Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Huoli ilmastonmuutoksesta on tuonut sen julkiseksi keskustelunaiheeksi. Huoli pitää muuttaa teoiksi, vähemmän energiaa kuluttavaksi elämäntavaksi. Ilmastonmuutos aiheutuu ihmisten yksittäisistä valinnoista ja yksittäisten tekojen kautta myös ilmastonmuutoksen hidastaminen tapahtuu. On sopeuduttava vähän päästöjä aiheuttavaan elämään.

Ilmaston lämpeneminen näkyy luonnossa monin tavoin. Kasvillisuusvyöhykkeiden rajat siirtyvät. Monet eliölajit ovat alkaneet levittäytyä napoja kohti, ja keväiset ilmiöt tapahtuvat yhä aikaisemmin. Eliölajien siirtymistä uusille alueille voidaan auttaa esim. siirtoistutuksin. Erilaiset luonnonsuojelualueverkostot helpottavat eliöiden siirtymistä alueelta toiselle. Luonnonsuojelualueiden merkitys korostuu myös biodiversiteetin säilyttäjänä. Vesien lämpeneminen sekä merten suolapitoisuuksien muutokset vaikuttavat lajistoon ja rannikkoalueiden ekologiaan. Merten kohoava CO2- pitoisuus happamoittaa merivettä, joka on kohtalokasta useille kalkkikuorisille eliöille.

Lämpeneminen, muuttuvat sademäärät ja muuttuva kasvukauden pituus vaikuttavat maa-, metsä- ja kalatalouteen eri tavoin eri puolilla maailmaa. Suomessa viljelyolosuhteet paranevat ja voimme viljellä eteläisempiä lajikkeita, mutta toisaalta meille on levinnyt uusia tuhohyönteisiä ja kasvitauteja.

Ilmaston lämpenemisen seuraukset vaikuttavat rakentamiseen. Rakennusten sijoittamisessa on otettava huomioon meren pinnan nousu ja tulvat. Patojen rakentaminen suojaamaan jo aiemmin rakennettuja alueita on yhä tarpeellisempaa. Lämmityskustannuksissa säästetään, mutta jäähdytykseen pitää kehittää uusia ratkaisuja.

Ilmastopakolaisten määrä on kasvanut ja tilanne tulee pahenemaan. Veden loppuminen, tulvien tai tulipalojen seuraukset pakottavat lähtemään kotiseuduilta. Elinolosuhteiden huononeminen ja veden väheneminen synnyttävät konflikteja ja konfliktit lisäävät pakolaisten määrää. Pakolaisten vastaanottamiseen ja monien kulttuurien rinnakkaiseloon on varauduttava.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Ilmaston lämpenemiseen sopeutuminen

 • Pohdi, millaisia vaikutuksia ilmaston lämpenemisellä voi olla
  • Suomen metsiin?
  • maatilojen toimintaan?
  • matkailuun?
  • vaatetukseen?

Yläkoulu

1. Millaisiin muutoksiin tulee varautua?

 • Listaa asioita, joihin ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan.
 • Mitkä muutokset ovat enimmäkseen edullisia ja mitkä haitallisia?
 • Miten niihin pitää varautua?

2. Ilmastopakolaiset

 • Etsi hakukoneella internetistä artikkeleita ilmastopakolaisista.
 • Mitä ovat ilmastopakolaiset?
 • Millaisista syistä ihmisiä joutuu ilmastopakolaisiksi?
 • Mistä suurimmat pakolaisvirrat lähtevät?

3. Luonnonsuojelualueiden merkitys lajien säilymiselle

 • Tutustu aineistoon Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Ymparisto.fi)
  Miten luonnonsuojelualueiden paremmalla suunnittelulla voidaan auttaa lajien sopeutumista ilmastonmuutokseen?

Lukio

1. Strategioita ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

 • Tutustu Suomen ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa (pdf).
  Mitkä ovat tärkeimmät toimet? Pohdi, ovatko toimet riittäviä. Mitä listaan pitäisi lisätä?

2. Ilmastomuutoksen huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

 • Miten kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee varautua ilmastonmuutokseen?

3. Elinolosuhteiden huononeminen johtaa konflikteihin

 • Kokoa uutisia, joissa kerrotaan ympäristön huononemisen seurauksena syntyveistä konflikteista.
 • Miten paikallinen hallinto ottaa vastuuta konfliktitilanteissa?
 • Miten eri ihmisryhmät reagoivat ja selviävät?
 • Miten kansainväliset toimijat reagoivat?
 • Pohdi, miten konfliktit voitaisiin välttää.

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola