Rakentamisen ohjaus

Lainsäädännöllä ohjataan sekä yhdyskuntien suunnittelua että rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että elinympäristöstä tulee terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja kestävä ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Maankäyttö- rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituksesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta, tonttijaosta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista sekä rakentamisen luvista ja valvonnasta. Rakentamisen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja turvata ihmisille osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija. Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille.

Ympäristönsuojelulain mukainen lupa tarvitaan toiminnoille, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus sekä energiantuotanto. Myös eläinsuojat, joiden eläinpaikkamäärä on kymmeniä tai satoja, sekä kalankasvatus tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Ympäristölupaa haettaessa tarvitaan kattava selvitys yrityksen ympäristöä rasittavasta toiminnasta. Asioiden pelkkä kirjaus ei kuitenkaan riitä, vaan toiminnan on pysyttävä säädösten sallimissa rajoissa.

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) tuli voimaan syksyllä 1994. Sen tavoitteena on yhtenäistää ympäristöä muuttavien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. YVA tulee tehdä niin kansainvälisille kuin kotimaisillekin ympäristöä haittaaville hankkeille.

Suojelusäädökset löytyvät eri laeista, esim. muinaismuistolaista, rakennussuojelulaista ja luonnonsuojelulaista. Niillä suojellaan kulttuurillisesti arvokkaita muinaisjäännöksiä ja rakennuksia sekä luonnon erityiskohteita.

Agenda 21 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka on hyväksynyt 179 valtiota. Numero 21 ohjelman nimessä viittaa 21. vuosisataan. Suomessa ohjelman tavoitteisiin kuuluu oman kestävän kehityksen ohjelman saaminen kaikille kunnille.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Rakentamisella on monia vaikutuksia ympäristöön

Pohdi, miten oma elinympäristösi muuttuisi, jos naapuristoosi rakennettaisiin

 • kauppakeskus
 • sikala
 • jätevesipuhdistamo
 • uimahalli.

Millaisia haittoja tai etuja rakentaminen toisi omalle perheellesi? Millaisten haittojen torjunnasta rakennusluvassa pitäisi olla määräykset näiden hankkeiden ehtona?

2. Asemakaava ohjaa hyvän elinympäristön rakentamiseen

Asemakaavassa määritellään, millaiseen tarkoitukseen uusia rakennuksia voi rakentaa, miten suuria ne saavat olla ja miten ne sijoitetaan tonteille. Rakennuslupaa haettaessa rakentajille voidaan antaa vielä yksityiskohtaisempia ohjeita. Tutki omaa lähiympäristöäsi ja pohdi

 • millaisia mahdollisuuksia alue tarjoaa lapsille
 • ovatko rakennukset ja pihat kauniita
 • ovatko liikenneväylät turvallisia ja ovatko ne suunniteltu myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeiden pohjalta
 • onko alueella puistoja tai luonnontilaisia metsiä
 • millaiset paikat ovat mielestäsi mielenkiintoisimpia, millaiset pelottavia tai vaarallisia?

Yläkoulu

1. Rakennuslupien merkitys

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Tutki, miten asemakaavassa ohjataan rakentamista
  Aineisto: Asemakaavoitus (ymparisto.fi)
 • Keneltä haetaan rakennuslupa?
  Aineisto: Rakennusluvan hakeminen (ymparisto.fi)
 • Miksi rakentamista ohjataan ja valvotaan?

2. Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toimille tarvitaan ympäristölupa.

 • Etsi esimerkkitapaus toiminnasta, joka on vaatii ympäristöluvan
  Aineisto: Ympäristölupa (ymparisto.fi)
 • Miksi teiden rakentamiseen tarvitaan ympäristölupa?
 • Miksi teollisuuslaitosten rakentaminen vaatii ympäristöluvan?
 • Miten ympäristövaikutuksia toteutumista seurataan? Kuka valvoo, että ympäristölupa toteutuu?
  Aineisto: Ympäristölupien valvonta (ymparisto.fi)

Lukio

1. Rakentamisen ohjauksen keinoja

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus luovat pohjan sille, mitä alueille voi rakentaa. Lisäksi lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Millaisiin asioihin rakentamisen ohjauksessa kiinnitetään huomio?
  Aineisto: Rakentamisen ohjaus (ym.fi)
 • Keneltä haetaan rakennuslupa? Miten rakentamista ohjataan ja valvotaan?
  Aineisto: Rakennusluvan hakeminen (ymparisto.fi)
 • Milloin tarvitaan ympäristölupa tai vesilupa?
  Aineisto: Lupa-asiat (ymparisto.fi)
 • Millaisia kotimaisia hankkeita on ollut, joille on tehty ympäristövaikutusten arviointi YVA? Millaisia hankkeita on suunnitteilla, jotka tarvitsevat YVA:n?
  Aineisto: Hankkeiden YVA-menettely (ymparisto.fi)
 • Millainen on kansainvälinen YVA. Anna jokin esimerkki.
 • Paikallisagendalla on myös ohjaava vaikutus rakentamiseen. Silmäile, millaisiin asioihin Hämeenlinnan paikallisagendassa kiinnitetään huomioita
  Aineisto: Paikallisagenda (Hämeenlinnan kaupunki)
  Onko omassa kunnassasi paikallisagenda? Mihin siinä keskitytään?

2. Oman asuinympäristöäsi koskevat suunnitelmat ja nykytodellisuus

Tutustu omaa elinympäristöäsi koskeviin suunnitelmiin ja kaavoihin. Vertaa suunnitelmia ja nykytodellisuutta.

 • Onko elinympäristöösi suunniteltu suuria rakennushankkeita? Miten rakentaminen on ohjeistettu tehtäväksi niin, että se täydentää nykyrakennuskantaa eikä pilaa ympäristöä? Onko uudisrakentaminen aiheuttanut konflikteja asukkaiden kesken tai kaavoittajien ja asukkaiden kesken?
 • Tutki suunnitelmia kriittisesti. Mikä niissä on kestävän tulevaisuuden näkökulmasta hyvää ja mitä pitäisi mielestäsi tehdä toisin?
 • Keskustele muiden kanssa heidän näkemyksistään. Ovatko näkemykset samansuuntaisia vai poikkeavatko ne selvästi toistaan? Mistä näkemyserot johtuvat?
 • Millaisia ympäristövaikutuksia alueen tieverkostolla on? Miten haitallisia vaikutuksia voisi vähentää?
Teksti: FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola