Ihmisen toiminta uhkaa Itämerta

Itämeren rehevöityminen, jonka seurauksena leväkukinnot yleistyvät, runsastuvat ja tukahduttavat meren muuta elämää, on Itämeren suurin uhka.

Valuma-alueella sijaitseva asutus on kuormittanut merta jo satoja vuosia. Yhdyskuntien energiantuotanto, teollisuus, jätevedet sekä kuljetukset kuormittavat Itämerta. Itämeren valuma-alueen pelloilta valuu mereen tonneittain ravinteita. Maatalous on nykyisin yksi merkittävimmistä Itämeren ravinnekuorman aiheuttajista.

Lisääntyvän laivaliikenteen jätevedet ja muut päästöt lisäävät kuormitusta. Liikenne aiheuttaa eroosiota ja kasvattaa suuren öljyonnettomuuden uhkaa. Muilta merialueilta laivojen mukana kulkeutuvat tulokaslajit heikentävät kotoisten lajien selviytymistä Itämeressä. Itämeren pohjaan 2010-luvulla rakennettava maakaasuputki myllertää meren pohjaa vapauttaen pohjasedimentteihin kertyneitä ravinteita, ympäristömyrkkyjä ja raskasmetalleja.

Elämäntapamme ja jatkuva kulutuksen kasvu näkyy Itämeressä. Mereen kertyy jätteinä ja roskina kaikkea käyttämäämme muovipusseista junan vetureihin ja laivan hylkyihin. Tapamme viettää vapaa-aikaa rannoilla ja merellä ei myöskään helpota Itämeren tilaa. Toisaalta mökkirantojen levälautat herättävät huomaamaan Itämeren tilan.

Itämeren ekosysteemi kärsii ihmisen vuoksi. Ihminen kärsii ekosysteemin häiriöistä.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Veden käyttö

 • Kuinka paljon suomalainen kuluttaa vettä vuorokaudessa? Paljonko keskiverto yhdysvaltalainen tai kiinalainen kuluttaa vettä? Mikä selittää erot?
  Tausta-aineisto: Vesijalanjälki (Kemira)
 • Jätä vesihana tippumaan harvakseltaan. Laita hanan alle litran purkki tai mitta-astia. Ota aika, kuinka kauan purkin täyttyminen kestää. Laske, kuinka paljon vettä kuluisi kuukaudessa tippuvasta hanasta.

2. Kulutuksemme vaikuttaa Itämereen

 • Seuraavat videot ja tehtävät havainnollistavat jokapäiväisen kulutuksesi vaikutuksia luontoon. Mieti, miten oma toimintasi kuormittaa Itämerta. Mitä voisi tehdä toisin?
  Tausta-aineisto: Ihminen ja ympäristö (Opettaja.tv)
 • Ihmisen toiminta lisää myrkyllisten sinilevien esiintymistä. Katsele Suomen ympäristökeskuksen sivujen kuvia sinilevistä. Miten tunnistat sinileväkukinnan?
  Tausta-aineisto: Sinilevän tunnistaminen (Ymparisto.fi)

Yläkoulu

1. Itämeren monet uhat

 • Tutustu tekstiin ”Itämeren uhkia” ja tee käsitekartta niistä ihmisen toimista ja niiden seurauksista, jotka uhkaavat Itämeren tilaa. Millainen toiminta lisää rehevöitymistä? Mitä siitä seuraa? Tee käsitekartta!
  Tausta-aineisto: Itämeren uhkia (pdf)
 • Elämäntapamme rasitusta ympäristöön voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Tee vesijalanjälkitesti. Määrittele ensin, mitä vesijalanjäljellä tarkoitetaan. Mikä on sinun vesijalanjälkesi? Miten se vaikuttaa ympäristön tilaan?
  Tausta-aineisto: Vesijalanjälki (Kemira)
 • Miten kalastus ja ympäristön tilan muutos on vaikuttanut Itämeren kalakantoihin?
  Tausta-aineisto: Itämeren kalat (Luonnontila.fi)

2. Kuormituslähteet

 • Perehdy Itämeren kuormitukseen:

a) Mitkä ovat Itämeren suurimmat kuormittajat?
b) Mitä sisäinen kuormitus tarkoittaa ja mitä ongelmia siihen liittyy?

Tausta-aineisto:
Mikä on Itämeren tila

 • Maatalouden päästöt kuormittavat Itämerta. Millaisia keinoja on hillitä maataloudesta vesistöihin valuvia päästöjä?
  Tausta-aineisto: Maatalous (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto )
 • Mitä haja- ja pistekuormituksella tarkoitetaan ja mitä ne ovat? Kumpaan on helpompi löytää ratkaisuja? Miksi? Käytä tiedonhankintaan esimerkiksi hakukonetta.
 • Tutustu Itämeren ongelmapisteisiin eli HELCOMIN Hot spots -alueisiin. Teksti on englanniksi. Käytä tarvittaessa sanakirjaa

a) Mitkä ovat kriteerit, joilla Hot spotit valitaan?
b) Millä alueilla sijaitsee eniten ongelmapisteitä?
c) Missä ovat maatalouden ja teollisuuden ongelma-alueet?
d) Missä ovat Suomen ongelmapisteet? Arvioi syitä.

Hotspots (HELCOM)

 • Typellä ja fosforilla on suuri merkitys Itämeren ravinnekuorman lisääntymiseen ja rehevöitymiseen.

a) Mistä Suomen typpi- ja fosforikuormitus on peräisin?
b) Millaisia seurauksia typellä ja fosforilla on Itämerelle?
c) Selvitä kotona, missä jokapäiväisissä tuotteissa näitä aineita on. Voitko korvata nämä tuotteen muilla vastaavilla aineilla?

Tausta-aineisto:
IT2 Typpi (Luonnontila.fi)
IT1 Fosfori (Luonnontila.fi)

 • Itämerelle ovat tyypillisiä hapettomat ja vähähappiset alueet. Koko Itämeren pohja ei kuitenkaan ole hapeton. Tutustu karttaan ja selvitä, missä sijaitsevat ongelma-alueet.
  Tausta-aineisto: Itämerijuliste (HS.fi)

3. Vieraslajit

 • Itämeren ainutlaatuisuutta uhkaavat myös vieraslajit, jotka vaikuttavat ekosysteemiin. Mitä vieraslajeilla tarkoitetaan ja mitä vieraslajeille voidaan tehdä? Kerro esimerkein, millaisia vaikutuksia vieraslajeilla on ekosysteemiin.
 • Valitse jokin mielenkiintoinen vieraslaji. Selvitä, mistä laji on peräisin, milloin se on saapunut Itämerelle, miten se elää ja vaikuttaa Itämereen. Miten se uhkaa Itämeren kotoisia lajeja?
  Tausta-aineisto: Vieraslajit (vieraslajit.fi)

4. Öljyonnettomuus

 • Millaisia vaikutuksia öljyonnettomuudella on saaristoluontoon? Pohdi öljyonnettomuuden vaikutuksia myös vapaa-ajanviettoon ja matkailuun.
  Tausta-aineisto: Öljyonnettomuudet ja niiden vaarat (SLL)

5. Ilmastonmuutos

 • Tutustu Itämeriportaalin arvioon ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja vastaa kysymyksiin. Millaiset ovat sadannan muutoksen seuraukset luonnon ja ihmisen kannalta? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa veden kiertoon Itämeren ja Atlantin välillä? Kuinka paljon meriveden arvioidaan nousevan ja millaisin seurauksin?
  Tausta-aineisto: Ilmastonmuutos (ilmasto-opas.fi)
 • Pohdi, miksi ilmastonmuutos lisää Itämeren ravinnekuormaa. Tee käsitekartta ilmastonmuutoksesta ja niistä yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat Itämeren tilaan.
  Tausta-aineisto: Ilmastonmuutos (ilmasto-opas.fi)

Lukio

1. Itämeren monet uhat

 • Itämeren suurimpana uhkana pidetään ihmisen aiheuttamaa meren rehevöitymistä. Merta uhkaavat myös monet muut tekijät. Tutustu merta uhkaaviin tekijöihin, ja tee käsitekartta ihmisen toimista ja seurauksista, jotka uhkaavat Itämeren tilaa.
  Tausta-aineisto: Itämeren uhkia (pdf)
 • Tutustu HELCOM:in tuottamaan englanninkieliseen videoon Lord of Things. Itämeri on vaarassa ja se yritetään pelastaa. Mitä Itämerta pilaavia asioita videossa esitetään ja miten ongelmat ratkaistaan? Pohdi miten Itämeri-tietoisuutta voitaisiin lisätä. Onko video onnistunut tietoisuuden lisäämisessä?
  Tausta-aineisto: Lord of the Things (HELCOM)
 • Miten kalastus ja ympäristön tilan muutos on vaikuttanut Itämeren kalakantoihin?
  Tausta-aineisto: Itämeren kalat (Luonnontila.fi)
 • Elämäntapamme rasitusta ympäristöön voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Tee vesijalanjälkitesti. Määrittele ensin, mitä vesijalanjäljellä tarkoitetaan. Mikä on sinun vesijalanjälkesi? Miten se vaikuttaa ympäristön tilaan?
  Tausta-aineisto: Vesijalanjälki (Kemira)

2. Haja- ja pistekuormittajat

 • Mitä haja- ja pistekuormituksella tarkoitetaan? Kumpaan on helpompi puuttua ja miksi? Käytä tiedonhankintaan esimerkiksi hakukonetta.
 • Tutustu Itämeren ongelmapisteisiin eli HELCOMIN Hot spots -alueisiin.

a) Mitkä ovat kriteerit, joilla Hot spotit valitaan?
b) Millä alueilla sijaitsee eniten ongelmapisteitä?
c) Missä ovat maatalouden ja teollisuuden ongelma-alueet?
d) Missä ovat Suomen ongelmapisteet? Arvioi syitä.

Tausta-aineisto:
Hotspots (HELCOM)

 • Maatalous kuormittaa Itämerta. Tutustu Helsingin yliopiston ympäristöntutkimuksen ja -opetuksen raporttiin.

a) Mitä ovat maatalouden ravinnepäästöt? Mitä ongelmia niistä aiheutuu lähivesille ja Itämerelle?
b) Miten EU:n tukijärjestelmä, jolla tavoitellaan vesien tilan parantumista, on vähentänyt rehevöitymistä?
c) Millaisessa ristiriitatilanteessa maanviljelijät ovat?
d) Millaisia keinoja on maatalouden ravinnepäästöjen pienentämiseen? Mitkä ovat maanviljelijän omia keinoja, mitkä yhteiskunnan? Voitko vaikuttaa kuluttajana? Jos pystyt erottamaan kansalliset ja EU:n ohjauskeinot, sinussa on ainesta maatalouspoliitikoksi!

Tausta-aineisto:
Itämerihaaste
Maatalouden ympäristötuki (jarki.fi)

 • Suomesta kulkeutuu Itämereen noin 4100 tonnia fosforia ja 74 000 tonnia typpeä vuodessa. Kaikki ravinnekuorma ei suinkaan johdu ihmisen toiminnasta. Miten suuri osa ravinnekuormasta on peräisin luonnollisista tekijöistä? Mitkä ovat suurimmat fosforin ja typen lähteet? Tarkastele Suomen osuutta Itämeren kokonaiskuormituksesta? käytä apuna hakukonetta
 • Millaisia seurauksia rehevöitymisellä on Itämerelle? Miksi toiset lajit hyötyvät ja toiset lajit kärsivät rehevöitymisestä?
  Tausta-aineisto: Rehevöityminen (WWF), Itämeri (Luonnontila.fi)
 • Millaisia riskejä liittyy Itämeren meriliikenteeseen (YoS 06)? Pohdi ja luonnostele vastaus.

3. Sisäinen kuormitus

 • Sisäinen kuormitus on vakava uhka Itämeren tilalle. Mitä sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan? Miksi se on uhka Itämeren tilalle? Miten sen voi pysäyttää?

4. Vieraslajit

 • Itämeren ainutlaatuisuutta uhkaavat myös vieraslajit, jotka vaikuttavat ekosysteemiin. Mitä vieraslajeilla tarkoitetaan ja mitä vieraslajeille voidaan tehdä? Kerro esimerkein, millaisia vaikutuksia vieraslajeilla on ekosysteemiin.
 • Valitse jokin mielenkiintoinen vieraslaji. Selvitä, mistä laji on peräisin, milloin se on saapunut Itämerelle, miten se elää ja vaikuttaa Itämereen. Miten se uhkaa Itämeren kotoisia lajeja?
  Tausta-aineisto: Vieraslajit (vieraslajit.fi)

5. Öljyonnettomuus

 • Millaisia vaikutuksia öljyonnettomuudella on saaristoluontoon? Pohdi öljyonnettomuuden vaikutuksia myös vapaa-ajanviettoon ja matkailuun.
  Tausta-aineisto: Öljyonnettomuudet ja niiden vaarat (SLL)

6. Ilmastonmuutos

 • Lue Itämeriportaalin arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja vastaa kysymyksiin. Millaiset ovat sadannan muutoksen seuraukset luonnon ja ihmisen kannalta? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa veden kiertoon Itämeren ja Atlantin välillä? Kuinka paljon meriveden arvioidaan nousevan ja millaisin seurauksin?
  Tausta-aineisto: Ilmastonmuutos (ilmasto-opas.fi)
 • Pohdi, miksi ilmastonmuutos lisää Itämeren ravinnekuormaa. Tee käsitekartta ilmastonmuutoksesta ja niistä yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat Itämeren tilaan.
  Tausta-aineisto: Ilmastonmuutos (ilmasto-opas.fi)

7. Ympäristön tilan muutos

 • Jokainen voi havainnoida oman lähirantansa tilan muutosta. Mitkä merkit kertovat rehevöitymisestä?
 • Katsele Suomen ympäristökeskuksen sivujen kuvia sinilevistä. Miten tunnistat sinileväkukinnan?
  Tausta-aineisto: Sinilevän tunnistaminen (Ymparisto.fi)
 • Pohdi mahdollisimman monelta kannalta, miten öljyonnettomuus vaikuttaa Itämerellä. Käsittele esimerkiksi seuraavia näkökulmia: vaikutukset luontoon ja sen palautumiskyky, teollisuus, matkailu, vapaa-aika.
  Tausta-aineisto: Öljyonnettomuudet ja niiden vaarat (SLL)
 • Luonnossa ilmenevä muutos koetaan ongelmana vasta silloin, kun ihminen kokee tai arvottaa sen haitallisiksi tai epämiellyttäviksi. Pohdi, miksi ihmisten on niin helppo jättää ottamatta huomioon ympäristöongelmat. Millä keinoilla Itämeren ongelmat saadaan koskettamaan myös sisämaassa asuvia ihmisiä?
FM Paavo Ikonen