Kestäviin yhdyskuntiin

Yhdyskunta on tietyllä alueella elävien ihmisten ja yhteisöjen muodostama kokonaisuus. Se voi olla vuosisatojen aikana vähitellen rakentunut tai uusi, muutamassa vuodessa toteutettu.

Kestävissä yhdyskunnissa asuminen, asioiminen, työssä ja koulussa käynti sekä virkistäytyminen ovat mahdollisia myös ilman yksityisauton käyttöä. Energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota ja jätehuolto toimii jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia tarjoten. Luonto ja luonnon hyvinvointi on rakentamisessa ja toimintoja sijoitettaessa huomioitu. Erilaisten asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää monien intressien yhteensovittamista ja kompromisseja.

Asutus on levinnyt Suomessa aiemmin rannikoilta sisämaahan vesistöjen varsia pitkin. Nyt levittäytymistä ohjaa maantie- tai rautatieverkosto. Vanhojen, monipuolisten yhdyskuntien ulkopuolelle on muodostunut tiettyjen toimintojen suhteen eriytyneitä alueita; autoriippuvia asuinalueita, työpaikka-alueita, ostoskeskuksia jne. Eheyttävällä suunnittelulla kasvua ja kasautuneita rakentamistarpeita yritetään suunnata olemassa olevien yhdyskuntien sisälle tai niiden kiinteäksi jatkumoksi. Yhdyskuntasuunnittelu on keskeinen työkalu kestävän kehityksen toteuttamisessa.

  • Yhdyskuntien suunnittelua tehdään monella tasolla. Valtakunnallisesti suunnitellaan aluerakennetta ja keskeisten toimintojen sijoittumista maassa. Aluetasolla tehdään yleissuunnitelmia maankäytöstä. Kunnissa tehdään yksityiskohtaisia maankäytön suunnitelmia ja kaavoissa määritellään toimintojen sijoittumisesta ja rakentamisen yksityiskohdista. Pinnanmuodot, maaperä ja vesistöt sekä olemassa olevat maankäyttömuodot rakennuksineen ja infrastruktuureineen ovat pohjana uusia suunnitelmia tehtäessä.
  • Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan lainsäädännöllä. Maa- ja metsätaloutta, teollisuutta, asumista, liikennöintiä, luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden hoitoa ja käyttöä ohjataan niitä koskevilla säädöksillä. Rakentamiseen tarvitaan lupa ja luvan myöntämisen yhteydessä rakentajalle annetaan määräyksiä ja ohjeita. Määräysten noudattamista valvotaan.
  • Yhdyskunnasta muodostuu hyvä ja kestävä elinympäristö asukkaiden elintapojen myötä. Osallistuminen alueen kehittämiseen ja yhteisiin tapahtumiin luo yhteishenkeä ja kiinnostusta kotiseudun asioihin. Asukkaat voivat kokea saman elinympäristön hyvin eri tavalla, joten on tärkeää saada toimintaan monia.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola