Muutoksen aika

Maapallo ei kestä nykyistä energian kulutusta. Päästövähennyksistä ja energiatehokkuuden lisäämistavoitteista on yritetty saada aikaan sitovia sopimuksia kansainvälisillä foorumeilla. EU ja Suomi sen osana on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Suuri osa päästöistä tulee energian tuotannosta ja käytöstä.

Myös energianlähteiden rajallisuus on tullut vastaan. Esimerkiksi öljyä pumpataan yhä vaikeammista paikoista ja suuremmilla kustannuksilla. Biopolttoaineiden tuotanto kilpailee bioraaka-aineesta ruuan tuotannon kanssa. Luonnon monimuotoisuus vähenee ja häiriöherkkyys lisääntyy. Vähenevät ja kallistuvat luonnonvarat aiheuttavat kovenevaa kilpailua ja konflikteja.

Tuotekehitykseen ja eri energiamuotojen tukiin sijoitetaan pääomia. Säädöksillä, energiaveroilla, erilaisilla maksuilla ja etuuksilla sekä kuluttajaneuvonnalla yritetään vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Tutkimusten mukaan säästäviin toimintatapoihin sitoutumalla on mahdollisuus vähentää energian kulutusta 20-30 % elintasoaan pudottamatta.

Kun samanaikaisesti yksityiset ihmiset sitoutuvat vähän energiaa kuluttavien tuotteiden ja palvelujen hankintaan ja energian säästöön, tutkijat ja elinkeinoelämä kehittävät ekotehokkuutta tuotannossa, poliittiset päätöksentekijät tekevät säädöksiä ja hallinto toimeenpanee niitä, ilmastonmuutos ja muut haitalliset ympäristömuutokset on mahdollisuus saada hallintaan. On muutoksen aika. Kestävän tulevaisuuden tekemiseen on paneuduttava yhdessä.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Energiaa voi säästää monella tavalla

 • Miten kodin ja koulun valaistuksessa voi säästää energiaa?
 • Miten erilaisten sähköä kuluttavien laitteiden käytössä voi säästää energiaa?
 • Mieti, mitä muutoksia tarvitaan pukeutumisessa, jos lämpötilaa vähennetään 1-2 astetta sisätiloissa?
 • Miksi ruokajäte on törkeää energian tuhlausta?
 • Miksi kouluun kulkeminen kävellen tai pyörällä on energian säästöä?
 • Miksi lähikauppojen olemassaolo säästää energiaa?
 • Miksi lähivirkistysalueet ja urheilukentät säästävät energiaa?
 • Keksi lisää asioita, joita tekemällä toisin voi säästää energiaa,

2. Koulun energiankulutuksen seuranta

 • Koulussa kuluu paljon energiaa. Energiaseurannan avulla selviää, mihin energiaa kuluu ja miten voi vaikuttaa kulutuksen määrään. Teachers 4 Energy -verkkosivuilla on ohjeita energiaseurannan tekemiseen.
 • Millaisia muutoksia tarvitaan?
 • Miten muutoksien teko organisoidaan?
 • Miten muutokset vaikuttavat energialaskuun puolessa vuodessa?

Yläkoulu ja lukio

1. Energian kulutuksen esittely mainoksissa

 • Kerää eri medioista mainoksia.
 • Millaisia tuotteita esittelevissä mainoksissa kiinnitetään huomiota tuotteen ympäristöystävällisyyteen tai energian kulutukseen?
 • Pohdi, mihin energian kulutuksesta kertovia tekstejä pitäisi lisätä ja millaisia niiden pitäisi olla.

2. Energiakysymysten käsittely mediassa

 • Kerää artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joissa käsitellään energian tuotantoa ja käyttöä.
 • Miten omalla kotiseudullasi aiotaan vähentää kasvihuonepäästöjä?
 • Miten yksityisiä kansalaisia, kouluja, toimistoja, yrityksiä haastetaan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen?
 • Mitä päätöksiä ja millaista ohjausta saadaan valtakunnan tasolta?
 • Millaisia sopimuksia valmistellaan kansainvälisesti?

3. Energiansäästöä valaistuksessa

 • Perehdy esimerkkeihin, joissa verrataan erilaisten lamppujen energiankulutusta: Energiansäästölampulla säästät (Motiva)
 • Montako lamppua koulussa on? Millaisiin säästöihin valaistuksessa voidaan päästä koulun tasolla, kun lamput vaihdetaan?
 • Montako lamppua kotona on? Millaisiin säästöihin voidaan päästä kotona vaihtamalla lamput?

4. Energian tuotantoon vaikuttaminen

 • Tutustu vihreään sähköön: Vaihdavirtaa.net
 • Miten vihreää sähköä ostamalla voi vaikuttaa energian tuotantoon?

5. Ympäristöluvat ja ympäristövaikutusten arvioiminen

 • Maaperä, vesi ja ilma ovat yhteistä omaisuuttamme. Kaikille toimenpiteille, jotka voisivat muuttaa tai pilata niitä, tarvitaan lupa. Voimaloiden perustamiseen tarvitaan lupa. Perehdy ympäristö- ja vesiluvan hakemiseen, ympäristövaikutusten arvioimiseen ja lupien valvontaan (Ymparisto.fi)
 • Millaisiin asioihin ympäristöluvassa kiinnitetään huomiota?
 • Miten alueen asukkaat voivat ottaa kantaa ympäristölupaan?
 • Milloin tarvitaan ympäristövaikutusten arviointia?
 • Miten alueen asukkaat voivat tulla kuulluksi?
 • Kenelle voimalaitosten valvonta kuuluu?
 • Mihin voi ilmoittaa, jos havaitsee ongelmia voimalaitosten toiminnassa?
 • Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimaloiden päästöjä: Säteilytietoa (STUK)
 • Millaisista päästöjä ydinvoimalat aiheuttavat?
 • Saksan ja Venäjän välin merenalaisen kaasuputken rakentamiseen on tarvittu lupia monilta mailta. Perehdy lupiin ja ympäristövaikutusten arviointiin (Ym.fi)
 • Mitkä maat ovat osallistuneet ympäristövaikutusten arviointiin?

6. Toimistojen Green Office-ohjelma

 • Monet toimistot ovat sitoutuneet energian säästöön omilla ympäristöohjelmillaan. WWF on suunnitellut
 • toimiostoja varten Green Office – ohjelman. Siinä on mukana jo yli sata yritystä. Perehdy ohjelmaan: Green Office (WWF)
 • Tutki, millaisia päästövähennyksiä ja säästöjä Green Office- ohjelmassa mukana olevat ovat saavuttaneet.
 • Ohjelmaan on laadittu 10 ohjetta ekotehokkuuden parantamiseksi. Soveltuvatko ne myös kouluusi?
 • Pohdi Green Office-toimistojen tulosten perusteella, millaisia säästöjä saataisiin aikaan, jos kaikki Suomen koulut ja oppilaitokset noudattaisivat ekotehokkuuden parantamisohjeita.

7. Koulujen kestävän kehityksen ohjelmat

 • Kaikissa kouluissa pitäisi olla kestävän kehityksen ohjelma. Siinä koko kouluyhteisö sitoutuu kehittämään kestäviä toimintatapoja. Tämän verkkopalvelun Työkaluja kehittämistyöhön - otsikon alla on vinkkejä ohjelman laatimiseen.
 • Missä oma koulusi on onnistunut parhaiten?
 • Mihin pitäisi paneutua ponnekkaammin?

8. EU:n ilmasto- ja energiapaketti

 • Tutustu EU:n ilmasto- ja energiapakettiin: EU:n ilmasto- ja energiapaketti (ilmasto-opas.fi)
 • Millaisia tavoitteita EU:lla on uusiutuvan energian käytölle? Millaisin toimenpitein tavoitteet saavutetaan?
 • Arvioi haasteita, joita EU:lla on ilmasto- ja energiasopimuksen toteuttamisessa. Missä ovat suurimmat haasteet?

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola