • koulutusta ja materiaaleja
 • jäntevyyttä ja aikatauluja
 • kontakteja muihin samanlaisista asioista kiinnostuneisiin.

Esimerkiksi seuraaviin projekteihin voi liittyä mukaan

 • ENO - Environment online
 • Itämeri-projekti
 • Luonto-Liiton Kevätseuranta ja Kevättuuli
 • Roska päivässä -liike
 • Vihreä Lippu
 • Ympäristökoulun kummiluokkahanke

Rahoitusmahdollisuuksia

Kehittämishankkeet ja yhteistyön toteuttaminen edellyttävät usein lisärahoitusta. Hankerahaa, avustuksia laite- ja varustushankintoihin, matkakorvauksia ja asiantuntijapalveluita voi saada monilta tahoilta.

Kunnat

Koulu voi suunnata käytettävissä olevista resursseistaan voimavaroja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviin lisätarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa koulujen kehittämisestä, joten jos tarvitaan enemmän, voi tehdä perustellun hakemuksen koulutoimelle lisäresurssien saamiseksi. Monet kunnat ovat mukana erilaisissa kestävän kehityksen kouluhankkeissa ja verkostoissa ja niihin voi liittyä mukaan.

 • Keskustele kehittämisideasta koulun johdon ja kollegojen kanssa ja esitä rahoitustarpeet
 • Esitelkää hankeidea ja rahoitustarpeet koulutoimelle.

Kunnan ympäristötoimi voi tarjota monenlaista tukea kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ja joskus myös taloudellisia resursseja. Myös muille sektoreille on usein nimetty ympäristövastaavia tai kestävän kehityksen vastaavia ja yhteistyö heidän kanssaan voi avata lisäresursseja kouluille.

 • Keskustele ympäristötoimen edustajien kanssa kehittämishankkeesta ja sen resurssitarpeista
 • Ota selvää, miten kestävän kehityksen edistämistyö on kunnassa organisoitu ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia sieltä avautuu.

Maakuntien liitot

Maakuntien liitoilta voi hakea maakunnan kehittämisrahaa tai isompiin hankkeisiin EU-tukea. Tietoa hankerahoituksesta löytyy oman alueen maakuntaliiton verkkosivuilta osiosta hankerahoitus.
Lista maakuntaliittoista ja linkit verkkosivuille

Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Aluehallintouudistuksen myötä esimerkiksi peruspalveluihin ja asumis-, työ- ja elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat sijoitettiin aluehallintovirastoihin ja ympäristöasiat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. ELY-keskukset myöntävät edelleen avustuksia joihinkin ympäristökasvatushankkeisiin ja myös aluehallintovirastot voivat rahoittaa kestävän kehityksen kouluhankkeita. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sivuilta ja aluehallintovirastojen sivuilta.

Opetushallitus

Opetushallitus jakaa avustuksia kehittämishankkeisiin ja opettajien täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä valtionavustuksia järjestöille.
Lisätietoja

Opetusministeriö

Opetusministeriö tukee harkinnanvaraisilla avustuksilla mm. koulutukseen ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.
Lisätietoa avustuksista

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja – valistuksen hankeavustukset julistetaan haettavaksi vuosittain alkusyksystä ja hakemukset jätetään lokakuun loppuun mennessä Keski-Suomen ELY - keskuksen kirjaamoon. Siellä käsitellään koko maan hakemukset.
Lisätietoa kansallisista avustuksista

Muut ministeriöt

Myös muista ministeriöistä voi saada avustuksia niiden toimialaan kuuluviin hankkeisiin. Kunkin ministeriön sivuilla kohdasta valtionavustukset voi löytyä hankkeita, joissa koulut voivat olla yhteistyökumppaneina.
Kaikki ministeriöt (Valtioneuvosto)

Kansainväliset koulutusohjelmat

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO rahoittaa kansainvälistä yhteistyötä kouluopetuksen alalla. Elinikäisen oppimisen ohjelmaan sisältyvä Comenius - ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelma tukee hankeyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Myös muita ohjelmia ja mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen esitellään CIMOn sivuilla. Sieltä löytyvät myös ohjelmien hakuajat ja hakuohjeet.
CIMO