Kemikaalit ympäristössämme

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka rakenne tunnetaan ja jolla on rakenteensa mukainen nimi. Se on kemiallinen alkuaine tai kemiallinen yhdiste ja se voi esiintyä luonnossa tai se on teollisesti tuotettu. Kauppakielessä kemikaalilla tarkoitetaan yleensä kemiallista ainetta tai seosta, joka on valmistettu teollisesti ja sitä käytetään tuotannossa raaka-aineena.

Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia ja uusia kehitellään jatkuvasti. Suomessa on käytössä noin 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5000 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Monia niistä löytyy jokapäiväisistä tuotteista. Ihmisen ja ympäristön kemikaalialtistus kasvaa jatkuvasti.

Kemikaalien aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin havahduttiin 1960-luvulla mm. lintuihin ja kaloihin kertyneiden suurien pitoisuuksien aiheuttamien terveyshaittojen ja lisääntymiskyvyssä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Rajoitukset ja määräykset ovat vähentäneet myrkyllisten aineiden käyttöä, mutta toisaalta eri kemikaalien määrä on lisääntynyt mm. teollisessa tuotannossa, elintarviketeollisuudessa, maataloudessa ja kotitalouksissa. Kaikkien käytössä olevien kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi.

  • Ympäristöä kuormittavat kemikaalit ovat peräisin useista eri lähteistä. Niistä suuri osa on sellaisia, joiden vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen ei tunneta. Siksi jokainen uusi kemikaali luontoon päästessään on riski. Kemikaalit voivat kulkeutua alueelta toiselle tuotteissa, ilmavirtojen mukana tai veden kuljettamina. Erityisen ongelmallisia ovat luonnossa erittäin pysyvät, eliöihin kertyvät ja ravintoketjussa rikastuvat aineet. Ympäristön kemikalisoituminen on uhka kaikkien eliöiden terveydelle. 
  • Kemikaalien tuotantoa ja kemikaaliturvallisuutta määritellään säädöksillä ja niiden käyttöä valvotaan. EU:ssa kemikaalilainsäädäntöä valmisteltiin vuosia ja lopulta vuonna 2007 REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) astui voimaan ja EU:n kemikaalivirasto perustettiin Helsinkiin. Kemikaalien kansallinen tuotevalvonta ja kuluttajavalvonta on Suomessa keskitetty Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Kemikaalivalvontaa kuluu kuitenkin muidenkin viranomaisten tehtäviin. Esimerkiksi radioaktiivisten aineiden seurannasta vastaa Säteilyturvakeskus. Myös kunnissa kemikaalivalvonta saattaa kuulua monille viranomaisille.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola