Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiat

Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa; Baltic 21E- ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005-2014) varten, Opetusministeriö, 2006

Opetusministeriön asettama työryhmä laati strategian ja luovutti sen 15.2.2006 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Sivuilla 56-60 on yleissivistävää koulutusta koskevat linjaukset.

Keskeisiä linjauksia:

 • Kestävä kehitys on vuoteen 2014 mennessä koulutuspoliittisesti tärkeä painopistealue
 • Luodaan kehittämiskeskusverkosto jo olemassa olevista organisaatioista yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
 • Kaikille oppilaille on vuoteen 2014 mennessä tarjolla koulussa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kaikilla kouluilla on toimivia yhteistyömuotoja oman elinympäristön muiden toimijoiden kanssa
 • Kaikilla kouluilla on vuoteen 2014 mennessä oma kestävän kehityksen ohjelma ja 15 % kouluista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan.

Strategia kokonaisuudessaan

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014, Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto, 2006

Strategia on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston laatima ja pääministerivetoisen toimikunnan 15.3.2006 hyväksymä. Strategia on eri toimijoiden yhteinen suunnitelma lisätuen suuntaamiseksi kasvattajille, opettajille ja kouluttajille. Kehittämiskohteet on esitetty sivuilla 21-28 ja toimeenpanosuunnitelmassa sivuilla 31-39 kuvataan, kuka, miten ja milloin ryhtyy toimenpiteisiin.

Keskeisiä linjauksia:

 • Kestävän kehityksen edistäminen kasvatuksen keinoin kansallisiin strategioihin painoalueeksi
 • Yhteistyö- ja kehittämiskeskusverkostojen rakentaminen kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle
 • Kestävä kehitys opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen
 • Oppimateriaalien kehittäminen
 • Yhteiskunta oppimisympäristöksi
 • Kaikkiin kouluihin oma kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä ja 15 prosentille ulkoinen tunnus tai sertifikaatti 2014 mennessä
 • Seurataan strategian toteutumista, osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittymistä ja kumppanuuksien toteutumista.

Strategia kokonaisuudessaan (pdf)

Kansallinen kestävän kehityksen strategia; Kohti kestäviä valintoja - Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi, Suomen kestävän kehityksen toimikunta, 2006

Strategia on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaman strategiaryhmän laatima ja toimikunnan 13.6.2006 hyväksymä. Strategian visio on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Strategiassa pohditaan ja linjataan, miten hyvä elämä kestävässä yhteiskunnassa voidaan toteuttaa. Luvussa 8 ”Kestävien valintojen tukeminen” käsitellään koulutuksen kehittämistavoitteita ja vahvistetaan koulutusjaoston laatiman strategian toimeenpanon käynnistäminen.

Strategia kokonaisuudessaan (pdf)