Muutoksen keinoja

Itämereen tulevaa kuormitusta pitää pystyä vähentämään merkittävästi. Itämeren suojelun tehostaminen edellyttää tiukempia kansainvälisiä ja kansallisia säädöksiä. Säädöksillä ja ohjelmilla pyritään päästöjä vähentäviin toimintatapoihin ja jätteiden synnyn ehkäisyyn kaikilla toimialoilla. Kansalaisten sitoutuminen vesien suojeluun arjen toimintatavoissa on tärkeää.

Kansainvälisillä sopimuksilla, strategioilla ja määräyksillä pyritään vähentämään mereen valuvaa kuormitusta, säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja ohjaamaan merenkulkua. Itämeren suojelun kannalta merkittäviä ovat mm. kansainvälisen merenkulkujärjestön määräykset, EU:n vesien suojelua koskevat direktiivit, Helsingin sopimus, kestävän kehityksen Baltic 21-ohjelma sekä Euroopan unionin Itämeri-strategia.

Vuonna 1974 allekirjoitetussa ja vuonna 2000 uudistetussa Helsingin sopimuksessa ovat mukana kaikki Itämeren rantavaltiot ja EU. Helsingin sopimusta seuraa ja kehittää Helsinki komissio, HELCOM. HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan, BSAP) hyväksyttiin 2007. Suojelutoimenpiteistä huolimatta uusimman HELCOM:n rehevöitymistä käsittelevän laajan tilannearvion perusteella koko Itämeri, lukuun ottamatta Perämerta ja Kattegatia, on luokiteltu rehevöityneeksi.

Jokainen Itämeri-valtio voi omien rajojen sisällä vaikuttaa meren tilaan kansallisilla toimilla. Itämerta suojellaan Suomessa sekä vesien suojelua koskevilla säädöksillä että niitä toimialoja koskevilla säädöksillä, joilla on koko valuma-alueella vaikutusta pinta- ja pohjavesiin. Suomen Itämeren suojeluohjelman mukaan Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi toimitaan kuudella sektorilla. Ne ovat

 • rehevöitymisen torjunta
 • vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentäminen
 • Itämeren käytön haittojen vähentäminen
 • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
 • ympäristötietoisuuden parantaminen
 • tutkimus ja seuranta.

Jokainen voi vaikuttaa Itämeren tulevaisuuteen. Ympäristön tilan muutos lähtee aina yksilöiden arvoista, ihanteista ja teoista. Suojelemalla luontoa ja kuluttamalla vähemmän voit auttaa Itämerta. Ehkä helpoin ympäristöteko on käyttää fosfaatittomia pesuaineita.

Suomessa toimii useita kansalaisjärjestöjä, joilla on Itämeri-toimintaa. Ympäristöjärjestöihin liittymällä ja toteuttamalla kampanjoita voit vaikuttaa Itämeren suojeluun. Suomessa toimii Itämeren hyväksi myös säätiöitä, joiden hankkeet pyrkivät suojelemaan merta.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Keinoja Itämeren suojelemiseksi

 • Säästämällä energiaa säästät luontoa. Perehdy opettajan johdolla arkisiin valintoihin, joilla voit säästää energiaa. Askartele muistitaulu luokan seinälle, keittiöön, mökille tai vaikkapa pyykinpesupaikalle.
  Vinkkejä: Ihmisen arki ja Itämeri (Aaltojenalla.fi)
 • Kerro vanhemmillesi, sukulaisillesi tai naapureillesi keinoista, joilla voitte suojella ympäristöä ja vähentää kulutusta.

Yläkoulu

1. Elämäntapamme ympäristön rasitteena

 • Mihin perustuu se, että arkisilla valinnoilla voit suojella Itämerta? Miksi kulutusvalinnoilla on merkitystä?
  Tausta-aineisto: Ihmisen arki ja Itämeri (Aaltojenalla.fi)
 • Vesijalanjäljellä mitataan vedenkulutusta. Tee testi ja kirjoita mikä on sinun vesijalanjälkesi. Mikä on suurin yksittäinen kulutuksesi lähde? Miten voisit pienentää kulutustasi? Miten vedenkäyttösi vaikuttaa Itämereen?
  Tausta-aineisto: Vesijalanjälkimittari (Kemira)
 • Hiilijalanjäljellä mitataan elämäntapasi rasitusta ilmastolle. Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sadantaa ja Itämereen laskevaa ravinnekuormaa. Testaa millainen on sinun hiilijalanjälkesi. Ota selvää, millainen energiankulutus on asunnossa tai talossa, jossa asut. Mikä on sinun suurin hiilidioksidipäästösi lähde?
 • Saaristo on aina ollut haasteellinen elinympäristö – myös ihmiselle. Saaristolaiselämä on omaleimaista ja kulttuurisesti ainutlaatuista. Tutustu saaristolaiselämään ja sen erityispiirteisiin. Etsi asioita ja ilmiöitä, jotka ovat sinulle vieraita. Vertaile menneen ajan ympäristövaikutuksia ja nykyisen elämäntapaamme vaikutuksiin.
  Tausta-aineisto: Seikkailu saaristossa (Loisto)

2. Tietoisuus toiminnaksi

 • Arkisilla kulutus- ja käyttäytymistavoilla voit vaikuttaa ympäristöön. Askartele muistitaulu luokan seinälle, keittiöön, mökille tai vaikkapa pyykinpesupaikalle. Kiinnitä huomiota keinoihin, joita et vielä toteuta.
  Vinkkejä: Ihmisen arki ja Itämeri (Aaltojenalla.fi)
 • Kerro opettajallesi Itämeri-lähettiläästä. Ehdota Itämeri-lähettilään kutsumista kouluusi. Tai ehkäpä sinusta tulee Itämeri-lähettiläs?
  Tausta-aineisto: Lähettilästoiminta (Luonto-Liitto)
 • Tutustukaa paikalliseen vesilaitokseen tai kutsukaa vesiensuojeluyhdistyksestä asiantuntija kertomaan lähivesistöjen tilasta ja suojelusta. Laatikaa artikkeli tai yleisönosastokirjoitus paikallislehteen. Tee ystäviesi kanssa aamunavaus lähirannan tilasta. Roskaamisen voi jokainen helposti vaikuttaa – järjestä siivoustalkoot. Yllytä ystäviäsi ”Roska päivässä” -liikkeeseen.
  Tausta-aineisto: Roska päivässä -liike

3. Kansallisia ja kansainvälisiä toimia Itämeren hyväksi

 • Suomessa on useita kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia, joiden avulla Itämeren tilaa parannetaan. Tutustu näihin ohjelmiin ja tee ajatuskartta ohjeiden mukaan. Kirjoita vihkosi sivun keskelle Puhtaampi Itämeri. Nimeä vihon reunoille kansalliset toimet ja piirrä nuolet kohti keskustaa. Kirjoita nuolille lyhyesti muutamalla sanalla, millä keinoilla kyseinen ohjelma tai toimija pyrkii parantamaan Itämeren tilaa. Tausta-aineisto: Suojelu (Itämeriportaali)

4. Järjestöjä Itämeren ja ympäristöasioiden puolesta

 • Suomessa on järjestöjä, jotka toimivat Itämeren ja ympäristöasioiden puolesta. Tutustu jonkun järjestön toimintaan. Millaista työtä Itämeren puolesta se tekee? Miten sinä voit osallistua?

Tausta-aineisto:
Luonto-Liitto
WWF
Greenpeace
Maan ystävät
Natur och miljö

5. Menestystarinoita

 • Itämeren tilaa on onnistuttu myös parantamaan. Itämeri-tietoisuus auttaa tunnistamaan ongelmia ja tarjoaa keinoja muutokseen. Tutustu Itämeren suojelun menestystarinoihin.

a) Millaisia yhtenevyyksiä löydät?
b) Millaisia parannuksia on saatu aikaan?
c) Mitkä ongelmat kaipaavat parannusta?

Tausta-aineisto:
Toimenpiteitä ja onnistumisia (pdf)

Lukio

1. Elämäntapamme rasittaa ympäristöä

 • Jos kaikilla maapallon asukkailla olisi samanlainen kulutuskäyttäytyminen kuin länsimaalaisilla, seurauksena olisi katastrofi. Pohdi, miksi saavutetusta elintasosta on niin vaikea tinkiä länsimaissa? Miksi kolmannen maailman asukkailla ei olisi oikeutta länsimaalaiseen elämäntapaan?
 • Vesijalanjäljellä mitataan vedenkulutusta. Tee testi ja kirjoita mikä on sinun vesijalanjälkesi. Mikä on suurin yksittäinen kulutuksesi lähde? Miten voisit pienentää kulutustasi? Miten vedenkäyttösi vaikuttaa Itämereen?
  Tausta-aineisto: Vesijalanjälki (Kemira)
 • Hiilijalanjäljellä mitataan elämäntapasi rasitusta ilmastolle. Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sadantaa ja Itämereen laskevaa ravinnekuormaa. Testaa millainen on sinun hiilijalanjälkesi. Ota selvää millainen energiankulutus on asunnossa tai talossa, jossa asut. Mikä on sinun suurin hiilidioksidipäästösi lähde?
 • Saaristo on aina ollut haasteellinen elinympäristö – myös ihmiselle. Saaristolaiselämä on omaleimaista ja kulttuurisesti ainutlaatuista. Tutustu saaristolaiselämään ja sen erityispiirteisiin. Etsi asioita ja ilmiöitä, jotka ovat sinulle vieraita. Vertaile menneen ajan ympäristövaikutuksia nykyisen elämäntapamme ympäristövaikutuksiin.
  Tausta-aineisto: Seikkailu saaristossa (Loisto)

Kirjoita, piirrä tai maalaa oma saaristolaisunelmasi. Pohdi, kuuluvatko sinun unelmaympäristöösi lika, jätteet tai melu.

2. Yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja

 • Ota selvää eri poliitikkojen ja puolueiden ajatuksista Itämerta ja ympäristöä kohtaan. Tee taulukko, jossa vertaillaan vähintään kahden eri puolueen linjauksia ympäristöä kohtaan. Millaisia ratkaisuja puolueet ja poliitikot esittävät?
  Tausta-aineisto: Rekisteröidyt puolueet (Vaalit.fi)

  Käy äänestämässä vaaleissa.
 • Euroopan unioni ja globaalin mittakaavan toiminta Itämeren puolesta saattaa tuntua kaukaiselta ja vaikealta asialta. Globaalin tason toiminnassa on aivan välttämätöntä, että paikallisella tasolla on toimijoita. Suomessakin on järjestöjä, jotka toimivat Itämeren ja ympäristöasioiden puolesta. Tutustu jonkun järjestön toimintaan. Millaista työtä Itämeren puolesta se tekee? Miten sinä voit osallistua?

Tausta-aineisto:
Luonto-Liitto
WWF
Greenpeace
Maan ystävät
Natur och miljö

 • Tutustukaa opettajan johdolla Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-haasteeseen. Laatikaa yhdessä haaste kaupunkinne tai kuntanne päättäjille, yrityksille tai oppilaitoksille.
  Tausta-aineisto: Itämerihaaste
 • Tutustukaa paikalliseen vesilaitokseen tai kutsukaa vesiensuojeluyhdistyksestä asiantuntija kertomaan lähivesistöjen tilasta ja suojelusta. Laatikaa artikkeli, yleisönosastokirjoitus tai aamunavaus lähirannan, joen tai järven tilasta.

3. Kansallisia ja kansainvälisiä toimia Itämeren hyväksi

 • Suomi on sitoutunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin, joiden avulla Itämeren tilaa parannetaan. Tutustu näihin ohjelmiin ja tee ajatuskartta ohjeiden mukaan. Kirjoita vihkosi sivun keskelle ”Puhtaampi Itämeri”. Nimeä vihon reunoille kansalliset toimet ja piirrä nuolet kohti keskustaa. Kirjoita nuolille lyhyesti yhdellä tai kahdella sanalla millä keinoilla kyseinen toimija tai ohjelma pyrkii vaikuttamaan Itämereen.

a) Ketkä ovat keskeisimpiä toimijoita?
b) Miten heihin saa yhteyden?
c) Mikä heihin parhaiten vetoaisi?
d) Kuka voi painostaa taloudellisesti? Kuka poliittisesti?
e) Mitä voisivat olla taiteen keinot Itämeri-tietoisuuden lisäämisessä?

Tausta-aineisto: Suojelu (Ympäristöministeriö)

4. Eturistiriitojen meri

 • Itämeri on myös erilaisten intressien meri. Pohdi, millaisia hyötynäkökohtia Itämerta kohtaan on maanviljelijällä, kalastajalla, tehdasteollisuudella, risteily-yrittäjällä, turistilla ja luonnonsuojelijalla. Järjestäkää aiheesta väittely tai laadi taulukko, jossa Itämerta hyödyntävät eri ryhmät ottavat kantaa Itämeren hyödyntämiseen.

5. Menestystarinoita

 • Itämeren kohdalla ympäristön tilan parantaminen on toteutunut monin osin. Itämeri-tietoisuus auttaa tunnistamaan ongelmia ja tarjoaa keinoja muutokseen. Tutustu Itämeren suojelun menestystarinoihin.

a) Millaisia yhtenevyyksiä löydät?
b) Millaisia parannuksia on saatu aikaan?
c) Mitkä ongelmat kaipaavat parannusta?

Tausta-aineisto:
Toimenpiteitä ja onnistumisia (pdf)

FM Paavo Ikonen