Kemikaalivalvonta

Euroopan unioni ylläpitää REACH – järjestelmää (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), jonka tavoitteena on kemikaaliriskien hallinnan olennainen tehostaminen. Järjestelmän tehtävänä on selvittää kymmenien tuhansien teollisuuskemikaalien terveydelle ja ympäristölle vaaralliset ominaisuudet ja rajoittaa vaarallisten kemikaalien markkinoille pääsyä. Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttö on luvanvaraista. Selvitysten puuttuessa on aiemmin markkinoille päässyt kemikaaleja, joiden terveys- ja ympäristövaikutuksia ei tunneta. Euroopan unionin kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä.

Suomessa kemikaalien tuotevalvonta on keskitetty Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Sen tehtäviä on määritelty mm. kemikaali-, ympäristönsuojelu- ja kasvinsuojeluainelaissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa. Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimaloiden, ydinmateriaalien käytön ja ydinjätteiden valvontaa. Kunnallisella tasolla ympäristönsuojeluviranomaisten tehtäviin kuuluu kemikaalipäästöjen valvonta. Myös mm. terveys-, työsuojelu ja pelastusviranomaisille kuuluu valvontatehtäviä. Työturvallisuuteen liittyvät liittyvillä normeilla yritetään suojella työntekijöitä kemikaalialtistumiselta työpaikoilla.

Monia vaarallisiksi todettuja kemikaaleja on poistettu markkinoilta. Merkittävä ympäristövaikutus on ollut CFC-yhdisteiden käytön rajoittamisella Montrealin sopimuksella 1987. Otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotanto ja käyttö on vähentynyt 95 % sitten vuoden 1988 huipputason. Tämän seurauksena on havaittu otsonikerroksen olevan hiljalleen toipumassa.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Turvallisia valintoja

 • Tehdessäsi ostoksia, voit valita tuotteista niitä, joissa on mahdollisimman vähän haitallisia kemikaaleja. Tutustu Kuluttaja.fi sivuston ostajan oppaisiin:
  Ostajan oppaat (Kuluttaja.fi)
 • Millaiset pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä?
 • Millainen kosmetiikka on mahdollisimman turvallista?

2. Lelujen turvallisuusvalvonta

 • Leluissakin voi olla terveydelle vaarallisia aineita.
  Lelut (Tukes)

Yläkoulu ja lukio

1. Tuoteturvallisuuden valvonta

 • Miten voit valitessasi tuotteita varmistua niiden turvallisuudesta?
 • Mitä voit tehdä huomatessasi puutteita tuotteiden turvallisuudessa?
 • Miten omalla toiminnalla lisätään turvallisuutta?

2. Kemikaalivalvonnan toimijat

 • Kemikaalivalvontaa tapahtuu kunnissa, aluehallinnossa ja valtakunnan tasolla. Miten kunnissa huolehditaan kemikaalien käytön turvallisuudesta?
  Aineisto: Kemikaalivalvonta (Kuntaliitto)
 • Mitä toiminta-alueita alueellinen valvonta kattaa. Tutustu esimerkiksi Pirkanmaan ympäristön terveydenhuollon valvontayksikön tehtäviin.
  Aineisto: Kemikaalivalvonta (Pirteva)
 • Mitä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo?
  Ainesto: Valvonta (Tukes)
 • Mikä rooli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on kemikaalien valvonnassa?
  Aineisto: Valvira
 • Säteilyturvakeskus pitää yllä jatkuvaa valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta. Tutustu, miten säteilyvaaraan varaudutaan ja millaisia ohjeita annetaan säteilyltä suojautumisesta.
  Aineisto: Säteilyvaaraan varautuminen (STUK)
 • Liikenteen turvallisuusvirasto ohjeistaa vaarallisten aineiden kuljetusta. Tutustu ohjeistukseen. Seuraa mediasta vaarallisten aineiden kuljetuksien riskitilanteita.
  Aineisto: Vaarallisten aineiden kuljetus (Trafi)
 • Euroopan kemikaalivirasto aloitti toimintansa. Mitkä ovat sen päätehtävät?
  Aineisto: Kemikaalivirasto (Valtioneuvosto)
 • Ympäristölle vaarallisten kemikaalien valvonta kuuluu monille viranomaisille. Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on yhteenvetotaulukko vastuista. Mitä valvonnan hajaantuminen kertoo kemikalisoitumisesta?
  Aineisto: Ympäristölle vaaralliset kemikaalit (Ymparisto.fi)
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola