Kemikaalit ympäristössä

Kemikaaleja joutuu elinympäristöömme useista eri lähteistä. Niitä päätyy hengitysilmaan, veteen ja ruokaan. Teollisesti valmistettuja kemikaaleja on ympärillämme olevissa materiaaleissa. Maailmalla käytössä olevista kemikaaleista suuri osa on sellaisia, joiden vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen ei tunneta. Esimerkiksi Euroopan Unionin 2500 eniten valmistetusta kemikaalista alle sadan kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutukset tunnetaan. Kemikaalien yhteisvaikutus on vielä huonommin tunnettua.

 • Jotkut ilmakehään päätyvät kemikaalit muuttavat ilmakehän rakennetta ja ominaisuuksia. Esimerkiksi kylmälaitteissa käytetyt CFC-yhdisteet ovat tuhonneet otsonikerrosta. Ohentunut otsonikerros päästää enemmän ultraviolettisäteilyä maanpinnalle ja se on vahingollista soluille. Lisääntyneen UV-säteilyn on havaittu mm. heikentävän merten yksisoluisten eliöiden tuotantokykyä ja aiheuttavan ihmisille ihosyöpää. Kun CFC-yhdisteiden vahingollisuus ymmärrettiin, sen käyttö kiellettiin tai sitä rajoitettiin. Käyttökiellolla onnistuttiin palauttamaan otsonikerroksen paksuutta. Etenkin energian tuotannosta ja käytöstä ilmaan päätyvät kasvihuonekaasut lisäävät kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä ja aiheuttavat monia muutoksia sääilmiöihin.
 • Kemikaaleja kertyy maaperään vähitellen tai nopeasti esim. onnettomuuksien yhteydessä. Maaperä on luonnon kierrätyskeskus: pieneliöt, sienet ja bakteerit hajottavat orgaanista ainesta, parantavat maan mururakennetta ja edistävät kasvien ravinnonottoa. Kemikaaleja hajoaa pieneliöissä niin kuin muissakin eliöissä. Osa synteettisistä kemikaaleista on vaikeasti hajoavia ja ne rikastuvat ravintoketjuissa. Pieneliöiden toiminta on herkkä häiriintymään kemikaalikuormasta. Tällöin kierrätyskeskuksen toiminta vaikeutuu. Ihmisen toimesta tapahtuva maaperän puhdistaminen on työlästä ja kallista.
 • Vesiin päätyneet kemikaalit muuttavat veden happamuutta ja kulkeutuvat eliöihin. Maaperä suodattaa pintavesistä raikasta pohjavettä. Kemikaalit saattavat kuitenkin päästä pohjavesiin, kun kemikaalikuorma on suuri. Näin tapahtuu esimerkiksi runsaasti keinolannoitteita ja torjunta-aineita käytettäessä maatalousalueilla tai maantiesuolauksen yhteydessä.
 • Emme tiedä ympäristön kemikalisoitumisen seurauksia kovinkaan hyvin. Tiedämme, että kemikaaleja kulkeutuu ilmasta, ravinnosta ja vedestä ihmisiin ja muihin eliöihin. Tiedämme, että jotkut kemikaalit hajoavat elimistössä nopeasti, jotkut varastoituvat ja saattavat aiheuttaa häiriöitä elintoiminnoissa. Ravinnon ja veden sisältämiä haitalliseksi tiedettyjä kemikaaleja tarkkaillaan.
 • Sisäilmassa on enemmän kemikaaleja kuin ulkoilmassa. Monilla työpaikoilla altistutaan tuotantoprosessista vapautuville kemikaaleille. Puhdistusaineet ja kauneudenhoitoaineet saattavat meidät kosketuksiin päivittäin monien kemikaalien kanssa. Valitsemalla mahdollisimman luontoystävällisiä tuotteita kemikaalialtistusta voi vähentää.
 • Lajittelemalla jätteet oikein jätteistä luontoon joutuvaa kuormitusta voi pienentää. Ongelmajätteiden vienti niiden keräyspaikoille on tärkeää. Biologisesti hajoavien aineiden ja yleensä kemikaalien vähempi käyttö parantavat ympäristön tilaa ja vähentävät terveyshaittoja.

Ympäristön kemikalisoituminen näkyy sairastilastoissa lisääntyneinä allergioina, syöpinä, siittiöiden vähentymisenä tai heikentymisenä, hengityselinten sairauksina jne. Kemikaaleilla on myös yhteisvaikutuksia, joita läheskään kaikkia ei tiedetä. Altistumisen vaikutukset näkyvät viiveellä ja siksi on vaikea jäljittää niiden osuutta sairauksien aiheuttajana. Kuitenkin voidaan sanoa, että esimerkiksi radioaktiivinen laskeuma tai onnettomuudessa ilmaan tai veteen päässyt kemikaali lisää sairastumisriskejä tietyillä kertoimilla.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Kemikaalien säilytys ja käyttö kotona

 • Mm. pesuaineet, maalit ja lääkkeet ovat kemikaaleja, joita on käytettävä ohjeiden mukaan. Tee luettelo erilaisista kotonasi käytettävistä kemikaaleista? Miksi niitä tarvitaan?
 • Miksi kemikaalit pitää säilyttää niin, että pienet lapset eivät pääse niihin käsiksi?
 • Miksi kemikaaleja käytettäessä ohjeet pitää lukea tarkkaan ja niitä pitää noudattaa?
 • Miksi vanhentuneita lääkkeitä ei saa huuhtoa vessan pöntöstä? Kuinka ne pitää hävittää?
 • Millaisia reaktioita jotkut ihonhoitoaineet tai meikit saattavat aiheuttaa? Miksi reaktioita syntyy? Millaisilla valinnoilla reaktioita vältetään?

2. Pieneliöt hajottavat kemikaaleja maaperässä

 • Maaperän pieneliöillä on tärkeä merkitys myös kemikaalien hävittämisessä. Millaisia pieneliöitä maaperässä elää? Mikä niiden merkitys on muille eliöille?
  Aineisto: Eloperäinen aines hajoaa maassa (Ruokatieto)
 • Miksi retkellä banaaninkuoria tai muuta ruokajätettä ei pidä haudata maahan muovipussissa?

3. Vesien suojelu kemikaaleilta

 • Miten pohjavesiä voi suojella kemikaaleilta?

Yläkoulu ja lukio

1. Vaarallisten kemikaalien merkintä

 • Kemikaaliasetuksen mukaan vaaralliset aineet pitää luokitella ryhmiin, jotka kuvaavat kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia ja niiden voimakkuutta. Tutustu vaarallisten kemikaalien merkintöihin. Aineisto:
  Uudet varoitusmerkit (Tukes)
 • Löydätkö kotoasi aineita, joissa on vaarallisuusmerkintä? Löytyykö koulusta tällaisia aineita? Onko vaarallisten kemikaalien säilytys turvallisesti hoidettu? Jos säilytys ei ole turvallisesti hoidettu, toimi aloitteellisesti tilanteen korjaamiseksi.
 • Tutustu vaarallisten aineiden asianmukaiseen hävitykseen. Aineisto:
  Kemikaali (Wikipedia)

2. Kemikaalien kirjo kotona

 • Missä toimissa kotona tai harrastuksissa käytät kemikaaleja?
 • Tutustu niiden käytöstä annettuihin ohjeisiin.

3. Kosmetiikka sisältää monia kemikaaleja

 • Kosmeettisten aineiden turvallisuutta testataan, mutta kaikista terveydelle ja ympäristölle haitallista aineista ei ole varmuutta. Tutustu kosmetiikan turvallisuuden arviointiin. Millaisia näkökulmia löydät kosmetiikan turvallisuuteen? Voidaanko eläinkokeista päästä kokonaan eroon? Aineisto:
  Helsingin allergia- ja astmayhdistyksen verkkosivut
 • Tutustu luonnonkosmetiikkaan. Mitä hyötyä luonnonkosmetiikasta on? Millainen valikoima sertifioituja luonnonkosmetiikan tuotteita on tarjolla? Aineisto:
  Luonnonkosmetiikka.fi

4. Kemikaalit ruuassa

 • Tutustu ruuan sisältämiin kemikaaleihin. Miksi ruokiin lisätään lisäaineita? Miten kemikaalikuormaa voi vähentää elintarvikkeiden valinnalla? Aineisto:
  Ympäristömyrkyt (THL)
  Lisäaineet (Terveyskirjasto)

5. Kemikaalit ympäristössä

 • Kemikaaleja joutuu ympäristöön eri lähteistä. Millainen merkitys maaperän pieneliöillä on kemikaalien hävittämisessä?
  Aineisto: Eloperäinen aines hajoaa maassa (Ruokatieto)
 • Mistä kemikaaleja voi päästä pohjavesiin ja miten pohjavesiä yritetään suojella?
  Aineisto: Pohjaveden laatu ja riskit (Ymparisto.fi)
 • Myös maataloudessa syntyvän jätteen hävittämisellä on suuri merkitys ympäristölle.
  Aineisto: Maatalouden jätteet (mtk.fi)
 • Tee luettelo jonkun teollisuusalan, energiantuotantolaitoksen tai liikennevälineen ympäristöön tuottamista kemikaaleista. Pohdi, miten kemikaalikuormaa voi vähentää.
 • Lääkeainejäämiä saattaa joutua vesistöihin. Miten niitä päätyy jätevesipuhdistamoille? Miten niiden poisto jätevesistä onnistuu? Mitä seurauksia lääkeaineilla on ympäristössä?
  Etsi ajankohtaisia artikkeleita hakukoneella.
 • Otsonikerroksen vahvuus vaihtelee eri aikoina ja eri paikoissa. Selvitä tämänhetkinen tilanne ja mahdollinen suuntaus.
  Aineisto: Otsoni (Ilmatieteen laitos)
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola