Energian tuotannon ympäristövaikutukset

Fossiilisten polttoaineiden louhiminen tai pumppaus tuottaa päästöjä ja jätteitä sekä muuttaa maisemaa. Louhiminen, pumppaus, kuljetukset ja raaka-aineen valmistaminen käyttökelpoiseen muotoon edellyttää paljon laitteita, ja niihin kuluu luonnonvaroja ja energiaa. Energiantuotannossa syntyvää jätettä, tuhkaa, kuonaa jne., voidaan vain osin hyödyntää. Suureksi osaksi jäte on ongelmajätettä. Energiakuljetukset aiheuttavat päästöjä. Lisäksi öljy-, maakaasu-, ydinpolttoaine- ja ydinjätekuljetukset maalla ja merellä ovat riskikuljetuksia.

Biopolttoaineen tuotannon ekologisuus ei ole itsestään selvyys. Jos energian tuotantoon perustetaan suuria monokulttuurisia viljelmiä, niillä saattaa olla kestävän kehityksen vastaisia vaikutuksia. Biomassan kasvatus tai kerääminen metsistä poistaa ravinteita kierrosta. Turpeen käyttöön liittyy monia ristiriitoja. Ympäristövaikutusten arviointi on erittäin tärkeä tuotantoa suunniteltaessa.

Vesivoimalat ja niihin liittyvä vesien säännöstely muuttavat eliöiden elinolosuhteita, pohjavesien tasoa ja jättävät maa-alueita säännöstelyaltaiden alle. Tuulivoima on puhdasta, mutta sitä kritisoidaan tuulivoimaloiden meluhaitoista ja näkyvyydestä maisemassa.

Ongelmatonta energiantuotantotapaa ei olekaan. Kuitenkin energiaa tarvitaan. On etsittävä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava tapa tuottaa energiaa ja hyödyntää lähellä olevia energialähteitä. Ympäristöystävällisintä on energian kulutuksen vähentäminen.

Kansainvälisen energiajärjestön, IEA:n (International Energy Agency) mukaan maailma on hyvin kaukana kestävästä energiantuotannosta. IPCC:n raportin 30-vuotiset keskiarvot osoittavat, että maailman kasvihuonekaasupäästöistä yli neljännes (26 %) tulee energiantuotannosta. UNEP:in (United Nations Environment Programme) mukaan (2009) esim. turvemaalla tuotettu palmuöljy vapauttaa hiilidioksidia 3-9-kertaisesti hiilen polttoon verrattuna.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Pakokaasupäästöihin voi vaikuttaa

 • Autoilu tuottaa pakokaasuja ilmaan, josta ne laskutuvat maahan ja vesiin tai jäävät ilmaan pitkäksi aikaa aiheuttamaan ilmaston lämpiämistä. Pakokaasujen määrään voi vaikuttaa monella tapaa.
 • Pohdi, miten ajokilometrejä voi vähentää omien matkojesi osalta. Laske, paljonko kävely tai pyöräily kouluun tai harrastuksiin vähentää perheesi ajokilometrejä. Laske, paljonko ajokilometrejä säästyy, jos harrastuksiin kuljetetaan samalla ajoneuvolla 2, 3 tai neljä lasta.
 • Laske, paljonko ajokilometrejä säästyy, jos kaikki luokkasi oppilaat tulevat kouluun kävellen tai pyörällä.
 • Tarkkaile bussipysäkillä ohiajavien henkilöautojen henkilömääriä. Montako henkilöä autossa keskimäärin on? Mieti, paljonko ajokilometrejä ja pakokaasupäästöjä säästyisi, jos töihin menevät sopisivat kimppakyydeistä eli yhteisestä matkan teosta.
 • Vaikka autojen tyhjäkäynti on kielletty, esimerkiksi lapsia koulusta odottavat saattavat pitää autoa käynnissä. Mikä olisi rakentava tapa muistuttaa tyhjäkäynnin turhaan tuottamista pakokaasuista?

2. Erilaisten voimalaitosten ympäristövaikutusten arviointia

 • Me tarvitsemme voimalaitoksia sähkön ja lämmön tuotantoon. Vaikka tekniikkaa on kehitetty ja kehitetään edelleen, kaikilla voimalaitoksilla on joitakin haitallisia ympäristövaikutuksia.
 • Pohdi, millaisia haittoja aiheutuu kivihiilivoimaloista. Kuinka lähellä asutusta voimaloita on?
 • Pohdi, millaisia haittoja aiheutuu tuulivoimaloista. Millaisille alueille ja miten kauaksi asutuksesta niitä on rakennettu?
 • Pohdi, mitä haittaa vesivoimaloista on ympäristölle. Miten kalojen kulkua ohi voimalaitoksen voidaan helpottaa?
 • Energian säästö on keskeinen tapa vähentää voimalaitosten määrää. Listaa viisi keskeisintä tapaa säästää energiaa kotona ja koulussa. Vertaa listaasi muiden tekemiin listoihin ja esitä perusteluja omiin valintoihisi.

Yläkoulu ja lukio

1. Fossiilisten energialähteiden ympäristövaikutuksia

 • Tutki taulukoita, joissa esitellään ilman epäpuhtauksien lähteitä sektoreittain.
  Lähdeaineisto: Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa (Ymparisto.fi), Rikkioksidi (Ilmanlaatuportaali) ja Ilmanlaatuindeksi (Ilmanlaatuportaali)
 • Mikä osuus typpipäästöistä tulee energian tuotannosta?
 • Mikä osuus hiilidioksidipäästöistä tulee energian tuotannosta?
 • Mikä osuus rikkidioksidipäästöistä tulee energian tuotannosta?
 • Minkä muiden päästöjen osalta energian tuotannolla on suuri merkitys?
 • Millaisia vaikutuksia päästötöillä on ympäristöön ja ihmisten terveyteen?
 • Millainen vaikutus fossiilisilla polttoaineilla on kasvihuoneilmiöön?
  Lähdeaineisto: Ilmastonmuutos - Perusteet (Ilmasto-opas.fi)
 • Miten ilman laatua seurataan ja miten siitä tiedotetaan?
 • Mitä ilmanlaatuindeksissä on huomioitu?

2. Ympäristövaikutusten vertailua

 • Kaikella energian tuotannolla on ympäristövaikutuksia. Tutkijat ja muut asiantuntijat tekevät vertailuja ympäristövaikutuksista. Poliittiset päätöksentekijät ja kansalaiset käyttävät tuloksia pohtiessaan energialähteiden valintaa. On tärkeää, että mahdollisimman moni perehtyy energian tuotannon ympäristövaikutuksiin ja ottaa kantaa vaihtoehtoihin, jotta erilaiset näkökulmat ovat mukana päätöksiä tehtäessä. Perehdy erilaisten tahojen tekemiin vertailuihin.
  Lähdeaineisto: Energiantuotannon ja -siirron ympäristövaikutukset (Energiateollisuus), Kaukolämpö (Wikipedia) ja Kiina rakentaa 20 patoa Jangtse-joelle (Tekniikka&Talous)
 • Kokoa mediasta lisää vertailuja ja näkökulmia.
 • Miten vertailujen tekijän intressit tai taustaorganisaatio näkyy vertailun tuloksissa?
 • Tee oma vertailusi energialähteiden ympäristövaikutuksista ja perustele omat kriteerisi ympäristöystävällisyydelle.
 • Järjestäkää luokassa väittely. Valitkaa eri energialähteiden puolustajat ja esittäkää mahdollisimman monipuolisia perusteluja.

3. Jätteet energialähteenä

 • Jätteiden poltosta tulevia päästöjä on vähennetty polttotekniikkaa ja jätteiden lajittelua kehittämällä.
  Lähdeaineisto: Jätteenpoltto (Wikipedia)
 • Millaisia päästöjä jätteen poltosta tulee?
 • Vertaa kivihiilen ja jätteen matkaa voimalaan?
 • Pohdi ristiriitaa jätteiden polton ja uudelleen raaka-aineena käytön välillä.

4. Ydinvoiman ympäristövaikutukset

 • Perehdy ydinvoiman ympäristövaikutuksiin kaivosalueilla, voimaloissa ja jätteensäilytyksessä: Ydinturva (STUK) ja hae hakukoneella kannanottoja ydinvoiman eduista ja vaaroista.
 • Millaisia ympäristöongelmia uraanikaivoksissa ja niiden ympäristössä on havaittu?
 • Millaisia haasteita polttoaineen ja jätteen kuljetutukseen liittyy?
 • Millaisia perusteluja esitetään ydinvoiman ympäristöystävällisyydelle ja toisaalta ongelmille?
 • Perehdy ydinjätteiden sijoitukseen Säteilyturvakeskuksen sivuilla Ydinjätteet> Maailman ydinjätteet. Millaisia ongelmia ydinjätteisiin liittyy?
 • Järjestäkää luokassa väittely ydinvoiman käytöstä. Etsikää monia näkökulmia puolesta ja vastaan.

5. Liikenteen ympäristövaikutuksia

 • Liikenteen päästöt päätyvät ilmaan, veteen ja maaperään. Perehdy liikenteen ympäristövaikutuksiin: Perustietoa liikenteestä ja ympäristöstä (Motiva), Liikenne (ymparisto.fi), Lipasto - Liikenteen päästöt ja Hukkasia ilmassa (ilmasto-opas.fi)
 • Millaisia ympäristövaikutuksia liikenne aiheuttaa?
 • Miten päästöjen määrä ja laatu ovat muuttuneet viime vuosina?
 • Millaisia terveysvaikutuksia liikenteen päästöillä ja melulla on?
 • Mitkä ovat tehokkaimmat tavat vähentää päästöjä?
 • Millaisia muutoksia voit tehdä oman liikkumisesi osalta?
 • Miten voit vaikuttaa oman koulusi aiheuttamaan liikenteeseen?
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola